1. Obecně

 1. Závody 3. ligy v lezení dětí a mládeže jsou organizovány pod záštitou Českého horolezeckého svazu a jsou primárně určené pro začínající závodníky ve věku do 19 let.

2. Pořadatel

 1. Každý oddíl registrovaný v Českém horolezeckém svazu (dále jen ČHS), nebo právnická či fyzická osoba s příslušným oprávněním, má právo požádat ČHS o pořadatelství závodů 3. ligy.

 2. Pořadatel může pořádat v rámci 3. ligy maximálně 4 závody.

 3. Vzájemné vztahy pořadatele a ČHS včetně jejich práv a povinností upravuje tento dokument.

 4. Vyplněním formuláře s žádosti o pořadatelství závodů 3. ligy je závod zapsán do kalendáře závodů pro daný rok.

 5. Pořadatel má právo vybírat startovné od všech závodníků v doporučené výši dle následující tabulky:

  Startovné

  člen ČHS

  předregistrace

  200 Kč

  na místě

  300 Kč

  nečlen ČHS

  předregistrace

  350 Kč

  na místě

  450 Kč

  Podmínky registrace si stanovuje pořadatel.

3. Typy závodů mládeže pro rok 2022

 1. Závody netvoří ucelený seriál závodů a probíhají v následujících disciplínách:

  1. Obtížnost

  2. Rychlost

  3. Boulder

  4. různé kombinace výše uvedených

4. Závodníci

 1. Všechny závody mládeže ve všech disciplínách jsou otevřené pouze pro české účastníky a cizince kteří mají v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt. Závody probíhají v mezinárodním formátu.

 2. Pro zahraniční závodníky, kteří mají trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice platí stejné podmínky jako pro české závodníky.

 3. Závodů se nesmí účastnit závodníci, kteří:

  1. se v roce 2021 umístili v Českém poháru na 1. až 3. místě

  2. se v roce 2021 umístili na Mistrovství ČR na 1. až 3. místě

  3. se v roce 2021 umístili v celkovém pořadí 2. ligy na 1. až 3. místě

  4. se v roce 2022 umístili v libovolném závodě Českého poháru na 1. až 3. místě před příslušným závodem 3. ligy

  5. se v roce 2022 umístili v libovolném závodě 2 ligy na 1. až 3. místě před příslušným závodem 3. ligy

   Komise sportovního lezení může udělit výjimku (např. návrat po dlouhodobé nemoci). Žádost musí obsahovat lékařskou zprávu a podává se elektronicky emailem na zavody@horosvaz.cz.

 4. Pořadatel může omezit maximální počet závodníků. Tento počet pak musí být uveden v propozicích závodu.

 5. Pořadatel musí garantovat aby z maximálního počtu závodníků závodu bylo minimálně 30% vyhrazeno pro závodníky z jiných oddílů než pořádajícího.

 6. Pro všechny závody platí, že čeští účastníci závodů musí být členy ČHS. Nestačí jen evidované členství, jelikož jeho součástí není průkaz ČHS.

 7. Závodníci v 3. lize nemusí mít platnou závodní registraci pro rok 2022

 8. Pro zjednodušení přechodu na závody, kde čeští závodníci musí splňovat podmínku členství v ČHS, bude v letošní sezóně pro závody umožněno toto: při závodníkově prvním závodě v sezóně mu bude umožněn start i bez členství v ČHS. Závodník obdrží na závodě pokyny, jak postupovat pro získání členství do dalšího závodu.

 9. Závodníci jsou povinni se na závodech pořádaných ČHS prokazovat platným průkazem ČHS.

 10. Za české závodníky jsou považovány osoby s českou státní příslušností, za zahraniční závodníky jsou považovány osoby s jinou než českou státní příslušností a které nemají v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt.

 11. Pro účast na závodech mládeže organizovaných ČHS jsou povinné zdravotní prohlídky dle vyhlášky 391/2013 Sb. v platném znění a to pro výkonnostní sport. Pro závody ČPM a závody do 14 let je na stránkách ČHS platný vzor. Potvrzení dětem vydává dětský lékař a toto potvrzení má platnost 1 rok. Informace o platné zdravotní prohlídce se zadává v modulu Předseda v systému ČHS a dále je použitá v systému pro zpracování výsledků jako součást systému předregistrací.

