Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Pořádání sportovních akcí  a provoz sportovišť v době epidemie COVID-19

Pořádání sportovních akcí  a provoz sportovišť v době epidemie COVID-19
14. 10. 2020 | Rubrika: O ČHS, Soutěžní lezení
Epidemie COVID-19, aktualizace 14.10.2020

 

Od 14.10.2020 jsou zakázány hromadné akce ve vnitřních i venkovních prostorách - maximální povolený počet osob je 6. Nadále je zakázán provoz vnitřních sportovišť a provoz vnějších sportoviš je nově omezen na 6 osob. Výkladové stanovisko ČUS interpretuje toto omezení následovně:
Při venkovní sportovní činnosti pak platí, že nemohou být využívány vnitřní prostory venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.). Dále je pak explicitně definováno, že skupina sportujících osob musí udržovat od jiných osob odstup minimálně 2 metry. Z této podmínky lze dle mého názoru dovodit možnost případného rozdělení venkovních sportovišť na sektory/dílčí sportoviště tak, aby vznikla fyzická překážka o šířce alespoň 2 metry mezi sportujícími skupinami (např. rozdělení hřiště na dvě poloviny, kdy uprostřed bude vymezen koridor o šířce 2 metry, přičemž bude každé z takto nově vzniklých sportovišť disponovat vlastním vstupem bez možnosti kontaktu s jinou sportující skupinou). V takovém případě pak na každém dílčím venkovním sportovišti může vykonávat sportovní činnost skupina max. 6 osob. 

 

Podrobnosti - web Úřadu vlády ČR.

 

Na základ Usnesení Vlády ČR ze dne 8.10.2020 platí:

- Od 9.10. do 25.10.2020 platí zákaz provozování sportovišť umístěných ve vnitřních prostorách budov. 

- Od 12.10. do 25.10. 2020 jsou zcela zakázány sportovní akce, pro které dosud platila pouze omezující opatření (viz níže). Pro jakékoli hromadné akce platí limit počtu osob 10 ve vnitřních prostorách a 20 ve venkovních prostorách.

Usnesení Vlády ČR č. 995

Usnesení Vlády ČR č. 996

 

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 996 k zákazu a omezení sportovní činnosti zveřejňuje ČUS Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M.

 

 

VLIV OMEZENÍ NA TUZEMSKÉ ZÁVODY

V souvislosti s nastalou situací byly posunuty tyto dva závody, (původně naplánované na říjen) -  NOVÉ TERMÍNY :

  28.11. 2020 – ČP U14 v lezení na obtížnost v CHOCNI

   5. 12. 2020 – ČP a MMČR v lezení na rychlost - kategorie dospělí,

                       mládež i U14 v OSTRAVĚ HLUBINĚ


Závod 14.11. ČP U14 v lezení a obtížnost v Jeseníku zatím zůstává v platnosti.

 


Výkladové stanovisko Národní sportovní agenturyk nouzovému stavu a opatřením týkajícím se sportu včetně odpovědí na často se opakující otázky. 

 

Právní výklad ČUS k níže popsaným krizovým opatřením z 30.9.2020. 

Podstatné je, že možnost pořádat sportovní akce se vztahuje jen na soutěže pořádané sportovními svazy a na přípravu sportovců na tyto soutěže (trénink). Celkový počet osob, které se mohou takové akce zúčastnit, je 130, přičmž se může jednat jen o "sportovce a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích (typicky např. realizační tým, pořadatelé, delegáti, nezbytný technický personál, zdravotnická služba apod.) a osob zajišťujících zpravodajství (např. noviny, televize apod.). Zcela zakázána je tedy přítomnost diváků."

Diskutabilní je "pozice rodičů sportujících dětí, kteří do značné míry mohou plnit i definici „nezbytných osob“. Lze však bohužel předpokládat, že i v případě rodičů bude jejich přítomnost na sportovní akci považována za nežádoucí (budou považováni za klasické diváky)."

 

V období od 5. do 18.10. platí krizová opatření přijatá usnesením Vlády ČR 30.9.2020. 

Ve výše uvedeném období jsou zakázány hromadné akce nad 10 osob ve vnitřních prostorech a nad 20 osob ve venkovních prostorech. 

Dále platí omezení pro sportovní akce:

"Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy jsou omezeny tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci
vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy."

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které mj. upravuje provoz vnitřních a venkovních sportovišť včetně souvisejících vnitřních prostor. Opatření platí od 24.9. do 7.10.2020. 

Mimořádné opatření 23.9. - sportoviště, provozovny

Provozovatelé sportovišť musí dodržovat následující pravidla:
- doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
- průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
- zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
- klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
- upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid,
vyvětrání a dezinfekce prostor,
- zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
- zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
- průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
- zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
- instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření upravující podmínky pořádání hromadných akcí, které se vztahuje i na sportovní soutěže a jiné sportovní akce. Aktualizované opatření platí od 24.9. do 7.10.2020.

Mimořádné opatření 23.9. - hromadné akce

Sportovní akce konané převážně ve venkovním prostoru jsou podle tohoto opatření omezeny na 1000 osob, akce konané ve vnitřních prostorech na 500 osob. Podrobnosti jsou uvedeny v textu nařízení. 

V době od 23.9. do 7.10. jsou zakázány mj. sportovní akce s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce
převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. 

Zákaz neplatí pro hromadné akce konané ve vnitřně členěných prostorách staveb, resp. ve vnitřně členěných prostorách areálů, za podmínky dodržení podmínek, které stanovuje opatření (rozestupy, dezinfekce...).

Současně platí zákaz hromadných akcí nad 10 osob (vnitřní prostory), resp. nad 50 osob (venkovní prostory), nemají-li účastníci určena místa k sezení, na kterých se převážně zdržují. 

 

Průběžně aktualizované informace včetně právního výkladu naleznete na webu na webu České unie sportu

 

K podmínkám pořádání sportovních akcí v období 2. vlny epidemie vydala stanovisko Národní sportovní agentura

 

B. Valentová, sekretariát ČHS