Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Skály

Vzdělávání

Mládež

Proplácení nákladů - mládež 2017

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2017

Na všech mezinárodních závodech bude závodníkům s hrazenou licencí dle nominačních pravidel hrazeno startovné. Ostatní závodníci si hradí startovné sami.

 

Vyúčtování všech akcí ČHS (včetně proplacení nákladů na závody) musí být podle směrnice ČHS předloženo sekretariátu do jednoho měsíce od ukončení akce, pokud není uvedeno jinak. Při nedodržení termínu nebude akce proplacena.

 

Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník statut reprezentanta, právo startu v mezinárodních závodech a nárok na proplácení nákladů, závodník (případně jeho zákonný zástupce) je zároveň v takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu.

 

Závody EYC a MEJ:

 

OBTÍŽNOST:

 • V každé kategorii bude prvním dvěma závodníkům v ČPM podle průběžných výsledků po nominačních závodech, kteří splní veškeré podmínky nominace do reprezentace, poskytnut příspěvek 500,- Kč na dopravu na první závod EYC (Imst). Vyúčtování bude provedeno zpětně oproti cestovnímu příkazu.
 • Všem závodníkům, kteří na daném mezinárodním závodě postoupí do finále a umístí se do 10. místa, bude zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2,- Kč/km a příspěvek na ubytování na dvě noci ve výši max. 20,- eur/noc (max. 2 noci).
 • Všem závodníkům, kteří budou figurovat do 10. místa v průběžném rankingu EYC bude zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2,- Kč/km a příspěvek na ubytování na dvě noci ve výši max. 20,- eur/noc (max. 2 noci) na každý závod, před nímž byli evidováni mezi prvními 10 závodníky rankingu EYC

 

RYCHLOST:

 • V každé kategorii bude prvnímu závodníkovi po nominačním závodě (Brno), který splní veškeré podmínky nominace do reprezentace, poskytnut příspěvek 500,- Kč na dopravu na první závod EYC (Tarnow). Vyúčtování bude provedeno zpětně oproti cestovnímu příkazu.

   

   

   

  Proplácení nákladů pro závody EYC a MEJ je odstupňováno dle výkonnosti a počtu startujících takto:

 • Počet závodníků do 16 včetně:

   

  Závodníkům, kteří v libovolném kole dosáhnou tabulkového času z MSJ 2015 do 8. místa v kvalifikaci (tabulka časů viz níže) a umístí se na medailové pozici, budou zpětně doplaceny náklady na dopravu a ubytování ve výši 2 Kč/km a ubytování ve výši max. 20 eur/noc (závody EYC na rychlost jsou jednodenní).

 

Závodníkům, kteří na libovolném závodě EYC nebo MEJ v rychlosti při účasti nejméně osmi závodníků v kategorii dosáhnou medailového umístění, ale nedosáhnou požadovaného časového limitu, bude zpětně vyplacen jednorázový příspěvek na cestu ve výši 1000,- Kč.

 • Počet závodníků 17 a více:

  Závodníkům, kteří se umístí se na medailové pozici, budou zpětně doplaceny náklady na dopravu a ubytování ve výši 2 Kč/km a ubytování ve výši max. 20 eur/noc (závody EYC na rychlost jsou jednodenní).

   

  Tabulkové časy jednotlivých kategorií pro standardní 15m cestu (zdroj – výsledková listina kvalifikačních cest z MSJ 2015):

   

    čas do 8. místa   čas do 8. místa
  B dívky 11.75s B chlapci 8.80s
  A dívky 10.87s A chlapci 7.29s
  juniorky 10.20s junioři 7.17s


  ________________________________________________________________________________________

 

BOULDERING

 

 • V každé kategorii ČPM bude prvnímu závodníkovi v ČPM podle průběžných výsledků po nominačních závodech (Pardubice, Ostrava) poskytnut příspěvek 500,- Kč na dopravu na první závod EYC, jehož se reprezentant bude oficiálně účastnit po uzavření nominace na celou sezónu. Vyúčtování bude provedeno zpětně oproti cestovnímu příkazu.
 • Všem závodníkům, kteří na daném závodě postoupí do finále a umístí se v něm do 8. místa, bude zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2,- Kč/km a příspěvek na ubytování na dvě noci ve výši max. 20,- eur/noc (max. 2 noci).
 • Všem závodníkům, kteří budou figurovat do 10. místa v průběžném rankingu EYC bude zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2,- Kč/km a příspěvek na ubytování na dvě noci ve výši max. 20,- eur/noc (max. 2 noci) na každý závod, před nímž byli evidováni mezi prvními 10 závodníky rankingu EYC

Mistrovství světa mládeže

Úprava ze dne 21. 8. 2017: Závodníkům, kteří na MSJ postoupí v závodě v boulderingu a v lezení na obtížnost do semifinále popř. finále, bude proplacen příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou ve výši max. 40 eur/noc a zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2 Kč/km. 

Závodníkům, kteří na MSJ v lezení na rychlost postoupí při 30 a více účastnících do osmifinále, bude proplacen příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou ve výši max. 40 eur/noc a zpětně doplaceny náklady na dopravu ve výši 2 Kč/km, pokud klesne počet účastníků v kategorii pod 30, platí stejné ustanovení pro čtvrtfinále. Za dobu nezbytně nutnou je považován počet nocí od registrace pro příslušnou disciplínu do dne následujícího po semifinále popř. finále (u rychlosti osmifinále popř. čtvrtfinále), do něhož závodník postoupil (liší se dle kategorie a disciplíny - viz propozice).  

