Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Příprava koncepce ČHS

15. 12. 2009 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Výkonnému výboru bylo letošní valnou hromadou uloženo přepracovat a zveřejnit koncepci ČHS a poté ji na jaře 2010 předložit valné hromadě k posouzení.

Při zahájení prací na přípravě koncepce se výkonný výbor usnesl, že nová koncepce musí být podložena znalostí názorů členské základny na dosavadní činnost svazu, a proto byla v září realizována anketa, s jejímiž výsledky jste již byli seznámeni.

Následně byla práce na koncepci rozdělena do pěti základních oblastí (servis pro členskou základnu, sportovní činnost, skalní oblasti a ochrana přírody, mediální činnost a organizace ČHS) a pro každou oblast byly ustanoveny malé pracovní týmy, jejichž úkolem bylo danou oblast analyzovat, tj. zhodnotit její fungování a upozornit na existující problémy. Výsledky jednotlivých analýz byly shrnuty do stručného textu, který se stane východiskem pro další práci na koncepci, tj. pro formulaci cílů, kterých má být dosaženo.

Dílčí analýzy i jejich shrnutí nyní předkládáme k posouzení a přivítáme, pokud budete mít zájem se k nim vyjádřit a napíšete na sekretariát ČHS své komentáře či připomínky, které mohou při další práci na koncepci pomoci.

B. Valentová

B. Valentová

 

| Komentáře(0)