Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Dotační program Můj klub na rok 2021

Dotační program Můj klub na rok 2021
23. 09. 2020 | Rubrika: O ČHS

VÝZVA - dotační program MŮJ KLUB 2021

 

Termín podávání žádostí je od 15.10. do 9. 11. 2020

Zveřejnění výzvy na na webu Národní sportovní agentury

 

Účel Výzvy

Účelem Výzvy je podpora činnosti SK/TJ v oblasti: 

· sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let

· zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Účelem Výzvy není zabezpečení provozu a údržby sportovních zařízení.

 

Sportovním klubem (dále SK) a tělovýchovnou či tělocvičnou jednotou (dále TJ) se pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní organizace (tj. právnická osoba s předmětem činnosti v oblasti sportu) působící regionálně (nikoliv celostátně), jejíž činnost je zaměřena zejména na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, především v podobě organizace tréninkových či cvičebních jednotek.

 

Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 let do 23 let dle kategorií dle intenzity tréninku.

Období podpory od 1.1.2021 do 31.12.2021

 

Způsobilé náklady:

a) náklady na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace, dle zakladatelského dokumentů,

b) osobní náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc v HPP i DPP a DPČ + související povinné zákonné odvody zaměstnavatele. Hodinová sazba do limitu 300Kč/hod,

c) náklady na trenérské služby, zdravotní služby, metodické služby, služby fyzioterapie, služby výživového poradenství, služby psychodiagnostiky a služby technického a servisního zabezpečení,

d) náklady na další služby a na spotřební materiál,

e) nájemné prostor a zařízení,

f) standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu,

g) cestovné, startovné a náklady na dopravu,

h) náklady na ubytování a stravování,

i) vybavení drobným hmotným majetkem, jehož ocenění je nižší/rovno 40 tis.Kč,

j) vybavení drobným nehmotným majetkem, jehož ocenění je nižší/rovno 60 tis.Kč,

k) ostatní náklady nejsou-li uvedeny v nezpůsobilých nákladech.

 

Žádost je podávána prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, který je součástí Rejstříku sportu na internetové adrese www.rejstriksportu.cz.

Doporučujeme zkontrolovat, zda veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu o Vaší organizaci odpovídají skutečnosti, neboť podávání žádosti je přímo propojené na tyto data.

 

Výzva MŮJ KLUB 2021 nově přináší mimo jiné také širší kategorizaci členů podle věkových skupin a podle rozsahu sportovních aktivit dětí (kategorie 1-6 dle Výzvy). 

 

Informační systém ČUS (IS ČUS - https://iscus.cz/), ve kterém mají členské kluby svoji členskou základnu, je připraven na zadávání těchto kategorií (1-6) a následný export členů už i s rozdělením do jednotlivých kategorií. ČUS v současnosti usiluje o diskusi s NSA o možnosti hromadného zadávání jednotlivých kategorií do žádosti nebo v ideálním případě už v rámci nahrávání dat do Rejstříku sportu NSA. V IS ČUS je už nyní k dispozici na kartě členové či v jednotlivých oddílech funkce „Export rejstřík“. Tato funkce umožňuje vytvoření souboru „csv“ v aktuálně požadované struktuře dat pro nahrání do Rejstříku sportu NSA.

 

NSA proškolí pro poskytování poradenství pracovníky Servisních center ČUS a tato pracoviště budou poskytovat na vyžádání potřebnou podporu klubům při zpracování a podávání žádostí. 

 

R. Plischková, sekretariát ČHS