Facebook

Český horolezecký svaz

Pořádání sportovních akcí  a provoz sportovišť v době epidemie COVID-19

Pořádání sportovních akcí  a provoz sportovišť v době epidemie COVID-19
26. 11. 2020 | Rubrika: O ČHS, Soutěžní lezení
Epidemie COVID-19, aktualizace 2. 12. 2020

Od 4. 12. je částečně obnoven provoz venkovních a vnitřních sportovišt.

Podle České unie sportu je "Tentokrát výkad velmi problematický. V některých ohledech si jednotlivá ustanovení písmen v Usnesení navzájem odporují a Usnesení se v této souvislosti stává v podstatě nepochopitelným. Dle našeho názoru tedy není možné za současné textace Usnesení připravit relevantní výklad skutečně povolených činností."

 

- sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků

- ve vnitřních sportovištích je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, Zároveň platí jiná pravidla pro fitness centra, kde je provoz umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech při dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami; ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy a omezení 10 osob se týká pouze skupinových lekcí.

- nosit roušku jsou povinni všichni amatérští sportovci při výkonu sportovní činosti ve vnitřních prostorech, nikoli venkovních. 

 

Pro profesionální sportovce platí:

- pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců,

- jsou odproštěni od povinnosti nošení roušek při výkonu sportovní činnosti ve vnitřních prostorech.


 

V době od 23.11., po částečném uvolnění omezujících opatření (PES - stupeň 4) je nadále zakázán "provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou v souladu s bodem VI usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200, vyhlášeného pod č. 476/2020 Sb., zakázán."

Podrobnosti web Vláda ČR


 

S účinností od 4. 11. 2020 došlo ke změnám vládních opatření v souvislosti s činností profesionálních sportovců, některých sportovních soutěží a sportovních akcí. Ve vztahu k amatérskému sportu nadále platí dosavadní zákazy a omezení.

Profesionální sportovci nově mohou vykonávat svou činnost neomezeně v rámci přípravy na soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Samotné konání soutěží a dalších sportovních akcí povoluje Ministerstvo zdravotnictví, kdy rovněž stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu. (Výkladové stanovisko ČUS)

 

Česká společnost tělovýchovného lékařství vydala na základě odborného konsensu Doporučený postup pro návrat ke sportu po prodělané infekci COVID-19.

Informace, které sestavil MUDr. Jiří Dostal ve spolupráci s dalšími odborníky, a to včetně šéflékaře Českého olympijského týmu, MUDr. Jiřího Neumanna, a dalšího člena Lékařské komise ČOV, profesora Jiřího Berana, jsou dostupné na webu ČSTL, konkrétně ZDE.

Tento dokument definuje nezbytné kroky k bezpečnému a efektivnímu návratu ke sportu po prodělané infekci, s níž se stále seznamujeme. Popisuje základní parametry vyšetření a následného stupňovaného procesu návratu do tréninku.

V této podobě je určen především medicínským pracovníkům, kterým jej prosím předejte. MUDr. Jiří Dostal ve spolupráci s Vysokoškolským sportovním centrem VICTORIA připravuje také materiál na stejné téma pro trenéry.

 

2. 11. 2020:
Nouzový stav a omezení z něj plynoucí jsou prodloužena do 20.11.2020.

 

Od 22. 10. 2020 platí na území ČR zakáz volného pohyub více než dvou osob, Omezení počtu osob se nevztahuje na osoby sdílící domácnost a rodinné příslušníky. Ve vztahu ke sportu pak dochází k téměř úplnému zákazu sportovní činnosti s výjimkou profesionálních sportovců na venkovních sportovištích a v podstatě individuální přípravy v přírodě či parku. (ČUS)

 

Od 14. 10. 2020 jsou zakázány hromadné akce ve vnitřních i venkovních prostorách - maximální povolený počet osob je 6. Nadále je zakázán provoz vnitřních sportovišť a provoz vnějších sportoviš je nově omezen na 6 osob. Výkladové stanovisko ČUS interpretuje toto omezení následovně:
Při venkovní sportovní činnosti pak platí, že nemohou být využívány vnitřní prostory venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.). Dále je pak explicitně definováno, že skupina sportujících osob musí udržovat od jiných osob odstup minimálně 2 metry. Z této podmínky lze dle mého názoru dovodit možnost případného rozdělení venkovních sportovišť na sektory/dílčí sportoviště tak, aby vznikla fyzická překážka o šířce alespoň 2 metry mezi sportujícími skupinami (např. rozdělení hřiště na dvě poloviny, kdy uprostřed bude vymezen koridor o šířce 2 metry, přičemž bude každé z takto nově vzniklých sportovišť disponovat vlastním vstupem bez možnosti kontaktu s jinou sportující skupinou). V takovém případě pak na každém dílčím venkovním sportovišti může vykonávat sportovní činnost skupina max. 6 osob. 

