Facebook

Český horolezecký svaz

Podmínky a pravidla lezení ve skalních oblastech ČR

Podmínky a pravidla lezení ve skalních oblastech ČR

Jsme na začátku letní lezecké sezony, během níž lze očekávat velkou návštěvnost většiny oblíbených skalních oblastí, jak ze strany lezců, tak ze strany turistů a dalších příznivců outdoorových aktivit. V této souvislosti chceme všem lezcům připomenout nutnost respektovat podmínky stanovené zejména orgány ochrany přírody, pravidla lezení a samozřejmě také oprávněné zájmy vlastníků pozemků, místních obyvatel apod.

 

V Databázi Skály ČR na našem webu je evidováno přes tisíc lezeckých sektorů a přes 15 tisíc skal. Většina skal se nachází v chráněných územích, kde je možnost lezení podmíněna vydáním povolení, která s orgány ochrany přírody vyjednává ČHS. Povolení vydaná orgány ochrany přírody obsahují podmínky, které jsou všichni lezci povinni dodržovat. Samozřejmostí jsou zásady šetrného chování k přírodě, tj. zejména zákaz poškozování skal a vegetace, zákaz „rušit klid a ticho, kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, znečišťovat les odpady…“ (Lesní zákon). K častým podmínkám patří místní a časové vymezení, které určuje, kde a kdy se smí lézt; sem patří i dočasné uzavírky kvůli hnízdění chráněných druhů ptactva

 

Pro lezce jsou nejdůležitější podmínky obsahující vybrané zásady pravidel lezení, které bývají obsáhlejší pro pískovcové oblasti Čech, kde platí zákaz lezení na mokré a vlhké skály, zákaz poškozování skal např. nevhodnou manipulací s lanem, zákaz používání jisticích pomůcek poškozujících skálu apod. Nejen pískovcových skal se může týkat zákaz používání magnézia, přístup ke skalám jen po vyznačených stezkách atd. V řadě oblastí je upraveno i provádění prvovýstupů - někde mohou být zcela zakázány, nebo je jejich provádění vázáno na souhlas orgánu ochrany přírody, popř. souhlas Oblastních vrcholových komisí Situace na skalách, které nejsou součástí chráněných území, je jednodušší, nicméně i tam je nutné ohleduplné chování nejen při samotném lezení, ale i při parkování, nocování, přístupu ke skalám. 

 

Informace o podmínkách lezení včetně dokumentů jsou dostupné v Databázi Skály ČR včetně mobilní aplikace a jsou zveřejňovány na webu ČHS; přehled důležitých povolení najdete také na stránce Povolení lezení

 

Lezci by samozřejmě měli ctít i vlastní sportovní pravidla a etická pravidla, tj. pravidla lezení, jakkoli se jedná "pouze" o vnitřní dokumenty ČHS. V současnosti jsou platná:Pravidla lezení v pískovcových oblastech v Čechách, Pravidla lezení ve skalních oblastech ČR

Pravidla lezení v oblasti Jizerské hory

 

Dozor nad dodržováním stanovených podmínek v chráněných územích náleží orgánům ochrany přírody, které mají právo legitimovat lezce a udělovat pokuty. V praxi se to však děje výjimečně, což zřejmě přispívá k pocitu některých lezců, že si mohou bez rizika postihu dovolit cokoli včetně "lidsky" neakceptovatelného chování vůči pracovníků ochrany přírody. Důsledkem může být nejen pokuta, ale i disciplinární řízení, jako v případě incidentu, ke kterému došlo letos na jaře v Teplických skalách.  

 

ČHS ani jeho oblastní vrcholové komise a správci skal nemají na systematickou kontrolu a vynucování dodržování podmínek potřebné nástroje ani kapacitu. ČHS se soustřeďuje na informační a osvětovou činnost prostřednictvím webu, facebooku a hlavně Databáze Skály ČR. Situace v některých oblastech bohužel ukazuje, že to nestačí... To, co by mělo fungovat, jsou autoregulační mechanismy uvnitř lezecké komunity -  autorita místních lezců a celková atmosféra, ve které je dodržování podmínek a slušné chování samozřejmostí. Když si svoji reputaci nedodržováním podmínek a nevhodným chováním pokazíme, může se stát, že pro nás zůstanou skály v budoucnu zavřeny, ať už z rozhodnutí orgánů ochrany přírody, nebo vlastníků pozemků. 

 

Přejeme úspěšnou lezeckou sezonu a děkujeme všem, kdo respektují stanovená "pravidla hry". 

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz