Facebook

Český horolezecký svaz

Příjmy ČHS a jejich využití

Příjmy ČHS a jejich využití
14. 12. 2012 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (1)

Vzhledem k tomu, že se množí nedorozumění mezi našimi členy, kteří si myslí, že z jejich příspěvků ČHS financuje závody na úkor údržby skal a jiných potřebnějších aktivit, rozhodli jsme se zveřejnit okomentované zdroje příjmů ČHS a k nim příslušející rozpočtové oblasti s podrobnějšími komentáři.

 

Informace o financích ČHS mají i s potřebným vysvětlením každoročně k dispozici účastnící valné hromady, které se může zúčastnit kdokoliv, navíc z valné hromady existují i záznamy, přenosy, o nejasnostech se diskutuje, podklady jsou na webu, takže jsme předpokládali, že tyto informace jsou členům obecně k dispozici a známé.
Názory některých diskutujících nás ale přesvědčily, že je potřeba uvést některé věci na pravou míru i proto, že situace s financováním našeho spolku se v poslední době poměrně rychle mění (zatím k lepšímu).

 

Z aktuálních čísel z konce roku 2012 je vidět, že se jen za poslední rok podařilo sehnat 2 mil. Kč navíc oproti původním předpokladům. Naše příjmy vzrostly ze 4,9 mil. Kč na 9,1 mil. Kč oproti roku 2009, kdy jsme nastupovali do tehdy nového VV. Podíl členských příspěvků na celkových příjmech se snížil z původních 75% v roce 2009 na dnešních 40% - tedy ke každým 400 Kč zaplaceným na příspěvcích umíme získat dalších 600 Kč z jiných zdrojů.

 

V této situaci nám nepřipadá úplně adekvátní poukazovat na “vysoké administrativní náklady” nebo prosazovat názory, že bychom se měli zbavit závodníků, protože nás stojí moc peněz a “nechceme je platit z příspěvků”. To, že se nám začíná dařit lépe, je podmíněno synergií mezi sportovními, závodními a čistě rekreačními aktivitami a spíš než radikální řešení bychom měli hledat rozumnou rovnováhu mezi různorodými aktivitami, které se u nás potkávají.

Závodní aktivity i potřebná administrativa jsou dnes zcela pokryty z peněz, které získáváme od MŠMT a v kritériích pro jejich přidělování se zohledňuje jak velikost členské základny tak i sportovní a závodní zaměření ČHS.
 
Byl bych rád, kdyby se případné podrobnější dotazy ohledně financí ČHS řešily v rámci přípravy na březnovou valnou hromadu a na ní. Nepřijde mi rozumné, řešit je v debatě,  kde není možné oddělit věcné názory konkrétních lidí s jasnou identitou od nejasných anonymních příspěvků, které jsou někdy až přehnaně agresivní  a dokáží spolehlivě likvidovat i poslední zbytky vnitřní motivace k naší poněkud pošetilé práci zadarmo. 
 
Protože nás poslední vývoj donutil zapojit se aktivněji do spolupráce s ostatními sportovními svazy, máme možnost porovnání. Domníváme se, že se téměř nenajde sportovní svaz, který by měl tak otevřený, kdykoliv kontrolovatelný rozpočet. Návrh rozpočtu je každoročně připravován ve spolupráci se všemi komisemi a příslušné položky jsou po oboustranném vyjednávání odsouhlaseny. Poté je návrh rozpočtu nejméně 1 měsíc před valnou hromadou k dispozici na webu k volnému nahlédnutí. Následně je schvalován Valnou hromadou, která zastupuje všechny členy.
 
