Facebook

Český horolezecký svaz

Cestovní pojištění UNIQA

UNIQA_modrá_výška

Rámcová pojistná smlouva č. 1360500090 mezi ČHS a Pojišťovnou UNIQA 

 

On-line objednání pojištění 

COVID

Dle nových pojistných podmínek zahrnuje pojištění i krytí nemoci Covid 19, ale pouze v případě, kdy se země nenachází ve skupině označené černě na semaforu na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz se daný stát nachází.

 

Pokud pojištěný nepojede do lokalit, které Ministerstvo zahraničních věcí označí jako nedoporučené, např. z důvodu války, je pojištění platné i na případné onemocnění COVID 19. 

 

Cestovní pojištění nekryje preventivní karanténu, pouze karanténu při prokázání pozitivního testu klienta na Covid 19 a dále nekryje ušlou mzdu nebo zisk.

 

V případě onemocnění nemocí Civid 19 je ubytování hrazeno standardně

z léčebných výloh. Dle rozhodnutí lékaře buď hospitalizace v nemocnici, nebo pokud má klient mírné příznaky, je z něj hrazeno případné ubytování v hotelu nebo ubytovacím zařízení stejné kategorie, jako bylo původní ubytování. Vždy je nutné kontaktovat asistenční službu!!!

Na základě doložené lékařské zprávy o onemocnění Covid 19 nebo karanténě, pojišťovna UNIQA prodlouží zdarma pojištění každému, kdo se z důvodu karantény nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu a nemá jinou možnost návratu. Pojištění je platné až do chvíle, kdy je návrat možný.

 

Pokud by byl klient pozitivně testován a umístěn do karantény, lze pak

z cestovního pojištění hradit případné náklady za prodloužení pobytu

v dané destinaci. Rovněž pokud by byl klient pozitivní a nestihl původně plánovaný let, lze řešit v rámci cestovního pojištění náhradní letenky.

V případě pozitivní karantény hradí pojišťovna prodloužení pobytu ve výši

2 500,-Kč/den/osoba do celkové maximální výše 30 000,-Kč.

Před případným prodloužením pobytu či řešením náhradních letenek je nutné kontaktovat asistenční službu!!!

 

Bez negativního testu nebude v ČR vpuštěn na palubu letadla. Výsledek testu musí být oficiálně potvrzený.

 

Pokud se v karanténě octne jeden člen skupiny, která cestuje společně, a tudíž měla celá rizikový kontakt, tak se to řeší individuálně a je opět povinností kontaktovat asistenční službu.  

 

Náklady karantény jsou hrazeny pouze klientům s pozitivním testem (léčba, ubytování po ukončení termínu zájezdu a náhradní doprava do ČR).

Klientům s negativním testem, kteří uvíznou v karanténě kvůli kontaktu

s pozitivní osobou, nárok na náhradu nákladů za ubytování a letenky nevzniká. Je jim však bezplatně prodlouženo pojištění do doby, kdy se mohou vrátit do ČR. Před případným prodloužením pobytu je nutné kontaktovat naši asistenční službu!!!

 

Základní informace o cestovním pojištění UNIQA

Pojištění je výhradně pro členy ČHS s platným členským průkazem a lze je sjednat jen prostřednictvím ČHS (e-shop, osobně na sekretariátu ČHS a v základním tarifu E30OU i v rámci objednávky oddílu).

 

Pojištění je upraveno Všeobecnými cestovními podmínkami (VPP, verze UCZ/Ces/17) a rámcovou smlouvou, díky které pojištění kryje horolezectví a další "nebezpečné" a "nepojistitelné" sporty.

 

VPP, ve kterých jsou červeně vepsány výjimky a upřesnění týkající se členů ČHS, jsou zde:

do 31.12.2020 platí: Všeobecné pojistné podmínky 17, 1.11.2019

od 1.1.2021 platí: Všeobecné pojistné podmínky 2020_od 1.1.2021

 

Jedná se o celoroční cestovní pojištění, které se vztahuje i na horolezectví, vysokohorskou turistiku, ferraty, skialpinismus, vodní sporty, jízdu na horských kolech, kitting a další sporty, i na účast na veřejně organizovaných sportovních soutěžích.