 

Podrobnosti - web Úřadu vlády ČR.

 

Na základ Usnesení Vlády ČR ze dne 8.10.2020 platí:

- Od 9.10. do 25.10.2020 platí zákaz provozování sportovišť umístěných ve vnitřních prostorách budov. 

- Od 12.10. do 25.10. 2020 jsou zcela zakázány sportovní akce, pro které dosud platila pouze omezující opatření (viz níže). Pro jakékoli hromadné akce platí limit počtu osob 10 ve vnitřních prostorách a 20 ve venkovních prostorách.

Usnesení Vlády ČR č. 995

Usnesení Vlády ČR č. 996

 

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 996 k zákazu a omezení sportovní činnosti zveřejňuje ČUS Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M.

 

 

VLIV OMEZENÍ NA TUZEMSKÉ ZÁVODY

V souvislosti s nastalou situací byly posunuty tyto dva závody, (původně naplánované na říjen) -  NOVÉ TERMÍNY :

  28.11. 2020 – ČP U14 v lezení na obtížnost v CHOCNI

   5. 12. 2020 – ČP a MMČR v lezení na rychlost - kategorie dospělí,

                       mládež i U14 v OSTRAVĚ HLUBINĚ


Závod 14.11. ČP U14 v lezení a obtížnost v Jeseníku zatím zůstává v platnosti.

 


Výkladové stanovisko Národní sportovní agenturyk nouzovému stavu a opatřením týkajícím se sportu včetně odpovědí na často se opakující otázky. 

 

Právní výklad ČUS k níže popsaným krizovým opatřením z 30.9.2020. 

Podstatné je, že možnost pořádat sportovní akce se vztahuje jen na soutěže pořádané sportovními svazy a na přípravu sportovců na tyto soutěže (trénink). Celkový počet osob, které se mohou takové akce zúčastnit, je 130, přičmž se může jednat jen o "sportovce a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích (typicky např. realizační tým, pořadatelé, delegáti, nezbytný technický personál, zdravotnická služba apod.) a osob zajišťujících zpravodajství (např. noviny, televize apod.). Zcela zakázána je tedy přítomnost diváků."

Diskutabilní je "pozice rodičů sportujících dětí, kteří do značné míry mohou plnit i definici „nezbytných osob“. Lze však bohužel předpokládat, že i v případě rodičů bude jejich přítomnost na sportovní akci považována za nežádoucí (budou považováni za klasické diváky)."

 

V období od 5. do 18.10. platí krizová opatření přijatá usnesením Vlády ČR 30.9.2020. 

Ve výše uvedeném období jsou zakázány hromadné akce nad 10 osob ve vnitřních prostorech a nad 20 osob ve venkovních prostorech. 

Dále platí omezení pro sportovní akce:

"Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy jsou omezeny tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci
vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy."

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které mj. upravuje provoz vnitřních a venkovních sportovišť včetně souvisejících vnitřních prostor. Opatření platí od 24.9. do 7.10.2020. 

Mimořádné opatření 23.9. - sportoviště, provozovny

Provozovatelé sportovišť musí dodržovat následující pravidla:
- doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
- průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
- zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
- klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
- upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid,
vyvětrání a dezinfekce prostor,
- zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
- zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
- průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
- zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
- instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření upravující podmínky pořádání hromadných akcí, které se vztahuje i na sportovní soutěže a jiné sportovní akce. Aktualizované opatření platí od 24.9. do 7.10.2020.

Mimořádné opatření 23.9. - hromadné akce

Sportovní akce konané převážně ve venkovním prostoru jsou podle tohoto opatření omezeny na 1000 osob, akce konané ve vnitřních prostorech na 500 osob. Podrobnosti jsou uvedeny v textu nařízení. 

V době od 23.9. do 7.10. jsou zakázány mj. sportovní akce s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce
převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. 

Zákaz neplatí pro hromadné akce konané ve vnitřně členěných prostorách staveb, resp. ve vnitřně členěných prostorách areálů, za podmínky dodržení podmínek, které stanovuje opatření (rozestupy, dezinfekce...).

Současně platí zákaz hromadných akcí nad 10 osob (vnitřní prostory), resp. nad 50 osob (venkovní prostory), nemají-li účastníci určena místa k sezení, na kterých se převážně zdržují. 

 

Průběžně aktualizované informace včetně právního výkladu naleznete na webu na webu České unie sportu

 

K podmínkám pořádání sportovních akcí v období 2. vlny epidemie vydala stanovisko Národní sportovní agentura

 

B. Valentová, sekretariát ČHS