Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Návrh novely stanov ČHS k diskusi

Návrh novely stanov ČHS k diskusi
03. 12. 2012 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Výkonný výbor věnoval v uplynulém období pozornost stanovám ČHS, s cílem posoudit, zda odpovídají potřebám ČHS a zda jsou dostatečně provázané s vnitřními dokumenty ČHS. Po provedení této revize bylo konstatováno, že úprava některých oblastí ve stanovách chybí nebo je nedostatečná, zatímco jiné oblasti jsou řešeny v přílišném detailu, který odpovídá spíše vnitřním dokumentům. Dále bylo konstatováno, že návaznost stanov na vnitřní předpisy a vzájemné propojení vnitřních předpisů má některé nedostatky, které by bylo vhodné napravit.

 

Na základě této analýzy výkonný výbor rozhodl o přípravě návrhu novely stanov, která bude nejprve předložena k diskusi členské základně a poté ke schválení valné hromadě ČHS 2013, s tím, že v návaznosti dojde k úpravě vnitřních dokumentů ČHS.

 

Návrh novely stanov ČHS byl zpracován s cílem doplnit do stanov témata, která zde dosud chybí, zestručnit některá ustanovení s cílem přesunout detailní řešení do vnitřních předpisů, upravit pojetí některých základních kategorií stanov a celkově upravit dikci a strukturu stanov. Návrh byl průběžně konzultován a v předložené podobě schválen právníky.


Výčet všech věcných změn naleznete v úvodu návrhu novely stanov. Hlavní změny se týkají pojetí čestného členství, rozšíření činností o závodní sport, věkové hranice pro možnost být volen do orgánů ČHS, doplnění volených orgánů ČHS v průběhu funkčního období v případě poklesu počtu členů apod. Jednotlivá ustanovení předloženého návrhu novely stanov jsou opatřena vysvětlujícími komentáři.

 

V návrhu novely stanov ČHS není v současnosti záměrně řešeno postavení horolezeckých oddílů, tj. základních organizačních složek ČHS, jakkoli je zřejmé, že zrušení právní subjektivity těchto oddílů novelou stanov z roku 2007 přináší v praxi některé problémy. Postavení oddílů již bylo diskutováno a ukázalo se, že se jedná o poměrně složitý problém, který vyžaduje detailní analýzu a diskusi s oddíly, jichž se tato záležitost týká. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že případná změna postavení oddílů (opětovné umožnění právní subjektivity) bude řešeno samostatně, až po schválení novely, která je předkládána nyní.

 

Stanovy jsou základním dokumentem sdružení, s nímž by měla být členská základna srozuměna, a proto výkonný výbor vyzývá oddíly i individuální členy, aby se s návrhem novely stanov ČHS seznámili již nyní a poslali své připomínky či komentáře, které mohou být zapracovány do návrhu novely, která bude předložena valného hromadě v březnu 2013.

 

Své připomínky, komentáře či dotazy k návrhu stanov zasílejte e-mailem na sekretariát ČHS a to nejpozději do 31.1. 2013, aby byl dostatek času vaše připomínky prodiskutovat a případně zahrnout do návrhu pro valnou hromadu. Do předmětu e-mailu napište "stanovy". Za vaše připomínky předem děkujeme.

 

Návrh novely stanov ČHS k diskusi

 

B. Valentová, tajemnice

| Komentáře(0)