Facebook

Český horolezecký svaz

Valné hromady ČHS

VH je  nejvyšším orgánem ČHS. Právo zúčastnit se jí, hlasovat a volit mají na základě platných Stanov ČHS předsedové (zástupci) horolezeckých oddílů (oddílů bez právní osobnosti a členských spolků). 

 

VH svolává výkonný výbor jednou ročně, zpravidla na konci března. Pro řešení zvláštních situací může být svolána mimořádná VH.  

VH je usnášeníschopná, je-li na ní přítomno nebo zastoupeno alespoň 20 % členů ČHS s hlasovacím právem

Průběh VH, hlasování i volby upravují Stanovy ČHS a Jednací a volební řád.

 

Informace a dokumenty z valných hromad jsou umístěny v archivu dokumentů VH.

Valná hromada