 

Při společné cestě alespoň 3 reprezentantů bez ohledu na disciplínu, kteří se řádně zúčastnili akcí reprezentace (testy, soustředění - netýká se těch, kteří v minulých třech letech nebyli členy reprezentace a letos se nominovali až po těchto akcích nebo byli řádně omluveni ze závažných důvodů) a v uplynulých třech letech neměli disciplinární nebo kázeňský postih, bude vyplacen příspěvek na dopravu na základě vyúčtování cesty ve výši 2kč/km na každé vozidlo, které společnou dopravu 3 reprezentantů, splňujících výše uvedené podmínky, zajistí.

 

Mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost a rychlost - Perm

Doplnění ze dne 23. 8. 2017: Letenka a ubytování do výše 30 eur na osobu a noc v rámci společné výpravy bude uhrazena závodníkům, splňujícím následující podmínky:

 • závodníkům v lezení na obtížnost, kteří se v roce 2017 v závodech EYC umístili do 15. místa nebo postoupili na MSJ 2017 do semifinále 
 •  závodníkům v lezení na rychlost, kteří postoupili v závodech EYC 2017 nebo na MSJ 2017 do vyřazovacích kol, popř dosáhli v oficiálních závodech v roce 2017 časů, které by na MSJ 2015 zajišťovaly v dané kategorii postup z kvalifikace (dívky B – do 14,05s, dívky A – do 12,91s, juniorky – do 11,88s, chlapci A – do 7,95s, junioři – do 8,40s)
 • závodníkům, kteří na MEJ postoupí do semifinále v lezení na obtížnost a osmifinále v lezení na rychlost, pokud počet startujících v dané kategorii přesáhne 30 účastníků (bude proplaceno zpětně)
 • členům VSCM, vyslaných na MEJ z rozhodnutí příslušného trenéra VSCM schváleného KSL (hrazeno z rozpočtu VSCM)

 

Tato pravidla proplácení se týkají i závodníků, kteří se nenominovali do reprezentace a startují na vlastní náklady, pokud splní výše uvedená výkonnostní kritéria, bude jim poskytnut příspěvek na náklady stejně, jako řádně nominovaným reprezentantům.


____________________________________________________________________

 

Závěrečná ustanovení platná pro všechny disciplíny

 

Vzhledem k tomu, že snahou ČHS je uhradit závodníkům co největší část přímých nákladů spojených s reprezentačními starty a zároveň hospodárně nakládat s finančními prostředky, apelujeme na závodníky, aby co nejvíce využívali možnosti společných cest na evropské mezinárodní závody.

 

Maximální úhrada nákladů dle vnitřní směrnice ČHS je možná tehdy, když v autě pojedou dva reprezentanti, kteří mají nárok na úhradu nákladů 2 Kč/km. V případě společné jízdy takových reprezentantů bude garantována maximální úhrada nákladů na jedno auto dle vnitřní směrnice ČHS – tj. 4 Kč/km + uhrazení dálničních poplatků, tunelů apod.

V případě organizace společného výjezdu na MSJ, MEJ nebo na některý závod EYC mohou být reprezentanti, kteří splňují nárok na proplácení, vyzváni ke společné cestě organizované vedoucím výjezdu. V takovém případě budou prostředky na proplácení použity pro tuto společnou cestu.

 

Organizace výjezdu na MSJ pro všechny kategorie bude upřesněna po zveřejnění harmonogramu závodu.

 

Všechny příspěvky jsou vypláceny pouze proti odevzdaným cestovním příkazům a originálům potvrzení o ubytování. V případě nekorektního vyúčtování či pokusu o podvod ztrácejí všichni závodníci, jichž se nekorektní vyúčtování či podvodné jednání týkalo, okamžitě nárok na veškeré proplácení nákladů po zbytek sezóny 2017, s předkladatelem bude zahájeno disciplinární řízení a pokud tento není členem ČHS, bude podáno trestní oznámení.

 

Příspěvek je pro všechny závodníky podmíněn dodržením Pravidel chování mládežnických reprezentantů - chování závodníka na výjezdech, povinnosti závodníka vůči koučům, povinnosti rodičů vs. povinnosti koučů na závodech. 

 

Při nedodržení pravidel na závodě zaniká závodníkovi bez ohledu na umístění na tomto závodě nárok na příspěvek na dopravu a ubytování, při závažném porušení pravidel může být závodník vyloučen z možnosti společné účasti na závodech a reprezentačních akcích.

 

Při hrubém porušení pravidel může být závodník vyloučen z reprezentace mládeže a může mu být zrušen nárok na veškeré proplácení nákladů spojených s reprezentací (startovné, licence).

 

Komise si vyhrazuje právo upravit výši náhrad podle aktuální finanční situace v roce 2017. Případně nevyčerpané přidělené finanční prostředky budou vráceny do celkového rozpočtu Komise.

  

Komise soutěžního lezení, 2. 1. 2017

 

________________________________________________________________________________________

 

Pravidla poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže pro rok 2016

 

Pravidla poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže pro rok 2015