Facebook

Český horolezecký svaz

Osobní údaje

Informace poskytované subjektům osobních údajů podle Nařízení GDPR

 

Český horolezecký svaz informuje o vybraném zpracování osobních údajů, které získal jako správce osobních údajů v souvislosti se svojí činností přímo od subjektů osobních údajů. ČHS tímto plní informační povinnost, kterou ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a související právní předpisy. Tento dokument je průběžně aktualizován.

 

Údaje o správci osobních údajů:

Český horolezecký svaz

se sídlem Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5

IČO: 00460001

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1037

 

Kontaktní osoba ČHS pro problematiku ochrany osobních údajů:

Božena Valentová - 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys, 739 304 182

 

Informace pro členy ČHS

ČHS zpracovává identifikační a kontaktní údaje svých členů za účelem evidence členské základny a možnosti kontaktování jednotlivých členů v souvislosti se záležitostmi týkajícími se činnosti ČHS, čímž je naplňován předmět činnosti ČHS dle jeho stanov. ČHS dále zpracovává některé identifikační údaje svých členů za účelem jednoznačné identifikace členů s jejich souhlasem. ČHS zpracovává osobní údaje člena za účely uvedenými v tomto odstavci po dobu trvání členství v ČHS a dále ještě 5 let po ukončení členství.

 

ČHS rovněž zpracovává identifikační údaje svých členů pro splnění povinnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Tyto osobní údaje jsou předávány do rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy, a slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních.  

 

Další informace

ČHS dále zpracovává osobní údaje svých smluvních partnerů, kterými jsou zejména reprezentanti, závodníci, trenéři, koučové, členové realizačního týmu reprezentantů, instruktoři, rozhodčí, pořadatelé závodů, členové VSCM a dodavatelé, a to v rozsahu, v jakém tyto subjekty své osobní údaje ČHS poskytly. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností ČHS a dále z oprávněného zájmu naplňování předmětu činnosti ČHS dle jeho stanov a evidence uvedených smluvních partnerů. ČHS tyto osobní údaje zpracovává po dobu nezbytnou pro naplnění účelu dané smlouvy a po dobu běhu promlčecí lhůty.

Osobní údaje reprezentantů a členů VSCM naplňující definici zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 Nařízení GDPR (údaje o zdravotním stavu) ČHS zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů za účelem plnění smluvních povinností ČHS.

 

Předávání osobních údajů

ČHS předává na smluvním základě výše uvedené osobní údaje společnostem se sídlem v ČR spravujícím pro ČHS systém IT, účetnictví a databázové systémy.

Osobní údaje reprezentantů, koučů a popř. dalších členů realizačního týmu jsou za účelem předpokládaným smlouvou mezi ČHS a reprezentantem nebo trenérem předávány také mezinárodním sportovním organizacím:

- International Climbing and Mountaineering Federation - UIAA

Monbijoustrasse 61, Postfach CH-300, Bern 14, Switzerland

 

- International Federation of Sport Climbing - IFSC

Via Carlo Matteucci 4, 10143, Torino, Italy

 

- International Ski-mountaineering Federation - ISMF

c/o Libra Law - Maison du Sport Internationa, Case postale 30
54, Avenue de Rhodanie, CH-1000 Laussane 3, Switzerland

 

Práva subjektů osobních údajů

Subjekty, jejichž osobní údaje ČHS zpracovává, mají podle Nařízení GDPR následující práva:

- Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 Nařízení GDPR. Toto právo spočívá v získání potvrzení, zda ČHS zpracovává osobní údaje dané osoby. Pokud ano, má daná osoba právo na podrobnější informace o zpracovávaných osobních údajích.

- Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 Nařízení GDPR. Subjekt osobních údajů má právo na to, aby ČHS opravil jeho nepřesné osobní údaje.

- Právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 Nařízení GDPR. Z důvodů a za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení GDPR má subjekt osobních údajů právo na výmaz jeho osobních údajů.

- Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení GDPR. Subjekt osobních údajů má v případech uvedených v čl. 18 Nařízení GDPR právo na omezení zpracování jeho osobních údajů.

- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 Nařízení GDPR. Pokud ČHS zpracovává osobní údaje z titulu svého oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, má subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování.

- Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů lze písemně nebo e-mailem na kontaktní adresu uvedenou výše.

 

Zpracování osobních údajů pro jiné subjekty

ČHS je zpracovatelem osobních údajů pro následující subjekty:

- Pojišťovna UNIQA a.s. - v návaznosti na rámcovou smlouvu o cestovním pojištění

- Česko – slovinský alpský spolek (ČSAS) – v návaznosti na ČHS Trio, jehož součástí je členství v PZS

- Planinska zveza Slovenije (PZS) – v návaznosti na ČHS Trio, jehož součástí je členství v PZS

Instagram

Instagram Horosvaz