 

Z pojištění jsou vyloučeny pouze tyto sporty / aktivity:

"skoky a lety na lyžích, base jumping, bojové sporty, běh s býky, potápění se žraloky, potápění pod ledem; z pojištění jsou také vyloučeny "činnosti artistické, pyrotechnické, kaskadérské, krotitelské, záchranářské či práce v hlubinných dolech"  

Pojištění neplatí v zemích, které MZV nedoporučí k cestování z důvodu válečného konfliktu a jiných závažných okolností. 

 

Pojištění se vztahuje na turistické cesty, mezi které patří i stáž a práce administrativního a řídícího charakteru.

Pracovní cesty jiného než administrativního či řídícího charakteru jsou pojištěny jen tehdy, jedná-li se o činnost instruktora, průvodce a horského vůdce. Pozor, na tyto cesty se vztahuje pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb a úrazové pojištění; nikoli pojištění odpovědnosti. 

 

Rozsah a podmínky pojištění

Cestovní pojištění zahrnuje:

- pojištění léčebných výloh

- pojištění asistenčních služeb

- pojištění odpovědnosti (nevztahuje se na pracovní cesty)

- úrazové pojištění v případě trvalých následků a úmrtí

 

Kumulovaný limit i samostatné limity pro léčebné výlohy a asistenční služby je 3 mil. Kč. Zachraňovací náklady (horská služba, vrtulník) mají samostatný limit 900 tisíc Kč. 

 

Pojištění je nabízeno v osmi základních tarifech, které se liší územní působností a délkou nepřetržitého pobytu v zahraničí: 

 

Územní působnost: 

- zóna 1 - Evropa

- zóna 2 - celý svět; pozor Elbrus je součástí Asie!

zóny pojištění - Evropa

 

Délka nepřetržitého pobytu v zahraničí:

Pojistit se lze na výjezd v délce 30/90/180/365 dnů. Nepřetržitý pobyt v zahraničí se počítá vždy od překročení státních hranic směrem do zahraničí a končí překročením státních hranic směrem zpět. Toto platí i v případě, že se člen pojišťuje, nebo připojišťuje v době, kdy je již v zahraničí, a podle toho je nutno volit tarif - 30 / 90 /180 / 365 dnů!

Celkový počet dnů strávený v zahraničí ani počet výjezdů do zahraničí během roku není omezen.

 

Všechny tarify jsou k dispozici pro jednotlivce i pro rodiny, které jsou cenově zvýhodněny.

Rodina

- rodiče s dětmi do 18 let včetně (1-2 dospělí a max. 4 děti)

- manželé, partneři apod. bez dětí

Rodiče, manželé: může se jednat o manžela/manželku, druha/družku či registrované partnery, popř. o samoživitele / samoživitelku. 

Věk dítěte - rozhodující je rok, kdy dosáhlo věku 18 let. 

Dokladem existence rodiny je společné bydliště (skutečné, nemusí se jednat o trvalé bydliště).

 

Rozsah pojištění lze v průběhu roku rozšířit, tj. z EVROPA na SVĚT, nebo lze prodloužit délku nepřetržitého pobytu v zahraničí. 

Pokud máte např. celoroční tarif EVROPA na 30 dnů (léčebné výlohy, asistenční služby, pojištění odpovědnosti a úrazu) za 785 Kč a rozhodnete se, že pojedete na měsíc do Nepálu, tedy SVĚT 30 dnů (léčebné výlohy, asistenční služby, pojištění odpovědnosti a úrazu), doplatíte 169 Kč.

