Facebook

Český horolezecký svaz

Žlebská jehla je zachráněna

Žlebská jehla je zachráněna

Na podzim loňského roku jsme informovali o ohrožení Žlebské jehly, významné pískovcové věže na levém břehu Labského údolí, která měla být demolována v zájmu zajištění bezpečnosti železniční tratě vedoucí podél Labe.

 

Věž, která patří k dominantám Labského údolí a je součástí historie horolezectví v Labských pískovcích, se nakonec podařilo zachránit. Definitivní rozhodnutí o tom, že Žlebská jehla zůstane stát a bude, v zájmu bezpečnosti železničního koridoru, pouze sanována (injektáže puklin pod objektem, provedením speciálních podezdívek apod.) má datum 3. března 2014, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Správy CHKO Labské pískovce, kterým nebylo vyhověno žádosti investora o řízené odtěžení, tj. demolici věže.
 
Boj o zachování Žlebské jehly nacházející se v 1. zóně CHKO Labské pískovce nebyl jednoduchý, a proto stojí za to se ohlédnout, jak probíhal. Žlebská jehla (spolu s dalšími skalami) měla být původně sanována, tj. zpevněna, v zájmu již zmíněné bezpečnosti železniční trati, podle projektu z roku 2010 a na základě povolení Správy CHKO Labské pískovce. ČHS byl o průběhu sanací informován a díky předsedovi OVK Labské pískovce J. Pletichovi průběh sanací sledoval a podle možností se snažil s firmami provádějícími sanace komunikovat, aby nedošlo k poškození lezeckých objektů a tím zájmů horolezců. Informace o průběhu sanací byly zveřejňovány na webu.
 
V průběhu léta 2013 však investor, Správa železniční dopravní cesty Ústí nad Labem, dospěl k názoru, že Žlebská jehla je nestabilní a proto je nutno ji zcela zlikvidovat – řízeně odtěžit. Snaha o změnu původního projektu byla zdůvodněna tím, že původně plánovaná stabilizace Žlebské jehly by byla velmi obtížná z hlediska bezpečnosti při provádění sanace a byla by spojena s extrémně vysokými náklady.
 
Na záměr odtěžit Žlebskou jehlu reagovali předseda CVK V. Wolf a předseda OVK Labské pískovce J. Pleticha dopisem adresovaným investorovi, ve kterém vyjádřili zásadní nesouhlas s demolicí Žlebské jehly. Jejich argumentace se netýkala jen krajinného a horolezeckého významu Žlebské jehly, ale také technických aspektů změny projektu. V dopisu bylo uvedeno, že ke změně záměru došlo „bez provedení zejména dlouhodobých měření posunu skalního útvaru, pouze na základě počítačových simulací a provedených vizuálních prohlídek“, a také bylo upozorněno, že „změna požadavku investora na odbornou záruku, že ke zřícení tohoto objektu nedojde po dobu padesáti let je zcela mimo realitu, která nerespektuje zejména geologické podmínky celého Labského údolí“.
 
ČHS se obrátil také na Českou inspekci životního prostředí a požádal o prošetření situace. ČIŽP provedla inspekční šetření a konstatovala, že demolici Žlebské jehly ani jiných skalních útvarů v 1. zóně CHKO nelze provést. Současně upozornila investora, že případná likvidace Žlebské jehly bez pravomocného povolení ve správním řízení bude považována za porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 
Firma zpracovávající projekt sanací a zastupující v této věci investora, Správu železniční dopravní cesty, podala 30.10. 2013 žádost Správě CHKO Labské pískovce o povolení výjimky ze zákazu stanoveného v § 26 odst. 3, písm. a), s cílem změnit dosavadní projekt a umožnit odtěžení Žlebské jehly. Žádost byla podložena dvěma soudně znaleckými posudky a argumenty o obtížnosti stabilizace této věže. Správní řízení, jehož účastníkem se na vlastní žádost stal i ČHS, bylo zahájeno 18.11. 2013.

 

Ústního jednání, které se konalo 20.1. 2014, se vedle zástupců správy CHKO, investora a ČHS zúčastnili také odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, RNDr. J. Stemberk, CSc. A RNDr. J. Blahút, kteří zpracovali pro správu CHKO odborný posudek Žlebské jehly i podkladů, které předložil investor. Z jejich posouzení vyplynulo, že soudně znalecké posudky předložené investorem neobsahují údaje, které by prokázaly radikální změny stability daného skalního útvaru a nutnost jeho demolice. V posudku bylo upozorněno na nedostatečně prováděný monitoring, omezení modelového výpočtu pádu skalní věže a také bylo konstatováno, že monitoring by měl být prováděn nezávislým subjektem, nikoli investorem nebo zhotovitelem stavby. Ve své zprávě konstatovali, že: „Na základě předložených podkladů nelze vyvodit závěr, že na Žlebské jehle došlo v průběhu posledních cca 3 let k výraznému zhoršení stabilitní situace. Znalecké posudky a měření nejsou dostatečně reprezentativní. Ani z předložených posudků a ani z předložených měření nelze vyvodit závěr o nezbytnosti odtěžit Žlebskou jehlu.“
 
Po důkladném posouzení celé situace, s oporou v podobě odborného posudku Ústavu struktury a mechaniky hornin AV, vydala Správa CHKO Labské pískovce dne 7.2. 2014 rozhodnutí, kterým žádost o změnu projektu a demolici Žlebské jehly zamítla. Toto rozhodnutí nabylo právní moci, jak již bylo uvedeno, v pondělí 3.3. 2014.

Poděkování patří všem, kdo se o záchranu Žlebské jehly zasloužili. 

 

Dokumenty k jednání o Žlebské jehle:

Dopis ČHS k záměru odtěžit Žlebskou jehlu

Stanovisko ČIŽP ke Žlebske jehle

Rozhodnutí Správy CHKO LabPis k žádosti o demolici Žlebské jehly

 

B. Valentová, tajemnice


 
 

Instagram

Instagram Horosvaz