1. Pořadatel

 1. Každý oddíl registrovaný v Českém horolezeckém svazu (dále jen ČHS), nebo právnická či fyzická osoba s příslušným oprávněním, má právo požádat ČHS o pořadatelství závodů: Mistrovství České republiky mládeže (dále jen MČRM), závodů Českého poháru mládeže (dále jen ČPM) v lezení na obtížnost, rychlost a v boulderu a závodů Českého poháru do 14 let v lezení na obtížnost, rychlost a v boulderu.

 2. S každým pořadatelem uzavře ČHS prostřednictvím sekretariátu ČHS písemnou smlouvu o pořádání závodu.

 3. ČHS poskytne pořadateli závodu dotaci, která musí být použita na uspořádání závodů (pronájmy, materiálně technické zabezpečení, odměny stavěčům, občerstvení pro závodníky atd.). Pravidla pro získání dotace budou definována ve smlouvě mezi ČHS a pořadatelem.

 4. ČHS si vyhrazuje právo na umístění banneru s logem ČHS a bannerů s logy partnerů ČHS v prostoru závodu. Umístění bannerů koordinuje technický delegát a upravuje smlouva mezi ČHS a pořadatelem.

 5. Pořadatel má právo vybírat startovné od všech závodníků v max. výši dle následující tabulky:

  Platba Startovné

  držitel licence

  předem na účet

  300 Kč

  na místě

  400 Kč

  nečlen ČHS

  předem na účet

  400 Kč

  na místě

  600 Kč

 6. Předběžná registrace je možná pouze ve vazbě na software pro zpracování výsledků a končí zpravidla v úterý 8.00 před závodem. V případě spojeného závodu mládeže s dospělými platí kategorie U18 a U20 pouze jedno startovné a to podle prováděcích předpisů závodů dospělých.

 7. Dodatečná registrace v den závodu není možná.

 8. Každý pořadatel musí zabezpečit pro závodníky a rozhodčí základní občerstvení (např. minerální voda, banán, tatranka, jablko apod.).

 9. V izolační zóně musí být k dispozici další minerální voda.

 10. V izolační zóně před finále musí být na závodech možnost rozcvičení, rozlezení a přístup k toaletám.

2. Typy závodů mládeže pro rok 2022

Obtížnost
 1. seriál závodů Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost 2022 - max. 6 závodů, jeho součástí je Mistrovství ČR mládeže, pro kategorie U16, U18 a U20

 2. závody Českého poháru do 14 let – max. 7 závodů pro mladší věkové kategorie, jeho součástí je Mistrovství ČR mládeže do 14 let, pro kategorie U10, U12 a U14

Rychlost
 1. seriál závodů Českého poháru mládeže 2022 - max. 5 závodů včetně Mistrovství ČR mládeže, pro kategorie U16, U18 a U20

 2. seriál závodů Českého poháru do 14 let - max. 5 závodů včetně Mistrovství ČR do 14 let, pro kategorie U10, U12 a U14

Boulder
 1. seriál závodů Českého poháru mládeže 2022 - max. 4 závody, jeho součástí je i Mistrovství ČR mládeže, pro kategorie U16, U18 a U20

 2. seriál závodů Českého poháru do 14 let – max. 5 závody včetně Mistrovství ČR do 14 let, pro kategorie U10, U12 a U14

Všechny závody 1. ligy ve všech disciplínách a MČR jsou pořádány v mezinárodním formátu.

Nominační závody musí proběhnout v open formátu.

3. Závodníci

 1. Závodníci jsou povinni lézt v dresu (triko) dodaném pořadatelem, pokud pořadatel takový dres dodá a stanoví povinnost v něm startovat.

 2. Pro všechny závody ČPM a ČP do 14 let platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci.

 3. Při předběžné registraci na stránkách sportovního lezení bude závodníkovi umožněno jednoduchým způsobem přejít na on-line přihlašovací formulář vstupu do ČHS a zde vyplnit formality nutné pro přijetí do ČHS. Závodníkovi bude při on-line registraci zasláno potvrzení e-mailem a po zaplacení členského příspěvku mu bude členský průkaz zaslán poštou.

 4. Závodníci jsou povinni se na závodech pořádaných ČHS prokazovat platným průkazem ČHS.

 5. Za české závodníky jsou považovány osoby s českou státní příslušností, za zahraniční závodníky jsou považovány osoby s jinou než českou státní příslušností.

 6. Pro účast na závodech mládeže organizovaných ČHS jsou povinné zdravotní prohlídky dle vyhlášky 391/2013 Sb. v platném znění a to pro výkonnostní sport. Pro závodníky je na stránkách ČHS platný vzor. Potvrzení dětem vydává dětský nebo praktický lékař a toto potvrzení má platnost 1 rok. Informace o platné zdravotní prohlídce se zadává v modulu Předseda systému ČHS a dále je použitá v systému pro zpracování výsledků jako součást systému předregistrací.

  Zdravotní prohlídka bude požadována i po zahraničních závodnících.