Zavedením principu „plaťte co chcete“  by došlo k zpřetrhání návazností mezi jednotlivými činnostmi svazu a v důsledku až k jeho nefunkčnosti nebo razantnímu snížení celkových příjmů. Určitě se nebráníme diskusi o potřebných úpravách, ale úpravy by měly vycházet z dobrého pochopení funkce jednotlivých částí. Za sebe mohu říct, že mi trvalo několik roků, než jsem se dobral lepšího pochopení v prioritách jednotlivých položek uvnitř rozpočtů komisí. Pokud bych se měl bez těchto informací emocionálně rozhodovat, na co dám a nedám peníze ze svých příspěvků jako člen, určitě bych při tom udělal mnohem více chyb, než kolik se nám jich přes veškerou snahu podaří udělat i se zpětnou vazbou od komisařů, kolegů z výkonného výboru, sekretariátu i členů.
 
Svaz pokrývá celé spektrum činností, těžko bychom našli další sportovní svaz, zastřešující množství menších specifických sportů, který má zároveň na starosti např. spolupráci na ochraně přírody a údržbu skalních oblastí. Myslíme si, že tato různorodost nám v poslední době přináší mnohem více výhod než nevýhod, je přitom ale potřeba mnohem více vzájemného respektu a snahy o hledání rovnováhy. Až příliš často se nám stává, že si jednotlivé znesvářené skupiny i jednotlivci dávají góly do stejné vlastní branky. Černobílé a příliš radikální názory nám v hledání rovnováhy příliš nepomohou. 
 
Honza Bloudek, 1. místopředseda, ekonom ČHS

 

 

Přehled příjmů ČHS a souhrn rozpočtovaných položek za rok 2012

 

Příjmy v roce 2012 tis. Kč  
dotace od MŠMT (organizace sportu, reprezentace, talentovaná mládež, žádosti oddílů na MŠMT. ..)

4.211

 

Tyto příjmy dostáváme proto, že nás MŠMT považuje za standardní sportovní svaz, máme relativně velkou členskou základnou a k ní i prokazatelné závodní aktivity s výsledky. Potřebovali bychom ale řádově více mládežníků, kterých máme oproti jiným svazům velice málo (standard je 30-50% mládežnických členů, u nás jen cca 9%). Mnoho jiných sportovních svazů, které byly v ČSTV, po pádu Sazky z financování MŠMT vypadlo, nebo dostávají značně redukované příspěvky. Celá tato položka je navíc velice ovlivněna diplomacií Z.Hrubého, který hájí naše zájmy ve výkonném výboru ČSTV, Olympijském výboru i v jednáních s MŠMT - což dohromady stojí spousty času. Menší část příspěvku  (340tis.) je přímo ovlivněná výsledky závodníků na MS a ME, dalších 270 tis. přes nás pouze prochází k oddílům, které žádaly o granty naším prostřednictvím.
členské příspěvky, vstupní poplatky  3.722 Oproti roku 2011 je zde nárůst o více než 250 tis. Kč.
příjmy od partnerů  924  Tato položka zahrnuje pouze hotové peníze, často vázané na nějaký konkrétní účel - mládež, údržba skal, vybudování lezeckého parku apod. Proti ní jsou ale i náklady např. na výrobu prezentací v TV, tiskovinách, Ročence, na závodech, dohodnuté akce pro partnery apod. ve výši cca 200 tis. Kč v rozpočtu mediální komise. Vedle hotových peněz dostáváme ještě věcné plnění - např. ceny na závody; patří sem i výměna reklamních bannerů, která není v penězích zahrnuta apod.
příjmy z úroků a poštovného  249  Příjem především z úročení volných peněz na účtu. 
mimořádný příjem - doplatek z konkurzu Alpenservisu  91  Poměrná část z předloni odepsané prastaré pohledávky. 
celkem  9.197  Příjmy z MŠMT byly letos výrazně vyšší než původní předpoklad, rozpočtovali jsme podstatně nižší částku. Přebytek (z členských příspěvků – dotace se musí vyúčtovat) jde do majetku ČHS a bude použit na financování činnosti v dalších letech. Není ale vůbec jisté, jaké budou dotace v dalších letech, každý rok se situace i způsob výpočtu mění. Velice snadno může nastat situace, kdy budeme rezervy potřebovat na pokrytí nečekaného výpadku příjmů.

