Facebook

Český horolezecký svaz

YEAR OF THE MOUNTAINS 2002 - ROK HOR

01. 01. 2002 | Rubrika: Alpinismus | Komentáře (0)

Letošní rok je významný pro hory, národy žijící v horách i horská střediska, protože jej UNESCO vyhlásilo Mezinárodním rokem hor s cílem zdůraznit  celosvětový význam horských ekosystémů. Horské oblasti, po staletí obrovská zásobárna přírodních zdrojů a klíčová střediska kultury a rekreace pro lidstvo, musejí čelit ekonomickému úpadku a  zhoršujícím se podmínkám životního prostředí. Horské komunity začalo ohrožovat rychlé tempo globalizace, urbanizace a masové turistiky. Dlouhodobý proces ke zlepšení  započal na tzv. Sumitu Země v Rio de Janeiru v roce 1992. Výsledkem konference se stala „Agenda 21“, kladoucí hory v ohrožených ekosystémech na stejnou úroveň jako klimatické změny, odlesňování tropických pralesů nebo desertifikaci Země. Rok 2002 je tedy jen etapou na cestě záchrany přírody Země pro 21. století. Myšlenku potřeby ochrany hor a zdůraznění jejich významu pro blaho lidstva vzala samozřejmě za svou mezinárodní horolezecká organizace UIAA. Výsledkem jejího postoje je dokument „Summit Charter“.

UIAA SUMMIT CHARTER

UIAA vítá YEAR OF THE MOUNTAINS 2002 jako potvrzení faktu, že

 • Národní vlády a vládní organizace, organizace UNESCO a další mezinárodní organizace a dobrovolné orgány uznávají významnost hor a horských komunit po celém světě.
 • Budou proto směrovat svoji politiku k jejich pozvednutí a posílení.

UIAA se svými 90 členskými federacemi reprezentujícími přes 2,5 miliónu horolezců, lezců a vysokohorských turistů vyhlašuje svůj závazek k Mezinárodnímu roku hor a souvisejícím aktivitám na následujících základech:

 • Každý by měl mít možnost těšit se z přírodního prostředí včetně hor a skal za volného a spolehlivého přístupu.
 • Horolezectví, lezení a trekking provozovaný odpovědně se plně slučuje s ochranou a podporou přírodního prostředí.
 • Tyto činnosti přispívají jako svobodné sporty k rozvoji lidského ducha a snažení velkou společenskou a lidskou hodnotou.
 • Mohou se stát hlavním ekonomickým zdrojem pro horské komunity.

UIAA předá Mezinárodnímu roku hor své mnohaleté zkušenosti s problémy týkajícími se hor, přírodního prostředí, horské medicíny, bezpečnosti a tréninku. 

Členské organizace UIAA kolektivně usilují o spolupráci  a pomoc vlád, vládních organizací, turistických organizací a dobrovolných orgánů prosazovat a podporovat svobodu odpovědného přístupu pro horolezeckou, lezeckou a turistickou činnost, spojenou s:

 • ochranou přírodního charakteru horských a skalních terénů, uznávajíce jejich zranitelnost a  ekologickou hodnotu
 • osobní zodpovědností jednotlivce, podpořenou pravidly lezení a pohybu v horách, a programů podporujících ekologické uvědomění a rozvoj dovedností mládeže
 • udržitelnou mírou nárůstu horské turistiky a uznáním oprávněnosti jakýchkoli rozumných poplatků za služby a použití zařízení
 • ekonomickým prospěchem místních komunit, povzbuzujícím také společné aktivity jako například  výcvik a výcviková zařízení
 • uznáním skutečnosti, že vlastníci půdy nejsou odpovědni za škody či nehody vzniklé přirozenými riziky pohybu na jejich pozemcích a
 • kladením zřetele na přizpůsobení se místní politice z hlediska přístupu na pozemek, ochrany přírody, poplatků, úlev od poplatků a subvencí vztahující se k horám tam, kde by toto mohlo být pro společnost spravedlivé a prospěšné.

Výchozí teze pro Summit Charter:

 1. Horolezectví, sportovní lezení, trekking a  horská turistika jsou jedněmi z nejrozsáhlejších a ekonomicky nejvýznamnějších činností v horských masivech a jiných oblastech nedotčené přírody světa. Je důležité, aby plně přispěly k plnění cílů Roku hor 2002,  obzvláště pomoci horským komunitám.
 2. Každý by měl mít možnost svobodně se těšit z přírodního prostředí včetně hor a zároveň zachovávat jejich hodnotu a integritu. V případě horolezectví, lezení a trekkingu toto zahrnuje:
  • Odpovědný přístup k horám a skalním oblastem, a rovněž tak k zařízením jako jsou horské chaty a lezecké stěny.
  • Ochranu přírodního rázu hor a skal dodržováním pravidel slušného zacházení s ohledem na  kapacitní možnosti terénu.
  • Samostatnost a osobní zodpovědnost za rizika účasti.
  • Příležitost k výcviku správných dovedností a bezpečnosti, ekologické uvědomění  a zlepšování standardu vysokým nasazením.
 1. UIAA usiluje o spolupráci s vládními a mezinárodními organizacemi po celém světě tak, aby bylo podchycen a podpořen potencionální příspěvek z horolezecké, lezecké a turistické činnosti k odpovídajícímu cíli , a obzvláště aby místní komunity mohly pro sebe z těchto aktivit odvodit svůj prospěch. Rovněž tak by měl být podpořena potřeba volného přístupu do hor, skalních oblastí a divočiny spojená s péčí o přírodní prostředí.

