Facebook

Český horolezecký svaz

Vyhlášení grantů ČHS na rok 2021

Vyhlášení grantů ČHS na rok 2021

Český horolezecký svaz vyhlašuje granty na rok 2021. Granty jsou určeny na podporu mládeže, na podporu údržby skalních oblastí a na podporu tradičních horolezeckých akcí. 
 
Podmínky jsou obdobné jako v předchozích letech, upozornění na změny jsou níže v textu a podorobnosti v podmínkách jednotlivých grantů. 

Granty na podporu mládeže
Granty mládeže 2021 - podmínky

Granty jsou určeny na náborové akce pro mládež, výcvikové akce a nově také na lezecké závody na skalách.

- Závod musí být otevřen i pro účastníky z jiných oddílů a pro veřejnost.

- Náborové akce mohu být nejvýše dvoudenní, výcvikových akcí se mohou účastnit jen členové ČHS.  

- Na akci se musí podílet instruktor, nebo trenér ČHS s platnou kvalifikací odpovídající charakteru akce.

-Jednomu žadateli může být grant poskytnut pouze na jednu akci (náborovou nebo výcvikovou) a zároveň pouze na jeden závod.

- Žadatelem může být oddíl ČHS. 
- Max. výše grantu na náborové a výcvikové akce je 10 tisíc Kč, pro žadatele ze sítě klubů mládeže je to 20 tisíc Kč. Max. výše grantu na lezecké závody je 5 tis. Kč. Granty mohou pokrýt max. 70% nákladů akce.

Žádosti posílejte a dotazy - 6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj
 
Granty na podporu údržby a rozvoje skalních oblastí
Granty údržba skal_podmínky
Granty lze poskytnout na budování přístupových cest a protierozních opatření, čištění skal a jejich okolí, zpracování horolezeckého průvodce apod.; vytvoření a instalace informačních tabulí je omezeno, viz podmínky.

- Údržba v chráněných územích je podmíněna souhlasem orgánu ochrany přírody.
- Žadatelem může být oddíl ČHS, předsedové, členové a správci oblastních vrcholových komisí, členové ČHS. 
- Max. výše grantu je 10 tisíc Kč, výjimečně až 30 tisíc Kč; z grantu lze financovat veškeré náklady akce.
- Žádosti a dotazy - 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys
 
Granty na podporu tradičních akcí
Granty tradiční akce 2021 - podmínky
Prostřednictvím grantů lze podpořit akce s tradicí min. 5 let; může se jednat o závody nejen v lezení, o horolezecké srazy, bály apod. 
- Žadatelem může být oddíl nebo člen ČHS.

- Max. výše grantu je 10 tis. Kč, z grantu lze financovat max. 70% nákladů.
- Žádosti a dotazy - 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys
 
Vybraným žadatelům budou granty přiděleny na základě písemné dohody. Peníze budou poskytnuty dodatečně po realizaci akce a po předložení vyúčtování. Poskytnutí peněz předem nebo formou zálohy není možné.

Upozorňujeme, že:

- grant lze použít pouze na tu akci, na kterou byl přidělen

- peníze budou vyplaceny pouze v případě, že akce a vynaložené náklady budou v souladu s tím, co bylo uvedeno v žádosti o grant. Změny jsou možné jen po projednání a schválení!
 
Grant ČHS 2021 - žádost

Uzávěrka podávání žádostí je 21. února 2021.

Formulář je pro všechny granty společný; při vyplňování uveďte, o který grant žádáte, a žádosti zasílejte na výše uvedené e-mailové adresy. Do předmětu zprávy uveďte: Grant mládeže / Grant údržba skal / Grant tradiční akce. Žádosti o granty posílejte výhradně elektronicky! 
 
Informace o grantech najdete také na stránce Granty ČHS.
 
B. Valentová, ČHS