Rozpočtované výdaje v roce 2012 tis. Kč  
administrativa, sekretariát, mzdy, cestovné  1.480  Administrace 10 tis. členských průkazů včetně jejich rozeslání, korespondence a komunikace s ochranou přírody o výjimkách, vyúčtování všech poskytnutých příspěvků od státu, sestavení žádostí o dotace včetně potřebné dokumentace, servis všem komisím, sklad materiálu na údržbu skal, vedení účetnictví - evidence nákladů jednotlivých komisí, projektů, grantů apod.., proplácení účtů komisím dle jejich rozpočtu, knihovna, administrace webu, příprava podkladů pro VV a VH, smlouvy a jednání s partnery, návrhy potřebných úprav stanov a dalších vnitřních dokumentů, vyřizování telefonických dotazů členů, pojištění přes Uniqu, kombinované členství s OEAV. Náklady zahrnují mzdy 2 lidí, nájem a energie, platby dodavatelům (telefony, poštovné, úpravy databáze, počítačové vybavení, vybavení kanceláře, účetní SW, kanc.materiál, tisk průkazek, služby daňového poradce, právní služby, ..) cestovní náklady předsedů oddílů na VH, cestovné členů VV, cestovné členů pracovních skupin apod.
závody - dospělí, mládež, skialpinismus, drytooling 1.445  Členství v mezinárodních asociacích, příspěvky na organizaci domácích závodů, rozhodčí, stavěči, startovné, cestovné a část nákladů na účast na zahraničních závodech. Velkou část si závodníci hradí sami, práce trenérů a koučů je také bezplatná. 
údržba skal  1.300  Nákup materiálu, jištění, vrtaček, nástrojů, vrcholových krabic a knížek, odměny správcům, cestovné, provoz webu Skalní oblasti.
granty - projekty složek ČHS  900  Projekty např. na: vybudování skialp.areálu v Krušných horách, řada tréninkových soustředění mládeže ve skalách i na stěně, úprava přístup. cest ve skalních oblastech, spolupráce s FTVS a fyzioterapeuty při přípravě reprezentantů, vrcholové knížky, doplnění knihovny o nové průvodce, podpora "nových a nadějných" horolezců na expedici, časomíra, chyty a struktury pro drytool závody, příspěvek mládežnické repre na letenky... 
hory, skály, výstupy roku, granty, mapování historie  415  Odměny za výstupy roku, granty na tradiční akce typu Hon na lišku, Mauglího memoriál apod., Adršpach climb meet, zpracování archivních materiálů apod.
bezpečnost, metodika, instruktoři, horomedicína  360  Kurzy instruktorů, spec. pojištění právní odpovědnosti instruktorů, odborné lékařské akce, příprava podpůrných materiálů a lékárniček, bezpečnostní zkoušky a testy, účast v UIAA 
mediální prezentace, provoz webu a plnění partnerům  340  Náklady na dohodnutou prezentaci partnerů, Ročenka, úpravy a provoz webu, podpora MHFF v Teplicích nad Metují, fotopráce apod.
granty na údržbu podávané oddíly přes ČHS  271  Tyto peníze šly dříve přes ČSTV do krajských sdružení a TJ, dnes se o ně žádá přes svaz. Určeno na úržbu sport. zařízení. 
oprava cintorínu Skalák, příspěvek Chata pod Rysy  170  Rozšíření kapacity zcela zaplněného cintorínu, oprava; příspěvek na vybudování chaty pod Rysy - členové ČHS mají slevu na všech slovenských chatách jako členové JAMES. 
nezávodní mládež vč. grantů  165  Granty mládežnických oddílů na oddílová soustředění,  kurzy pro mládež.
poplatek za členství v UIAA  120  Zahrnuje i náklady na cestu na General assembly (pouze pokud je v Evropě), kde se snažíme aktivněji ovlivňovat další směřování. 
rezerva  60   
celkem  7.026  Některé položky nebudou pravděpodobně vyčerpány v plné výši (metodika, mediální prezentace, granty, výstupy roku, ..) 
| Komentáře(1)