1. Obecně

 1. Závody 2. ligy v lezení dětí a mládeže jsou organizovány pod záštitou Českého horolezeckého svazu a jsou primárně určené pro začínající a středně pokročilé závodníky ve věku do 19 let.

2. Pořadatel

 1. Každý oddíl registrovaný v Českém horolezeckém svazu (dále jen ČHS), nebo právnická či fyzická osoba s příslušným oprávněním, má právo požádat ČHS o pořadatelství závodů 2. ligy.

 2. Pořadatel přihlásí závod do některého z níže uvedených regionu vyplněním formuláře s žádosti o pořadatelství závodů 2. ligy. Po jejím schválením je závod zapsán do kalendáře závodů pro daný rok.

 3. S každým pořadatelem uzavře ČHS prostřednictvím sekretariátu ČHS písemnou smlouvu o pořádání závodu.

 4. ČHS poskytne pořadateli závodu dotaci, která musí být použita na uspořádání závodů (pronájmy, materiálně technické zabezpečení, odměny stavěčům, občerstvení pro závodníky, ceny pro vítěze atd.). Výše dotace je určena následující tabulkou:

  Disciplína Výše dotace

  Obtížnost

  15 000 Kč

  Boulder

  15 000 Kč

  Kombinace

  15 000 Kč

 5. Pořadatel má právo vybírat startovné od všech závodníků v max. výši dle následující tabulky:

  Platba Startovné

  držitel licence

  předem na účet

  250 Kč

  na místě

  400 Kč

 6. Předběžná registrace je možná pouze ve vazbě na software pro zpracování výsledků a končí zpravidla v úterý 8.00 před závodem.

 7. Dodatečná registrace v den závodu není možná.

3. Oblasti

 1. Čechy

 2. Morava a Slezsko

4. Typy závodů mládeže pro rok 2022

 1. Závody musí být vypsané minimálně pro kategorie U8, U10, U12 a U14. Kategorie U16, U18 a U20 jsou volitelné na pořadateli.

 2. Obtížnost

  1. seriál závodů 2. ligy v lezení na obtížnost 2022 pro danou oblast - max. 5 závodů v každé oblasti

 3. Rychlost

  1. v roce 2022 závody v této disciplíně neprobíhají

 4. Boulder

  1. seriál závodů 2. ligy v boulderu - max. 5 závodů v každé oblasti

 5. Kombinace

  1. max. 4 samostatné závody v rámci celé republiky

 6. V případě malého počtu závodů, mohou být závody sloučeny do jedné oblasti.

5. Závodníci

 1. Všechny závody mládeže ve všech disciplínách jsou otevřené pouze pro české účastníky a cizince kteří mají v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt. Závody probíhají v mezinárodním formátu.

 2. Na zahraniční závodníky, kteří mají trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice platí stejné podmínky jako pro české závodníky včetně možnosti umístění v žebříčcích.

 3. Závodů se nesmí účastnit závodníci, kteří:

  1. se v roce 2021 umístili v Českém poháru na 1. až 3. místě

  2. se v roce 2021 umístili na Mistrovství ČR na 1. až 3. místě

  3. se v roce 2022 umístili v libovolném závodě Českého poháru na 1. až 3. místě, který probíhal před příslušným závodem 2. ligy

   Komise sportovního lezení může udělit výjimku (např. návrat po dlouhodobé nemoci). Žádost musí obsahovat lékařskou zprávu a podává se elektronicky emailem na zavody@horosvaz.cz.

 4. Pořadatel může omezit maximální počet závodníků. Tento počet pak musí být uveden v propozicích závodu.

 5. Pro všechny závody platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci.

 6. Závodníci jsou povinni se na závodech pořádaných ČHS prokazovat platným průkazem ČHS.

 7. Za české závodníky jsou považovány osoby s českou státní příslušností, za zahraniční závodníky jsou považovány osoby s jinou než českou státní příslušností a které nemají v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt.

 8. Pro účast na závodech mládeže organizovaných ČHS jsou povinné zdravotní prohlídky dle vyhlášky 391/2013 Sb. v platném znění a to pro výkonnostní sport. Pro závody ČPM a závody do 14 let je na stránkách ČHS platný vzor. Potvrzení dětem vydává dětský lékař a toto potvrzení má platnost 1 rok. Informace o platné zdravotní prohlídce se zadává v modulu Předseda v systému ČHS a dále je použitá v systému pro zpracování výsledků jako součást systému předregistrací.

  Zdravotní prohlídka bude požadována i po zahraničních závodnících.

 9. Závodník účastí na svém prvním závodě 2. ligy je zařazen do daného regionu, ve kterém bude závodit po celou sezónu.

6. Oficiální činovníci

 1. Delegát ČHS není jmenován

 2. Hlavní rozhodčí musí mít licenci

  1. Hlavní rozhodčí ČHS

  2. Rozhodčí ČHS

 3. Hlavní stavěč musí mít licenci

  1. Hlavní stavěč ČHS

  2. Stavěč ČHS

   Rozhodčí ČHS je absolvent samostatného školení rozhodčích ČHS, které pořádá Český horolezecký svaz a je uveden v seznamu rozhodčích na webu ČHS.