4. Rozhodčí a stavěč cest

 1. KSL deleguje pro závody nejvyšších soutěží a 1. ligy delegáta ČHS, hlavního rozhodčího soutěže a obsluhu výsledkového servisu a uhradí náklady spojené s jejich účastí. Pořadatel zajistí traťové rozhodčí pro jednotlivé kategorie. Hlavním rozhodčím smí být pouze držitel licence Hlavní rozhodčí ČHS.

 2. Hlavního stavěče závodu v lezení na obtížnost a boulderu navrhuje KSL na základě seznamu držitelů příslušných stavěčských licencí. Hlavní stavěč závodu nejvyšších soutěží a 1. ligy musí být držitelem národní stavěčské licence úrovně 1. (Hlavní stavěč ČHS) případně mezinárodní licence IFSC. Pokud chce pořadatel využít jako hlavního stavěče osobu bez licence, musí za ni převzít garanci držitel licence úrovně 1. (Hlavní stavěč ČHS) nebo držitel mezinárodní stavěčské licence IFSC, tuto garanci musí schválit KSL. Pro ČP do 14 let je využití stavěče s národní nebo mezinárodní licencí doporučené.

 3. Práce a náklady spojené se stavěním závodních cest v lezení na obtížnost a v boulderu jsou upraveny ve smlouvě mezi ČHS a pořadatelem.

5. Poskytování informací o závodě

 1. Každý pořadatel je povinen nejméně 20 dní před závody vydat propozice závodu a zaslat je sekretariátu ČHS (zavody@horosvaz.cz) ke zveřejnění v kalendáři závodů ČHS. Propozice by měly obsahovat minimálně místo konání, časový harmonogram závodu, formát závodu, jméno hlavního rozhodčího, hlavního stavěče a ředitele závodu, kontakt na pořadatele. Pořadatel je povinen informovat lezeckou veřejnost a komisi o časovém programu závodu tak, aby KSL měla dostatečný prostor poskytnout informace o závodech dalším médiím. Je doporučeno využít k propagaci i místní media.

 2. Pořadatel je povinen nahrát výsledky na web ČHS do 24 hodin po skončení závodu a dále je zaslat emailem správci rankingu (lezeni@navrat.name).

 3. Konečná výsledková listina musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, oddílovou příslušnost závodníka, státní příslušnost závodníka (u zahraničních účastníků) a jeho výkony dosažené ve všech kolech (pokud možno v jedné tabulce). Na všech výsledkových listinách musí být uveden čas vydání této listiny a podpis hlavního rozhodčího.

 4. Pro všechny závody nejvyšší soutěží a 1. ligy je povinné využít systému elektronické předregistrace v kalendáři závodů na webu ČHS a použít oficiální aplikaci pro výsledkový servis.

6. Průběh závodů

Pro všechny typy závodů platí Pravidla sportovního lezení ČHS 2022.

Výjimky ze soutěžních pravidel pro závody kategorií U14 jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Výjimky ze soutěžních pravidel ČHS pro Nejvyšší soutěže a 1. ligu mládeže do 14 let ve sportovním lezení pro rok 2022“, který je přílohou Pravidel sportovního lezení ČHS.

6.1. Obtížnost

 1. Závody nejvyšších soutěží kategorií U16, U18, U20 se uskuteční ve dvou dnech: 1. den chlapci kvalifikace (2 cesty) + dívky kvalifikace (2 cesty), které se lezou bez dodržení podmínek izolace, 2. den chlapci finále, dívky finále (vše za dodržení podmínek izolace).

6.2. Boulder

 1. Pro kvalifikace se doporučuje lézt bez dodržení podmínek izolace, finálový formát je plně na rozhodnutí pořadatele.

 2. Závody ČPM a ČP do 14 let v boulderu lze po dohodě s KSL uspořádat jako závody bez finále, výsledky závodu jsou v takovém případě určeny výsledkem kvalifikace.

 3. Závod MČR mládeže musí obsahovat kvalifikační a finálové kolo. Kvalifikace se mohou lézt bez dodržení podmínek izolace nebo za dodržení podmínek izolace, finále se lezou za dodržení podmínek izolace. Pořadatel si může sám zvolit formát finále – tj. buď závodníci lezou zároveň na všech boulderech nebo všichni lezou postupně stejný boulder – formát SP (mohou lézt dívky i chlapci zároveň). Finálové kolo musí být zařazeno v důstojných časech – při společných závodech s dospělými nejlépe před finálovými koly dospělých popř. samostatně. Časové zařazení finále MČRM musí být schváleno KSL. Závod MČR do 14 může být uspořádán bez finále.

6.3. Rychlost

 1. Závody na rychlost nejvyšších soutěží i 1. ligy se konají v jednom dni.

 2. V případě dohody s KSL lze uspořádat závod ČPM v lezení na rychlost zvlášť pro kategorie U16, U18, U20 na standardní cestě a zvlášť (i v jiném termínu) závod ČP do 14 let pro kategorie U10, U12, U14.

 3. Pokud je závod na rychlost kategorií U18 a U20 propojený se závody dospělých a uspořádán v jiném než nominačním formátu, pak jsou výsledky mládeže vyhlášeny na základě výsledku v kvalifikaci.

