Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Organizační řád

24. 05. 2005 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU

I.
Základní ustanovení

 1. Organizační řád Českého horolezeckého svazu v souladu se stanovami ČHS upravuje vnitřní členění svazu, systém řízení, rozsah příslušnosti a pravomoci jednotlivých svazových orgánů, zásady a metody jejich práce, vztahy mezi orgány ČHS navzájem i vůči základním organizačním složkám svazu.
 2. Všechny orgány ČHS vykonávají svoji činnost v souladu se stanovami tak, aby všestranně respektovali právo všech členů na uplatnění jejich názorů. V činnosti ČHS musí být zachovávána demokratická pravidla řízení.

II.
Orgány a organizační složky ČHS

1. Předseda ČHS zejména

 1. zastupuje ČHS jako statutární orgán s pravomocemi vyplývajícími ze stanov ČHS (část III.,§ 15) a podpisového řádu, mimo to:
 2. spolupracuje s výkonným výborem, předsedy odborných komisí, revizorem a sekretariátem svazu při řešení konkrétních otázek a úkolů tak, aby ČHS nevznikla škoda
 3. uzavírá se sekretářem smlouvu o hmotné odpovědnosti
 4. spolu s prvním místopředsedou a sekretářem připravuje návrh rozpočtu
 5. podílí se na zajišťování vedlejších finančních zdrojů ČHS
 6. svolává výkonný výbor (přibližně 1x za dva měsíce)
 7. schvaluje pracovní cesty členů výkonného výboru , předsedů komisí a sekretáře svazu
 8. zodpovídá za prezentaci ČHS v mediích a na Internetu
 9. zodpovídá za vydávání svazového Bulletinu
 10. zodpovídá za vedení knihovny svazu

2. Místopředsedové ČHS

zastupují předsedu v rozsahu jeho pravomocí na základě stanov (část III., § 16). Mimo to

1. místopředseda:

  1. spolu s předsedou a sekretářem svazu připravuje a předkládá návrh rozpočtu výkonnému výboru
  2. podílí se na zajišťování vedlejších finančních zdrojů
  3. spolupracuje úzce se sekretářem svazu v oblasti vedení účetnictví, čerpání financí , státních dotací a jejich vyúčtování , provádí jejich kontrolu
  4. zodpovídá za realizaci úkolů, které vzejdou ze zprávy revizní komise

2.místopředseda:

 1. koordinuje činnost všech komisí ČHS a sekretáře svazu
 2. předkládá výkonnému výboru návrhy na úpravu organizačního řádu a vnitřních směrnic svazu
 3. schvaluje pracovní cesty předsedy ČHS
 4. zodpovídá za provozní záležitosti, týkající se objektů ČHS v Ostrově

3. Výkonný výbor

je výkonným orgánem ČHS podle stanov (část III., § 12). Výkonný výbor schvaluje vnitřní směrnice a podpisový řád.

Mimo to na návrh sekretáře schvaluje vyřazení z evidence majetku (odpisy).

4. Odborné komise ČHS

Podle stanov (část III., § 17) jsou odborné komise členěny do čtyř základních oblastí, které řídí čtyři zvolení členové výkonného výboru:

 1. skalní oblasti a ochrana přírody
  • vrcholová komise
  • komise ochrany přírody
 2. sportovní činnost v horách
  • komise výkonnostní
  • komise expediční
  • komise skialpinismu
  • komise ženského horolezectví
 3. soutěže a lezecké stěny
  • komise sportovního lezení
  • komise mládeže
 4. bezpečnost a metodika
  • komise bezpečnostní
  • komise metodická
  • komise lékařská

Mimo tyto oblasti pracuje komise správní ( a disciplinární).

Předsedové komisí schvalují pracovní cesty členů své komise a lektorů ČHS.

Předsedové komisí schvalují čerpání finančních prostředků své komise.

Činnost odborných komisí koordinuje druhý místopředseda ČHS.

5. Revizní komise

pracuje na základě stanov (část III., § 18)

6. Sekretariát

Sekretariát vede sekretář svazu.

Sekretář zodpovídá za:

 • činnost sekretariátu a přenáší úkoly na ostatní členy sekretariátu
 • správu finančních prostředků ČHS
 • evidenci majetku ČHS a jeho řádnou inventarizaci
 • evidenci úhrady členských příspěvků a rozesílání členských známek a průkazů
 • evidenci všech účetních dokladů
 • uvolňování finančních prostředků pouze na základě schváleného rozpočtu a schválených vnitřních směrnic
 • provádění pokladních operací a disponuje finančními prostředky na běžném účtu v bance a na účtu u ČSTV. Řídí se přitom vnitřními směrnicemi svazu.
 • poštovní agendu
 • plnění úkolů uložených předsedou a výkonným výborem ČHS
 • spolupráci s předsedy komisí a vytváří podmínky pro zabezpečení jejich činnosti
 • evidenci členské základny
 • evidenci pojištění členů ČHS

III.
Závěrečná ustanovení

Organizační řád schvaluje výkonný výbor ČHS a podepisuje předseda a místopředseda.

| Komentáře(0)