Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Valné hromady ČHS

VH je  nejvyšším orgánem ČHS. Právo zúčastnit se jí, hlasovat a volit mají na základě platných Stanov ČHS předsedové (zástupci) horolezeckých oddílů (oddílů bez právní osobnosti a členských spolků). 

 

VH svolává výkonný výbor jednou ročně, zpravidla na konci března. Pro řešení zvláštních situací může být svolána mimořádná VH.  

VH je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni nebo zastoupeni delegáti disponující alespoň 20 % hlasů.  

Průběh VH, hlasování i volby upravují Stanovy ČHS a Jednací a volební řád.

 

Informace a dokumenty z valných hromad jsou umístěny v archivu dokumentů VH.

Valná hromada

 

Instagram

Instagram Horosvaz