Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Autorizovaná osoba - zkoušky

Na základě rozhodnutí MŠMT byla Českému horolezeckému svazu udělena autorizace pro profesní kvalifikace:

Český horolezecký svaz je oprávněn organizovat a provádět zkoušky z výše uvedených profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Po úspěšném složení zkoušky je uchazeči vystaveno osvědčení o získání profesní kvalifikace, s tímto dokumentem je možné získat živnostenské oprávnění.

 

 

POdmínky pro konání zkoušky

▸ věk minimálně 18 let před podáním přihlášky

 

▸ poslání vyplněné a podepsané přihlášky ke zkoušce přihláška 

 

▸ uhrazení poplatku za zkoušku, nejpozději do 7 dnů přede dnem konání zkoušky, na číslo účtu 1727209504/0600 Moneta Money Bank, variabilní symbol: 888, spec.symbol: datum narození účastníka

 

▸ doložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti viz vzory:

Zdravotní způsobilost-Instruktor-stěna

Zdravotní způsobilost-Instruktor-skály

 

▸ před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti

 

Zkouška


Po přijetí přihlášky obdrží uchazeč do 21 dnů pozvánku ke složení zkoušky.

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů a podle příslušného hodnotícího standardu.

Je složena z teoretické části – ústní obhajoby písemných příprav výuky, ústního zkoušení, praktické části ověření dovedností a praktického předvedení vedení výuky skupiny (metodického výstupu). Skupinou rozumíme 6 uchazečů.

 
termíny zkoušek

Termíny zkoušek budou realizovány podle zájemců v intervalech dle stanových lhůt, to znamená jedenkrát za 3 měsíce v návaznosti na počet uchazečů

 

poplatek za zkoušku


Maximální kapacita zkoušky je 6 osob, výše poplatku za zkoušku se odvíjí od počtu zájemců.

Instruktor/instruktorka lezení na umělých stěnách:

    - pro 1-3 zájemce je poplatek stanoven ve výši 11.000,- Kč/os.

    - pro 4-6 zájemců je poplatek stanoven ve výši 5.500,- Kč/os.

Instruktor/instruktorka skalního lezení:

    - pro 1-3 zájemce je poplatek stanoven ve výši 13.000,- Kč/os.

    - pro 4-6 zájemců je poplatek stanoven ve výši 6.500,- Kč/os.

 

Oddílový instruktor s licencí ČHS může žádat o příspěvek ve výši 2.000,- Kč. Žádost pošle současně s přihláškou ke zkoušce. Příspěvek bude vyplacen po úspěšném absolvování zkoušky. 

dokumenty


Instruktor/instruktorka lezení na umělých stěnách 

Kvalifikační standard

Hodnotící standard

 

Instruktor/instruktorka skalního lezení

Kvalifikační standard

Hodnotící standard

 

Prihláska - vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete e-mailem na csqo2Zl79bm%C6ej-lIkbW7r

 

Kontakt na sekretariát v případě dotazů - thAs1Z4UHIrD8~l6jWmKD, 731 017 922

Odpovědi na časté otázky ohledně zkoušek naleznete též na webu Národní soustava kvalifikací

 

 

Pro zájemce o svazovou licenci CWI, SCI


V případě, že zájemce složil zkoušku u jiné autorizované osoby (AOs) a má zájem o svazovou licenci ČHS je postup následující : 

CWI – kvalifikace bude uznána po předložení dokladu o úspěšném absolvování zkoušky u AOs a základního školení první pomoci u ČHS.

SCI – kvalifikace bude uznána po předložení dokladu o úspěšném absolvování zkoušky u AOs a základního školení první pomoci u ČHS.

 

O svazovou licenci ČHS lze žádat max.do 3let od složení zkoušky u AOs. Po 5-ti letech lze interní kvalifikaci ČHS prodloužit pouze účastí na doškolení u ČHS.

 

Pokud má žadatel o svazovou licenci CWI, SCI jinou zkoušku NEŽ u autorizované osoby (AOs), starší 3 let, bude mu kvalifikace uznána po absolvování základního školení první pomoci u ČHS a zkoušky příslušné kvalifikace – Instruktor lezení na stěnách – CWI, instruktor lezení na skalách – SCI. Po 5-ti letech lze interní kvalifikaci ČHS prodloužit pouze účastí na doškolení dle platných pravidel vzdělávání instruktorů ČHS.

Instagram

Instagram Horosvaz