Facebook

Český horolezecký svaz

Zápis ve spolkovém rejstříku - upozornění pro oddíly

Zápis ve spolkovém rejstříku - upozornění pro oddíly
01. 07. 2022 | Rubrika: O ČHS

Všechny spolky mají povinnost zapsat do spolkového rejstříku účel spolku, název nejvyššího orgánu, název statutárního orgánu a jeho jednotlivé členy a členy kontrolního orgánu, je-li zřízen, a tyto údaje aktualizovat. Tato povinnost se vztahuje i na všechny oddíly ČHS, které mají právní osobnost, tj. postavení spolku. Povinnost je uvedena v občanském zákoníku a v zákoně č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících. 

 

Spolky, které byly převedeny do evidence spolkových rejstříků k 1. 1. 2014 (nový občanský zákoník) z původní evidence Ministerstva vnitra ČR, měly povinnost aktualizovat své údaje do konce roku 2017. Pokud tak neučinily a situaci ani po výzvě soudu nenapravily, může dojít k jejich zrušení a likvidaci!

 

U spolků, které povinnost nesplnily, je v zápisu ve spolkovém rejstříku od 1. 6. 2021 uvedeno "neaktivní spolek". Toto označení může být odstraněno až poté, co spolek uvede zápis v rejstříku do souladu s požadavky zákona o veřejných rejstřících, ve lhůtě, kterou stanoví soud.

Spolek, který již nechce dále vykonávat svou činnost, může situaci vyřešit tím, že rozhodne o svém zrušení, vstoupí do likvidace a poté bude ze spolkového rejstříku vymazán.

Spolek, který je neaktivní, nemá již členy ani orgány, bude zrušen na základě rozhodnutí soudu. 

 

Dále upozorňujeme, že spolky mají také níže uvedené povinnosti, jejichž neplnění může vést ke značným komplikacím jejich fungování (např. jmenování opatrovníka spolku v případě nefunkčního statutárního orgánu):

- mít funkční, tj. usnášeníschopný statutární orgán,

- ukládat do spolkového rejstříku listiny, tj. platné stanovy a účetní závěrky. 

 

Podrobnosti jsou zde:

Info - Vláda ČR

INFO - Spolky nesplnily povinnost OZ

INFO - Spolky bez usnášeníschopného orgánu

 

Věnujte těmto záležitostem potřebnou pozornost, mj. i proto, že spolky, které jsou označeny jako "neaktivní spolek" nebudou moci získat dotace z veřejných prostředků. 

 


 

B. Valentová, ČHS