Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

V sobotu 13.6.2020 se Praze uskutečnila Valná hromada ČHS

V sobotu 13.6.2020 se Praze uskutečnila Valná hromada ČHS
13. 06. 2020 | Rubrika: O ČHS

V sobotu 13. června 2020 se v Praze na Strahově uskutečnila Valná hromada ČHS. Jednalo se o náhradní termín, neboť původně plánovaná březnová Valná hromada musela být kvůli epidemii koronaviru zrušena. 

 

sál

pohled do sálu

 

Při zahájení v 9.30 hod. bylo v jednacím sále přítomno, nebo zastoupeno mírně přes 23% členů s hlasovacím právem, nejvyšší orgán ČHS byl tedy bez problémů usnášeníschopný.

 

J- Bloudek, P. Resch

místopředseda P. Resch, předseda J. Bloudek

 

Náročný program, jehož součástí byla poměrně zásadní novela Stanov ČHS, doplňující volba do Výkonného výboru a rozhodování o pojištění odpovědnosti a související změně členských kategorií a příspěvků, se podařilo bez problémů zvládnout, takže jednání Valné hromady bylo již v cca 13.30 hod. ukončeno.  

 

předsednický stůl po jednání

zleva M. Klíma, P. Blažek, P. Resch, D. Fajbišová, J. Oliva

 

Valná hromadu přijala následující usnesení:

Valná hromada ČHS schvaluje:

- Konečnou zprávu o průběhu likvidace pobočných spolků ČHS a návrh na vypořádání majetku pobočných spolků ČHS, viz příloha
- Změnu Stanov ČHS ve znění úpravy schválené Valnou hromadou, viz příloha;
- Zprávu o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2019 předkládanou pro VH ČHS konanou dne 13.6.2020, viz bulletin
- Výroční zprávu ČHS za rok 2019, viz bulletin ČHS č. 72;
- Zprávu o hospodaření ČHS za rok 2019, viz bulletin ČHS č. 72;
- Návrh úpravy členských kategorií a příspěvků zahrnující pojištění odpovědnosti za škody na zdraví, životě a majetku vzniklé při horolezectví a základní parametry tohoto pojištění v předloženém znění, a to s platností pro členství od roku 2021, viz příloha;
- Návrh zvýšení odměny předsedy ČHS na 60 tisíc Kč (hrubého), s platností od 1.1.2020;
-Návrh rozpočtu ČHS na rok 2020, viz bulletin ČHS č. 72.
 

Valná hromada bere na vědomí: Aktualizované dlouhodobé a střednědobé cíle a záměry ČHS.

 

Valná hromada ukládá, popř. zmocňuje: 

- Ukládá likvidátorovi M. Veselému provést schválené kroky vedoucí k výmazu pobočných spolků ČHS ze spolkového rejstříku;
- Ukládá Výkonnému výboru provést závěrečnou redakci schválených Stanov ČHS, zmocňuje jej k provedení případných změn k odstranění nejasností či nepřesností pokud tyto změny zásadním způsobem neovlivní smysl a celkový obsah Stanov;
- Zmocňuje Výkonný výbor realizovat v souladu se schváleným návrhem ve spolupráci s makléřskou firmou výběrové řízení na poskytovatele pojištění odpovědnosti pro členy ČHS, uzavřít s vybranou pojišťovnou smlouvu a realizovat potřebné kroky k tomu, aby schválená výše členských příspěvků včetně pojištění odpovědnosti a související změna členských kategorií platila pro členství na rok 2021 a dále;
- Zmocňuje Výkonný výbor přijmout opatření reagující na případné změny v příjmech a výdajích, zejména v reakci na dopady epidemie Covid-19;
- Ukládá Výkonnému výboru aktualizovat zápis ČHS ve spolkovém rejstříku pokud jde o Stanovy ČHS a nově zvolené členy Výkonného výboru.
 

Valná hromada zvolila v doplňující volbě na uvolněná místa ve Výkonném výboru na období do Valné hromady ČHS v roce 2021 tyto členy: 

- Pavel Blažek, narozen 21.3.1975
- Marek Klíma, narozen 26.4.1977
- Jiří Oliva, narozen 25.2.1977

 

Dokumenty z Valné hromady 2020:

Usnesení VH ČHS 2020

Přílohy usnesení:

- Stanovy ČHS

- Konečná zpráva o průběhu likvidace pobočných spolků...

- Úprava členských katgorií a příspěvků zahrnující pojištění odpovědnosti za škody na zdraví, životě a majetku vzniklé při horolezectví a základní parametry tohoto pojištění, s platností pro členství od roku 2021

Zápis z jednání VH ČHS 2020

Zápis mandátové komise VH ČHS 2020

Zápis volební komise VH 2020

Stanovy ČHS_schváleno 13.6.2020

Rozpočet ČHS na rok 2020

 

P. Blažek M. Klíma J. Oliva

J. Bloudek, M. Veselý  K. Berndt, V. Těšitel M. Masák RK 

hlasování V. Těšitel, G. Tschunko návrhová komise 

 

Za fotografie děkujeme Petru Jandíkovi a http://www.horyinfo.cz/

Zvukový záznam podstatných částí jednání - na Horyinfo.cz.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS