Facebook

Český horolezecký svaz

Výsledky ankety 2021

Výsledky ankety 2021
26. 01. 2022 | Rubrika: O ČHS

V polovině prosince 2021 jsme se na své členy obrátili s on-line dotazníkem, který byl součástí obsáhlého průzkumu Českého horolezeckého svazu jakožto brandu. Podobný dotazník byl na členy ČHS směřován naposledy v roce 2009.

ČHS

Dotazník byl rozeslán na téměř 17 300 emailových adres členů starších 15 let. Během pěti dní se nám podařilo posbírat odpovědi od 791 respondentů, tedy zhruba 4% současných členů ČHS nad 15 let. Tento počet a tedy i vypovídající hodnotu vnímáme jako relevantní, a to i přesto, že se jednalo o anketu založenou na „samovýběru“ a skladba respondentů pokud jde o pohlaví byla odlišná od skladby členské základny. 

 

Vybrané výsledky

Bližší pohled na charakteristiku respondentů poskytla otázka zaměřená na horolezecké a lezecké aktivity, jimž se dotázaní věnují „pravidelně s menší intenzitou“, nebo „intenzivně“. Nejvíce respondentů, tj. zhruba 60% uvedlo, že se pravidelně se stejnou intezitou, nebo velmi intenzivně věnuje lezení na umělých lezeckých stěnách. Pro 54% z nich je "pravidelně", či "intenzivně" provozovanou aktivitou lezení sportovních cest na skalách, a pro cca 40% vysokohorská turistika a chození po ferratách. Tradiční pískovcové lezení uvedla zhruba třetina dotázaných. Nejméně aktivních příznivců mezi respondenty mělo ledolezení a možná překvapivě i venkovní bouldering, kterému se nevěnuje "vůbec", nebo "jen výjimečně" cca 75% respondentů. Z ankety vyplynulo, že převažují občasné (40%) a dále týdenní aktivity (28%). 

 

Naprostá většina dotázaných (zhruba 83%) zdůvodnila své členství v ČHS tím, že považují za potřebné přispívat na činnosti, které ČHS pro lezce dělá, a cca 77% uvedlo jako důvod možností lézt po skalách, kde platí povolení jen pro členy ČHS. Třetím nejčastějším důvodem byl pocit tradice a sounáležitosti s komunitou.

 

S důvody vedoucími k členství v ČHS do značné míry korespondují činnosti ČHS, u nichž respondenti uvedli, že jsou pro ně osobně důležité. Anketa totiž ukázala, že téměř pro všechny dotázané je důležitá správa skalních oblastí, vyjednávání povolení a další aktivity týkající se přírody (např. údržba přístupových cest), přičemž u těchto činností jednoznačně dominovaly odpovědi „určitě ano“. Většina dotázaných (přes 90%) současně uvedla, možná překvapivě, že jsou pro ně důležité mezinárodní aktivity ČHS včetně zastupování zájmů českých horolezců např. ve vztahu k UIAA, dále podpora horolezeckých oddílů a servis pro členy (metodické akce, školení apod.). Závodní lezení, reprezentace apod. jsou osobně důležité jen pro necelou polovinu respondentů, což je vzhledem k formulaci otázky (osobní důležitost) pochopitelné.  

 

 

Na aktivity a priority dotázaných částečně navazuje hodnocení činností, jimž se ČHS věnuje. Respondenty je nejlépe hodnocena správa a údržba skalních oblastí skal, kterou oceňuje 61% z nich. Druhé nejlepší hodnocení získala činnost ČHS ve vztahu k reprezentaci ve sportovním lezení, kterou pozitivně hodnotilo 52% respondentů, a dále organizace závodů ve sportovním lezení a metodická činnost (kolem 40% kladných ohlasů). U reprezentace a závodů je zřejmé, že ač není většina respondentů v těchto oblastech osobně zaangažována, hodnotí je pozitivně.  

 

Naprostá většina dotázaných si spojuje lezení na skalách s životem a pobytem v partě. Zejména u tradičního lezení na písku je zřejmé, že jej s partou spojují i ti respondenti, kteří se se sami pískařině věnují jen nepravidelně, málo, nebo dokonce vůbec. U jiných aktivit včetně boulderingu není pocit důležitosti party tak silný. 

 

Soutěžení a porovnávání výkonů mají respondenti nejvíce spojeno s lezením na umělých stěnách – zde s výrokem souhlasilo 76% z nich. Soutěživost a porovnávání výkonů je silně spojeno i s lezením sportovních cest na skalách (53%), oproti tomu s tradičním pískovcovým lezením je spojuje jen necelá čtvrtina respondentů. 

 

Téměř všichni respondenti si myslí, že pro mládež je vhodné lezení na umělých stěnách, sportovní lezení na skalách, vysokohorská turistika a ferraty. Za vhodný pro mládež je považován i bouldering, k němuž se v tomto smyslu kladně vyjádřilo 87% dotázaných, tedy i ti, kdo se mu nevěnují.    

 

Dění ve světě horolezectví sleduje cca 45% dotázaných pravidelně, a to jednou týdně nebo dokonce denně. Z (horo)lezeckých disciplín považují respondenti za divácky nejatraktivnější a nejzajímavější lezení na umělých stěnách (73% z nich). 

 

Z otevřených otázek vyplynulo, že členové považují za nejsilnější stránky ČHS správu skal (údržbu jištění apod.), vyjednávání povolení lezení, cestovní pojištění, podporu oddílů, metodiku a také tradici.
B. Valentová, ČHS