   Stavěč ČHS je absolvent samostatného školení stavěčů ČHS, které pořádá Český horolezecký svaz a je uveden v seznamu stavěčů na webu ČHS.

 4. Pořadatel zajistí hlavního rozhodčího a traťové rozhodčí pro jednotlivé kategorie. Pro řádný průběh závodu musí být dostatečný počet traťových rozhodčích.

 5. Práci a náklady spojené s rozhodčími a se stavěním závodních cest hradí pořadatel.

7. Poskytování informací o závodě

 1. Každý pořadatel je povinen nejméně 20 dní před závody vydat propozice závodu a zaslat je sekretariátu ČHS (zavody@horosvaz.cz) ke zveřejnění v kalendáři závodů ČHS. Propozice by měly obsahovat minimálně místo konání, časový harmonogram závodu, formát závodu, jméno hlavního rozhodčího, hlavního stavěče a ředitele závodu, kontakt na pořadatele. Pořadatel je povinen informovat lezeckou veřejnost a komisi o časovém programu závodu tak, aby KSL měla dostatečný prostor poskytnout informace o závodech dalším médiím. Je doporučeno využít k propagaci i místní media.

 2. Pořadatel je povinen nahrát výsledky na web ČHS do 24 hodin po skončení závodu a dále je zaslat emailem správci rankingu (lezeni@navrat.name).

 3. Konečná výsledková listina musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, oddílovou příslušnost závodníka, státní příslušnost závodníka (u zahraničních účastníků) a jeho výkony dosažené ve všech kolech (pokud možno v jedné tabulce). Na všech výsledkových listinách musí být uveden čas vydání této listiny a podpis hlavního rozhodčího.

 4. Pro všechny závody 2. ligy je povinné využít systému elektronické předregistrace v kalendáři závodů na webu ČHS a použít oficiální aplikaci pro výsledkový servis.

8. Průběh závodů

9. Vyhlášení výsledků

 1. Vyhlášení výsledků musí být provedeno důstojným způsobem. Vyhlášení výsledků musí být nejdéle do 30 minut po ukončení posledního kola závodu poslední kategorie. Jednotlivé kategorie mohou být vyhlašovány i v průběhu závodu.

 2. Při vyhlášení výsledků musí být dodrženy podmínky stanovené ČHS ve smlouvě s pořadatelem podle smluv s partnery ČHS.

 3. Musí být vyhlášeni nejméně první tři závodníci a oceněni alespoň diplomem a cenami dodanými eventuálním partnerem závodu. Další ocenění je na pořadatelích. Nepřihlíží se k národnosti závodníků.

10. Hodnocení seriálu závodů 2. ligy

 1. Z každého závodu získává účastník body do celkového pořadí v dané oblasti a v dané disciplíně.

 2. Závody se skládají minimálně ze čtyř závodů v dané oblasti a disciplíně.

 3. Do celkového hodnocení se při čtyřech závodech započítávají tři nejlepší výsledky (podle počtu bodů) ze všech závodů v dané oblasti a disciplíně, kterých se závodník zúčastnil. Pokud se uskuteční 5 a více závodů, body za závod, v němž závodníci získali nejméně bodů, se jim do celkové klasifikace nezapočítávají. Při shodě bodů mezi dvěma či více závodníky v celkovém hodnocení 2. ligy rozhoduje o konečném umístění výsledek z finálového závodu.

 4. Bodování závodů 2. ligy - bodují se pouze závodníci s českou státní příslušností. Body jim budou započítány po odečtení zahraničních závodníků následně:

  Umístění Body Umístění Body

  1.

  30

  9.

  8

  2.

  25

  10.

  7

  3.

  21

  11.

  6

  4.

  18

  12.

  5

  5.

  15

  13.

  4

  6.

  13

  14.

  3

  7.

  11

  15.

  2

  8.

  9

  16.

  1

 5. Dosáhnou-li závodníci shodného výsledku, bude jim přidělen podíl součtu příslušných bodů. Příklad: tři závodníci připadají na 7. -9. místo; \((11 + 9 + 8) \div 3 = 9,3\) bodů.

 6. Pro závody ČP do 14 let se použije koeficient podle počtu závodníků následovně:

  • Nad 15 závodníků - koeficient 1

  • Do 15 závodníků včetně - koeficient 0,85

 7. Závodníci na prvních třech místech celkového pořadí seriálů dané oblasti v každé kategorii obdrží po ukončení posledního závodu diplomy a poháry pro celkové vyhodnocení seriálu. Vyhlášení celkového pořadí zajistí předseda KSL nebo jeho zástupce pro Český pohár.

11. Ostatní

 1. Výši finanční a případně jiné podpory závodů všech typů podporovaných ČHS schvaluje KSL. V případě nedodržení Pravidel sportovního lezení ČHS platných pro rok 2022 či ustanovení prováděcích předpisů na závodech 2. ligy bude dotace krácena.

 2. KSL si vyhrazuje právo vyslat svého člena komise, který provede kontrolu závodu se záměrem zhodnocení dodržování stanovených pravidel, a to zejména týkajících se bezpečnosti a regulérnosti závodu.

 3. Nedílnou součástí těchto předpisů jsou Pravidla sportovního lezení ČHS 2022 a Výjimky ze soutěžních pravidel ČHS pro závody mládeže 2. ligy ve sportovním lezení pro rok 2022.