Doporučení UIAA všem horolezcům, lezcům a trekařům:

 • Přivítejte Mezinárodní rok hor 2002 (YoM) signalizující význam hor a lidí žijících v horách a politiku směřující k jejich podpoře.
 • Buďte přesvědčeni o tom, že se každý může při odpovědném přístupu svobodně těšit z přírodního prostředí, hor a skal.
 • Podpořte vzhledem k ekologické hodnotě a křehkosti přírodních horských terénů potřebu ochránit je bezpečnostními hlídkami.  
 • Pochopte, že horolezectví, lezení a horská turistika se slučují s přírodním prostředím za předpokladu, že jsou provozovány odpovědně.
 • Vězte, že tyto aktivity jako svobodné sporty rozvíjejí lidskou mysl a snažení lidskou a společenskou hodnotou.
 • Akceptujte osobní zodpovědnost jednotlivce, podpořenou ekologickou vnímavostí, dodržováním pravidel lezení a tréninku.
 • Přispějte k rozvoji vysokohorské turistiky v udržitelné míře s tím, že  jakékoli poplatky za služby a zařízení znamenají ekonomický přínos pro místní obyvatelstvo.
 • Respektujte a udržujte místní kulturu, zvyky a tradice.
 • Neměli byste se domáhat finančního odškodnění na vlastnících půdy za  nehody či škody vzniklé na jejich půdě přirozenými riziky a
 • v souladu s tímto pojetím se přizpůsobte veřejné politice státu tam, kde je spravedlivá a prospěšná.  

Po absolvování tohoto seriózního čtení bychom si měli uvědomit, že nám tím vznikla přímo povinnost slavit a oslavovat samotnou existenci kopců, skal a různých divočin pokud možno každý den a všemi možnými způsoby. Ne že bychom tak nečinili i bez „Roku hor“, ale teď (kromě jakési výpomoci v podobě oficiálního zdůvodnění a obhájení svých zvýšených aktivit před manželkami/manžely, šéfy a podobně) máme i mnoho krásných příležitostí k oslavě na bázi rozmanitých akcí v rámci Roku hor pořádaných. Možná jeden z nejkrásnějších dárků dala horolezcům Nepálská horolezecká asociace ve spolupráci s nepálskou vládou: otevřela pro expediční a trekkingovou činost na 200 nových kopců. A to se můžeme ještě těšit do budoucna, protože například po únorové schůzi expediční komise UIAA v Praze byl na popud našeho zástupce Jirky Nováka předán Nepálu seznam návrhů na opravu zařazení několika kopců z expedičních na trekkingové. Sen o himálajském vrcholu, který nemusí být zrovna osmitisícovkou, se tak určitě přiblíží spoustě méně majetných lidí.

V následujících řádcích najdete pár zajímavých jarních akcí pořádaných v rámci Roku hor; ucelené informace by se měly nalézat na webových stránkách UIAA www.uiaa.ch a kalendář akcí pořádaných v rámci Roku hor na adrese www.mountains2002.org/events . Naše republika hodlá přispět přihlášením Festivalu horolezeckých filmů v Teplicích nad Metují.

Itálie:  
Filmový festival v Trentu od 3.5. 2002 se stane jednou z klíčových událostí oslav Roku hor.

Británie:
Tradiční Mezinárodní horolezecký sraz ve Walesu pořádaný BMC 5.-12.5., téma: „Breaking Barriers“ – týden není zaměřen na super výkonnostní lezení, ale na účast zástupců z rozmanitých prostředí; obzvláště jsou vítáni lezci jakkoli handicapovaní (v pozvánce jsou doslova uvedeny ženy J), náklady na pobyt hrazeny 2 reprezentantům z každé členské země UIAA

Švédsko:
1. mezinárodní setkání horolezkyň v Gothenburgu 16. – 19.5. 2002 pořádá Švédská horolezecká federace, hradí náklady na pobyt 2 zástupkyním z každé členské země UIAA

Bulharsko:
Mezinárodní setkání lezců ve Vrači (cca 120km od Sofie, sportovní i tradiční cesty na vápně), 21.-26.5.2002

O dalších akcí bude lezecká a horolezecká veřejnost průběžně informována na webových stránkách ČHS a v časopisech s horskou tematikou.

Alena Čepelková

| Komentáře(0)