Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Skály

Vzdělávání

Mládež

Nominační pravidla - mládež 2017

Nominační pravidla pro ustavení reprezentace mládeže v soutěžním lezení pro rok 2017

A. Pravidla pro ustavení reprezentace


I. OBTÍŽNOST

Do reprezentačního družstva pro všechny mládežnické kategorie pro rok 2017 budou nominováni při splnění všech podmínek v každé kategorii (B, A, Junioři) první čtyři závodníci a závodnice podle aktuálního pořadí Českého poháru mládeže v dané kategorii po závodech Českého poháru mládeže v Ostravě (1. 4. 2017) a Brně (8. 4. 2017) a Svitavách (13. 5. 2017). Tyto závody jsou dále označovány jako nominační závody.

 

Licence bude hrazena všem nominovaným závodníkům, pokud se zúčastní alespoň dvou vypsaných mezinárodních závodů pořádaných IFSC v této disciplíně (EYC, MEJ, MSJ), v případě účasti pouze na jednom závodě nebude závodníkovi vrácena záloha na licenci.


II. RYCHLOST

Do reprezentačního družstva pro všechny mládežnické kategorie pro rok 2017 pro závody EYC na rychlost budou nominováni pro splnění všech podmínek v každé kategorii (max. 4 první) závodníci a závodnice na základě výsledků na nominačním závodě, který se uskuteční 4. 3. 2017 v Brně. Kromě pořadí v uvedeném závodě musí reprezentanti splnit tyto rychlostní limity:

 • dívky B - 14,0 s, chlapci B - 11,0 s
 • dívky A - 13,5 s, chlapci A - 10,5 s
 • juniorky - 12,0 s, junioři - 9,5 s

Podmínkou pro uhrazení licence Komisí je účast na alespoň 2 mezinárodních závodech IFSC (EYC, MEJ nebo MSJ) v dané disciplíně.


III. BOULDERING

Do reprezentačního družstva v boulderingu pro všechny kategorie EYC budou nominováni při splnění všech podmínek v každé kategorii první čtyři závodníci a závodnice podle výsledků dvou nominačních závodů v boulderingu, které se uskuteční 25. - 26. 3. 2017 v Pardubicích a 6. - 7. 5. 2017 v Ostravě.

 

Licence bude uhrazena všem nominovaným závodníkům s podmínkou účasti na alespoň dvou letošních závodech (EYC, MEJ nebo MSJ) v boulderingu.

 

Vzhledem k tomu, že sezóna EYC v boulderingu začíná dřív, než bylo možné zajistit druhý nominační závod, bude mládežnická reprezentace v boulderingu pro rok 2017 sestavena takto: pro závod EYC v Grazu (AUT) bude stanovena na základě výsledků 1. nominačního závodu v Pardubicích, pro všechny ostatní závody EYC, MEJ a MSJ bude nominace stanovena na základě pořadí v ČPM po dvou uvedených nominačních závodech.


Pokud po dvou nominačních závodech nastane shoda na posledním místě zajišťujícím nominaci do reprezentace, budou v případě zájmu do reprezentace nominováni všichni závodníci se shodným umístěním na posledním nominovaném místě. Při naplnění kvóty pro tuto kategorii na mezinárodních závodech (4 závodníci v kategorii) bude uplatněn střídavý start těchto závodníků tak, že nedojde-li k dohodě mezi závodníky, na prvním mezinárodním závodě v sezóně bude startovat reprezentant s nejlepším výsledkem v posledním nominačním závodě, na druhém mezinárodním závodě pak reprezentant s nejlepším výsledkem v předcházejícím nominačním závodě atd. Pokud by byla naplněna kvóta pro MSJ, bude pro nominaci na tento závod rozhodující nejlepší výsledek z předcházejících mezinárodních závodů - bude tedy nominován reprezentant s lepším dosaženým umístěním ze všech předchozích mezinárodních závodů (EYC, MEJ).

 

IV. KOMBINACE A NOMINACE NA OH MLÁDEŽE 2018

(doplnění ze dne 24. 4. 2017)

 

Nominačními závody pro Olympijské hry mládeže 2018 jsou v roce 2017 MSJ Innsbruck 30. 8. – 10. 9. (kombinace) a MEJ v kombinaci St. Etienne 25. 11.  – 26. 11. (viz dokument IFSC). Možnost startu v kombinaci na těchto závodech získají v rámci neobsazené kvóty řádně nominovanými reprezentanty v jednotlivých disciplínách ti závodníci, kteří budou startovat v mezinárodních závodech IFSC v kategorii A v roce 2017 konaných do deadline výše uvedených závodů alespoň ve dvou disciplínách.  Účast těchto závodníků nesmí žádným způsobem omezit start řádně nominovaných reprezentantů v jednotlivých disciplínách na MSJ.

