Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Ochrana přírody

Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě.  Mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, aby skály zůstaly zachovány pro další generace.

 

Většina skalních oblastí ČR se nachází v chráněných územích, v nichž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

 

ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody a má s nimi uzavřené dohody o spolupráci: 

Dohoda o spolupráci s AOPK ČR

Dohoda o spolupráci s NP České Švýcarsko

 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je zaměřena především na:

  • vyjednávání povolení a podmínek lezení v chráněných územích
  • informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech
  • realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)
  • metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.
Přehled povolení lezení v chráněných územích

Zvláště chráněná území - základní informace 

Jednotlivé typy zvláště chráněných území (ZCHÚ) a základní podmínky, které se k nim váží, stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další podmínky a omezení mohou být uvedeny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých ZCHÚ.

  • Národní park (NP) - velkoplošné ZCHÚ s nejvyšším stupněm ochrany, příslušným orgánem OP je správa NP. Provozování horolezectví je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách NP.
  • Chráněná krajinná oblast (CHKO) - velkoplošné ZCHÚ, které v sobě zahrnuje řadu menších ZCHÚ s nejrůznějšími stupni ochrany; příslušným orgánem OP je správa CHKO. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení může být stanoveny v bližších ochranných podmínkách. 
  • Národní přírodní rezervace (NPR) - ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany. Orgánem OP je obvykle správa CHKO. Provozování horolezectví v NPR je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanovena v bližších ochranných podmínkách.  
  • Přírodní rezervace (PR) - malé ZCHÚ, příslušným orgánem OP je ten, na jehož území se NPR nachází; může to být správa CHKO, krajský úřad, nebo i obec s pověřenou působností. Provozování horolezectví není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení mohou být stanoveny v bližších ochraných podmínkách.
  • Národní přírodní památka (NPP) - malé ZCHÚ, viz PR.  
  • Přírodní památka (PP) - malé ZCHÚ, viz PR a NPP

seminář k ochraně přírody a horolezectví, Semihorky 2018

Seminář OP a horolezectví - pozvánka

OP a horolezectví - J. Hušek

Údržba skal - B.Valentová

Zahraniční zkušenosti - B. Valentová

Labské pískovce - J. Holešinská, J. Pleticha

Broumovsko - H. Heinzalová

Český ráj - P. Kořínek

Horolezectví a hnízdění - V. Sojka

KRNAP - B.Landová

V Sedmihorkách se uskutečnil seminář věnovaný horolezectví a ochraně přírody - článek

Seminář k ochraně přírody a horolezectví, Praha 2011

ČHS a údržba skalních oblastí 

Horolezectví a OP

Horolezectví a právo životního prostředí

Mikroreliéf a terén

Vyjednávání s OP

Vývoj a trendy horolezectví

Zajímavé články

Prodloužení dočasných uzavírek v Labských pískovcích z důvodu hnízdění

22. 06. 2012

Od předsedy OVK Labské pískovce J. Pletichy jsme dostali zprávu o prodloužení dočasných uzavírek v Labských pískovcích z důvodu ...

Zásady přístupu ČHS k ochraně přírody

24. 05. 2012

V roce 2010 uspořádal ČHS spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR seminář věnovaný vztahu horolezectví a ochrany přírody. Jiří ...

Další hnízdění v Labských pískovcích

23. 04. 2012

Na základě informace Správy CHKO Labské pískovce prosíme všechny lezce, kteří se chystají do Labáku, aby se nevydávali do oblasti ...

Omezení a zákazy lezení v Saském Švýcarsku v roce 2012

17. 04. 2012

Díky spolupuráci mezi OVK Labské pískovce a SBB máme k dispozici aktuální seznam všech zákazů a uzavírek, které platí v Saském ...

Dočasné uzávěry v oblasti Labských pískovců

16. 04. 2012

Správa CHKO Labské pískovce informuje návštěvníky Labských pískovců o přechodně uzavřených lokalitách z důvodu hnízdění chráněných ...

Uzavření okolí Chrámových stěn v Teplických skalách

15. 03. 2012

V oblasti Národní přírodní rezervace Adršpašsko-Teplické skály na Broumovsku začalo každoroční hnízdění sokola stěhovavého. Z ...

Dočasné uzavření skal v Bělé a na levém břehu Labe

29. 02. 2012

Zima sice ještě nekončí, ale v některých skalních oblastech již začíná hnízdění vzácných druhů ptactva, kvůli kterému musíme počítat s ...

Slnecne skaly u Porůbky

19. 01. 2012

Na Slovensku, v blízkosti Rajeckých Teplic, se nachází lezecká oblast Slnecne skaly, která je součástí státní přírodní rezervace. Na ...

Povolení lezení na Přílepské skále

20. 10. 2011

Krajský úřad Středočeského kraje vydal na základě žádosti ČHS souhlas s provozováním horolezectví na území Přírodní památky Přílepská ...

Povolení lezení na Boreckých skalách v Českém ráji

07. 10. 2011

Českému horolezeckému svazu se podařilo po delších peripetiích získat souhlas k provozování horolezectví v Přírodní památce Borecké ...

Nové povolení lezení pro Český ráj

14. 09. 2011

Na základě žádosti ČHS vydala Správa CHKO Český ráj rozhodnutí obsahující souhlas s provozováním horolezectví na území Chráněné ...

Nová povolení lezení v Českém krasu

13. 09. 2011

Na základě žádosti ČHS vydala Správa CHKO Český kras dvě rozhodnutí, kterými se rozšiřují možnosti provozování horolezectví v této ...

Povolení lezení na skalách PP Dutý kámen v Lužických horách

25. 08. 2011

Na základě žádosti ČHS bylo vydáno rozhodnutí, kterým se opětovně umožňuje provozování horolezectví na skalách Přírodní památky Dutý ...

Podmínky lezení v pražských lokalitách

11. 08. 2011

Upozorňujeme, že výjimka vydaná Magistrátem hlavního města Prahy v roce 2010, na základě které je povoleno provozování horolezectví v ...

Povolení lezení pro PR Mrhatina a PR Štamberk a kamenné moře

06. 06. 2011

Krajský úřad Vysočina vydal na základě žádosti ČHS výjimku, na základě které je umožněno provozování horolezectví v Přírodní rezervaci ...

první | | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | poslední