Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Zpráva z valné hromady ČHS 2012

Zpráva z valné hromady ČHS 2012
24. 03. 2012 | Rubrika: ČHS - informace | Komentáře (5)

K článku jsou připojeny všechny dokumenty a v Galerii ČHS jsou fotografie, za které děkujeme Petru Jandíkovi z http://www.horyinfo.cz/

 

V sobotu 24. března 2012 se v Praze na Strahově konala valná hromada ČHS. Jejím nejdůležitějším bodem byla volba  nového výkonného výboru na další tříleté období.

 

Veškeré dokumenty z valné hromady jsou k dispozici v rubrice Valné hromady!

 

Na valné hromadě bylo přítomno nebo zastoupeno (předsedy svých oddílů nebo na základě plné moci) 2.903 členů, tj. 27,6 % členské základny, takže nebylo třeba využít institut náhradní valné hromady, jejíž svolání umožňuje loňská novela stanov (valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno nebo zastoupeno alespoň 20 % členů).

 

Valnou hromadu řídil 2. místopředseda ČHS Petr Resch. Na programu valné hromady byla nejprve "obvyklá" témata -  zpráva předsedy Z. Hrubého o činnosti ČHS, která tentokráte zahrnovala celé tříleté období pod vedením nyní končícího výkonného výboru, zpráva Revizní komise, zpráva o plnění Koncepce ČHS a "ekonomické" zprávy v podání 1. místopředsedy Jana Bloudka - zpráva o hospodaření ČHS v roce 2011 a návrh rozpočtu ČHS na letošní rok. Rozpočet byl schválen s dodatečnou položkou ve výši 900 tisíc Kč, která umožní financovat projekty odborných komisí a oddílů v případě, že ČHS získá vyšší dotace od státu. V rámci rozpočtu byl současně schválen převod částky 100 tisíc Kč na účet SHS James, která byla dle rozhodnutí VH v roce 2000 určena na obnovu Chaty pod Rysy, ale nebyla dosud převedena kvůli nejasnostem ohledně celé rekonstrukce.

 

Dalším bodem programu bylo plnění usnesení předchozí valné hromady, která se týkala členských příspěvků, vstupních poplatků a distribuce a platnosti členských průkazů ČHS. Delegáti valné hromady schválili vytvoření kategorie juniorů, které budou sníženy členské příspěvky na 300 Kč, zrušení vstupních poplatků pro všechny kategorie a zavedení rodinného členství i pro děti do 18 let, které mají v ČHS alespoň jednoho z rodičů. Všechny změny začnou platit od roku 2013.

Delegáti akceptovali vysvětlení, proč nebylo navrženo posunutí platnosti a distribuce členských průkazů (zejména nesoulad se stanovami a nekompatibilita se smlouvami s pojišťovnami).

 

Valná hromada schválila navrženou novelu Disciplinárního řádu, podle které bude mít Disciplinární komise možnost domluvit urovnání sporu, aniž by musel být udělen trest. Návrh přednesl člen Disciplinární komise Tomáš Kublák, který se na základě hlasování VH stal předsedou Disciplinární komise, neboť dosavadní předseda Roman Wimmer odstoupil ze zdravotních důvodů.

 

Součástí programu bylo představení činnosti odborných komisí, z nichž některé využili valnou hromadu ke své prezentaci.

 

Hlavním bodem programu byla volba nového výkonného výboru, který povede ČHS do jara roku 2015. Volby proběhly rychle, mj. i díky tomu, že o každou ze sedmi pozic se ucházel vždy jen jeden kandidát a všichni byli naprostou většinou hlasů (od 97 do 99 %) zvoleni. Nový výkonný výbor bude pracovat v tomto složení:

Zdeněk Hrubý - předseda

Jan Bloudek - 1. místopředseda

Petr Resch - 2. místopředseda

Karel Berndt, Anrzej Kurowski, Jiří Šťastný a Jan Zozulák.

 

Po volbách podal Z. Hrubý stručnou informaci o financování sportu v ČR a o situaci v mezinárodních sportovních organizacích, jichž je ČHS členem (UIAA, IFSC, ISMF).

 

V závěru valné hromady bylo přijato usnesení, staronový předseda poděkoval všem za účast a valnou hromadu po 15. hodině ukončil.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS

| Komentáře(5)