 

Pořadí nasazení závodníků na MSJ do kombinace v rámci volné kvóty (obsazení volných míst) v jednotlivých disciplínách bude určeno součtem bodů (vyšší počet bodů znamená lepší pozici pro nasazení) za nejlepší umístění v jednotlivých disciplínách v závodech EYC konaných do deadline MSJ. Body budou započítány pouze za jeden nejlepší výsledek v každé disciplíně. Při rovnosti bodů rozhoduje absolutně nejlepší výsledek bez ohledu na disciplínu. Pro závod MEJ v kombinaci v St. Etienne platí stejný klíč, přičemž budou započítány výsledky ze závodů EYC, MEJ a MSJ konaných do deadline závodu v St. Etienne s tím, že při rovnosti bodů je rozhodující výsledek v kombinaci z MSJ. 


B. Vlastní ustavení reprezentace


Podmínky zařazení do reprezentace:

Zájemce o reprezentaci, který splnil nominační kritéria, je povinen do 10 dnů po posledním nominačním závodě zaslat na sekretariát ČHS:

 • podepsanou papírovou verzi licence
 • podepsanou a vyplněnou Kartu závodníka (rychlost , obtížnost, boulder) – závaznou přihlášku na závody
 • doklad o sportovní zdravotní prohlídce (tj. včetně zátěžového EKG
 • zálohu na licenci ve výši 1000,- Kč na účet ČHS
  • č.účtu:1727209504/0600
   variabilní symbol: 1108
   specifický symbol: rodné číslo reprezentanta
   poznámka pro příjemce: uveďte celé jméno reprezentanta
 • zaslat kopii všech dokladů mailem vedoucímu komise a sekretariátu ČHS.

Doplnění ze dne 25. 1. 2017: Pro závod EYC v boulderingu v Grazu je nutné zaslat výše uvedené dokumenty nejpozději do 4 dnů po nominačním závodě v Pardubicích, pro závod EYC v lezení na obtížnost v Imstu je nutné zaslat tyto dokumenty nejpozději do 4 dnů po nominačním závodě ve Svitavách.

 

Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník statut reprezentanta, právo startu v mezinárodních závodech a nárok na proplácení nákladů, závodník (případně jeho zákonný zástupce) je zároveň v takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu.

 

Pokud nominovaný závodník či závodnice neprojeví zájem reprezentovat, může být jako náhradník do reprezentace na vlastní žádost zařazen nejbližší další závodník podle nominačních kritérií dané disciplíny, který si ale sám uhradí poplatek za mezinárodní závodní licenci a bude si hradit startovné pro dané závody. Pokud dosáhne výsledku, na který se v dané disciplíně vztahují kritéria pro uhrazení části nákladů, bude mu zpětně uhrazena licence, startovné a náklady podle stejných podmínek jako nominovaným závodníkům.


Licence

Každý závodník je povinen uhradit zálohu na licenci ve výši 1000 Kč. Zálohy na licence se vracejí při dodržení podmínek daných nominačními pravidly a pravidly pro závody na konci závodní sezony.

Záloha propadá při neúčasti na dostatečném počtu závodů v dané disciplíně, dále propadá při nedodržení podmínek o včasném potvrzení nebo odhlášení ze závodu nebo při neúčastni na předem určeném závodě. Starty na závodech v různých disciplínách se nesčítají. Závodník, který se nominuje ve více disciplínách, musí alespoň v jedné startovat na předepsaném počtu závodů. Záloha také propadá v případech uvedených v dokumentu „Pravidla chování mládežnických reprezentantů“.

Karta závodníka a potvrzení účasti na závodech EYC:

Karta závodníka je seznam závodů pro danou disciplínu, který slouží jako závazná přihláška na závody. Pro každý závod EYC, MEJ a MSJ bude definován termín, do kdy nejpozději musí reprezentant eventuálně zrušit svou účast na závodech zasláním mailu s odůvodněním neúčasti jak vedoucímu komise tak sekretariátu ČHS.

Seznam závodníků pro jednotlivé závody bude průběžně zveřejňován na webových stránkách ČHS.

Pokud se závodník opakovaně nezúčastní závodů, na které se přihlásil (bez závažného /zdravotního!/ důvodu), bude s ním projednáno další setrvání v reprezentaci a nebude mu vrácena záloha na licenci.

C. Závěrečná ustanovení

 

Komise si v případě nutnosti vyhrazuje právo na změny v nominačních pravidlech. V případě takové změny bude úprava nominačních pravidel zveřejněna nejpozději 20 dnů před prvním nominačním závodem na webových stránkách ČHS.

Organizační pokyny k jednotlivým mezinárodním závodům budou účastníkům oznámeny na webových stránkách ČHS.

 

Komise soutěžního lezení, 2.1.2017