  Zdravotní prohlídka bude požadována i po zahraničních závodnících.

5. Oficiální činovníci

 1. Delegát ČHS není jmenován

 2. Hlavní rozhodčí může mít licenci

  1. Hlavní rozhodčí ČHS

  2. Rozhodčí ČHS

 3. Hlavní stavěč může mít licenci

  1. Hlavní stavěč ČHS

  2. Stavěč ČHS

  3. Stavěč - Aspirant

   Rozhodčí ČHS je absolvent samostatného školení rozhodčích ČHS, které pořádá Český horolezecký svaz a je uveden v seznamu rozhodčích na webu ČHS.

   Stavěč ČHS je absolvent samostatného školení stavěčů ČHS, které pořádá Český horolezecký svaz a je uveden v seznamu stavěčů na webu ČHS.

 4. Pořadatel zajistí hlavního rozhodčího a traťové rozhodčí pro jednotlivé kategorie. Pro řádný průběh závodu musí být dostatečný počet traťových rozhodčích.

 5. Pokud se rozhodne pořadatel o využití stavěče nebo rozhodčích ČHS informuje o této skutečnosti před vydáním propozic komisi sportovního lezení zasláním emailu na adresu zavody@horosvaz.cz

6. Poskytování informací o závodě

 1. Každý pořadatel je povinen nejméně 20 dní před závody vydat propozice závodu včetně pravidel závodu a zaslat je sekretariátu ČHS (zavody@horosvaz.cz) ke zveřejnění v kalendáři závodů ČHS. Propozice by měly obsahovat minimálně místo konání, časový harmonogram závodu, formát závodu, jméno hlavního rozhodčího, hlavního stavěče a ředitele závodu, kontakt na pořadatele a pravidla závodu. Pořadatel je povinen informovat lezeckou veřejnost a komisi o časovém programu závodu tak, aby KSL měla dostatečný prostor poskytnout informace o závodech dalším médiím. Je doporučeno využít k propagaci i místní media.

 2. Pořadatel je povinen nahrát výsledky ve formátu PDF na web ČHS do 72 hodin po skončení závodu.

 3. Konečná výsledková listina musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, oddílovou příslušnost závodníka, státní příslušnost závodníka (u zahraničních účastníků) a jeho výkony dosažené ve všech kolech (pokud možno v jedné tabulce). Na všech výsledkových listinách musí být uveden čas vydání této listiny a podpis hlavního rozhodčího.

 4. Pro zpracování výsledků může pořadatel využít výsledkové aplikace dodané svazem, pokud pravidla závodů jsou shodné s pravidly pro vyšší soutěže.

 5. Pro předregistraci musí pořadatel využít svazový systém, který bude hlídat omezení startujících závodníků na závodech. Pořadatel bude mít možnost si stáhnout po skončení předregistrace seznam registrovaných závodníků.

7. Průběh závodů

Pro všechny typy závodů platí pravidla pro průběh soutěže pravidla zveřejněné v propozicích. Bezpečnost závodu musí splňovat příslušné ustanovení Pravidel sportovního lezení ČHS 2022 a Výjimek ze soutěžních pravidel ČHS pro závody mládeže 2. ligy ve sportovním lezení pro rok 2022.

8. Vyhlášení výsledků

 1. Vyhlášení výsledků musí být provedeno důstojným způsobem. Vyhlášení výsledků musí být nejdéle do 30 minut po ukončení posledního kola závodu poslední kategorie. Jednotlivé kategorie mohou být vyhlašovány i v průběhu závodu.

 2. Musí být vyhlášeni nejméně první tři závodníci a oceněni alespoň diplomem a cenami dodanými eventuálním partnerem závodu. Další ocenění je na pořadatelích. Nepřihlíží se k národnosti závodníků.

9. Ostatní

 1. KSL si vyhrazuje právo vyslat svého člena komise, který provede kontrolu závodu se záměrem zhodnocení dodržování stanovených pravidel, a to zejména týkajících se bezpečnosti a regulérnosti závodu.

 2. Nedílnou součástí těchto předpisů jsou Pravidla sportovního lezení ČHS 2022 a Výjimky ze soutěžních pravidel ČHS pro závody mládeže 2. ligy ve sportovním lezení pro rok 2022.