Přehled druhů pojištění a pojistné částky

Přehled druhů pojištění a pojistné částky

 

Pojištění léčebných výloh

3 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

3 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

3 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

3 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

3 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

40 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

40 000 Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

40 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

40 000 Kč

- zachraňovací náklady

900 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

40 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

40 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 000 000 Kč

Ceny pojištění

Tarif jednotlivec rodina
Evropa 30OU 785 Kč 1 491 Kč
Evropa 90OU 933 Kč 1 771 Kč
Evropa 180OU 1 228 Kč 2 332 Kč
Evropa 365OU 1 965 Kč 3 733 Kč
svět 30OU 1 965 Kč 3 733 Kč
svět 90OU 2 408 Kč 4 574 Kč
svět 180OU 3 293 Kč 6 255 Kč
svět 365OU 5 505 Kč 10 459 Kč
Sjednání pojištění

Pojištění a připojištění lze sjednat jen prostřednictvím ČHS, sjednání na pobočkách pojišťovny není možné.

 

Možnosti sjednání:

- prostřednictvím e-shopu ČHS(platba on-line)

- na sekretariátu ČHS v úředních hodinách  (platba v hotovosti)

- v rámci hromadné objednávky oddílu (jen základní tarif E30OU pro jednotlivce) 

 

platnost pojištění 

1. Pojištění je uhrazeno před odjezdem

Pojištění platí ode dne, kdy nám je platba připsána na účet ČHS. Platnost se zobrazuje na kartičce pojištění. Pojištění platí pouze na kalendářní rok + 1 měsíc, tedy do 31.1. následujícího roku.

 

2. Pojištění uhrazené ze zahraničí, navazující na předchozí pojištění

Pojištění platí ode dne, kdy nám je platba připsána na účet ČHS. Platnost se zobrazuje na kartičce pojištění nebo připojištění. V tomto případě je třeba dodržet, aby počet dní nepřetržitého pobytu nepřekročil 365 dní. Pojištění platí pouze na kalendářní rok + 1 měsíc, tedy do 31.1. dalšího roku.

 

3. Pojištění uhrazené ze zahraničí, nenavazující na předcházející pojištění od pojišťovny UNIQA

Pojištění lze sjednat při pobytu v zahraničí, kdy nám nenavazuje na předchozí pojištění, v tomto případě je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hod. sedmého dne následujícího po datu sjednání pojištění (tj. 7 dní od data počátku pojištění uvedeného na kartičce). 

Pozor: Pokud si člen sjedná pojištění až při pobytu v zahraničí, musí si koupit takový tarif, který pokryje celou dobu jeho pobytu v zahraničí, od data, kdy překročil hranice ČR směrem ven! Pokud se člen připojišťuje ze zahraničí, musí jako začátek připojištění zadat datum, kdy překročil hranice ČR směrem ven, nikoli datum, kdy se rozhodl pro připojištění!

Je třeba dodržet, aby počet dní nepřetržitého pobytu nepřekročil 365 dní.

 

Vyřizování pojištění, dotazy, potvrzení - ČHS

Ivana Trávníková: 4onxRWjjWoAs1~l7VX~r5bekc8MhTj, 734 837 300, 273 136 385

Pro telefonické dotazy využijte prosím úřední hodiny: 

úterý 9.00 - 11.00; 13.00 - 18.00 hod.

čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.

 

Časté otázky k cestovnímu pojištění UNIQA

 

Potvrzení o pojištění
Na vyžádání poskytujeme potvrzení o pojištění (v angličtině) pro zajištění víza nebo v češtině pro zdravotní pojišťovnu. Dle vyjádření pojišťovny nemůžeme poskytovat kopii smlouvy mezi ČHS a pojišťovnou.

 

Hlášení pojistné události, asistenční služba

V případě pojistné události:

- kontaktujte asistenční službu

- vyplňte formulář "Oznámení o škodě cestovního pojištění", který je ke stažení na webu pojišťovny

- přiložte originály lékařských či jiných dokumentů potřebných pro stanovení výše plnění

- vše odešlete na adresu UNIQA, pojišťovna, a.s., odbor cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6.  

 

Europe Assistance (+420 296 333 696). 

V případě pojistné události z pojištění léčebných výloh včetně ambulantního ošetření je nutno kontaktovat asistenční službu před návštěvou zdravotnického zařízení!

 

UNIQA - zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu

Instagram

Instagram Horosvaz