6.4. Závody se zahraniční účastí

 1. V případě, že se závody uskuteční se zahraniční účastí a budou vyhlášeny v Open formátu, nesmí zahraniční účastníci ovlivnit počty postupujících českých závodníků. Celkový počet postupujících bude pro každé kolo navýšen o postupující zahraniční účastníky. Toto ustanovení platí pro všechny kategorie a disciplíny s výjimkou závodů na rychlost – zde je počet postupujících dán pravidly a postupovým klíčem.

7. Vyhlášení výsledků

 1. Vyhlášení výsledků musí být provedeno důstojným způsobem. Vyhlášení výsledků musí být nejdéle do 30 minut po ukončení posledního kola závodu poslední kategorie. Jednotlivé kategorie mohou být vyhlašovány i v průběhu závodu.

 2. Při vyhlášení výsledků musí být dodrženy podmínky stanovené ČHS ve smlouvě s pořadatelem podle smluv s partnery ČHS.

 3. Musí být vyhlášeni nejméně první tři závodníci a oceněni alespoň diplomem a cenami dodanými eventuálním partnerem závodu. Další ocenění je na pořadatelích. Nepřihlíží se k národnosti závodníků s výjimkou MČR.

 4. V případě MČR mládeže musí pořadatel zajistit zvlášť vyhlášení závodu a zvlášť MČRM, které se týká pouze závodníků ČR. V každé kategorii může být udělen pouze jeden titul MČR mládeže.

8. Hodnocení seriálu závodů ČPM a ČP do 14 let

 1. Z každého závodu seriálu Českého poháru mládeže a ČP do 14 let získává účastník body do celkového pořadí Českého poháru mládeže a ČP do 14 let v dané disciplíně.

 2. Celkové hodnocení v poháru

  1. Český pohár mládeže a ČP do 14 let v lezení na obtížnost se skládá minimálně ze tří závodů ČP, jedním z těchto závodů je i MČR mládeže. Do celkového pořadí poháru se započítávají všechny tři výsledky dosažené v těchto závodech. Pokud se uskuteční 4 a více pohárových závodů včetně MČR, body za závod, v němž závodníci získali nejméně bodů, se jim do celkové klasifikace nezapočítávají. V případě stejného počtu bodů rozhoduje umístění na MČR. Český pohár resp. ČP do 14 let bude vyhlášen, pokud se uskuteční nejméně tři závody ČPM resp. ČP do 14 let (včetně MČR).

  2. Český pohár mládeže a ČP do 14 let v lezení na rychlost se skládá minimálně ze tří závodů ČP, jedním z těchto závodů je i MČR mládeže v lezení na rychlost. Do celkového pořadí poháru se započítávají tři nejlepší výsledky dosažené v závodech ČPM a ČP do 14 let nebo na MČR mládeže. Pokud se uskuteční 4 a více pohárových závodů včetně MČR, body za závod, v němž závodníci získali nejméně bodů, se jim do celkové klasifikace nezapočítávají. V případě stejného počtu bodů rozhoduje umístění na MČR. Český pohár bude vyhlášen, pokud se uskuteční nejméně tři závody ČPM a ČP do 14 let v rychlosti (včetně MČR), v tomto případě se do celkového hodnocení budou započítávat výsledky všech těchto tří závodů.

  3. Český pohár mládeže v boulderu a ČP do 14 let se skládá minimálně ze tří závodů ČP, jedním z těchto závodů je i MČR mládeže. Do celkového pořadí poháru se započítávají všechny tři výsledky dosažené v těchto závodech. Pokud se uskuteční 4 a více pohárových závodů včetně MČR, body za závod, v němž závodníci získali nejméně bodů, se jim do celkové klasifikace nezapočítávají. V případě stejného počtu bodů rozhoduje umístění na MČR. Český pohár resp. ČP do 14 let bude vyhlášen, pokud se uskuteční nejméně tři závody ČPM resp. ČP do 14 let (včetně MČR).

 3. Bodování závodů Českého poháru - bodují se pouze závodníci s českou státní příslušností. Body jim budou započítány po odečtení zahraničních závodníků následně:

  Umístění Body Umístění Body

  1.

  30

  9.

  8

  2.

  25

  10.

  7

  3.

  21

  11.

  6

  4.

  18

  12.

  5

  5.

  15

  13.

  4

  6.

  13

  14.

  3

  7.

  11

  15.

  2

  8.

  9

  16.

  1

 4. Dosáhnou-li závodníci shodného výsledku, bude jim přidělen podíl součtu příslušných bodů. Příklad: tři závodníci připadají na 7. -9. místo; \((11 + 9 + 8) \div 3 = 9,3\) bodů.

 5. Pro závody ČP do 14 let se použije koeficient podle počtu závodníků následovně:

  • Nad 15 závodníků - koeficient 1

  • Do 15 závodníků včetně - koeficient 0,85

 6. Závodníci na prvních třech místech celkového pořadí Českého poháru mládeže a ČP do 14 let v každé kategorii obdrží po ukončení posledního pohárového závodu diplomy a poháry. Vyhlášení celkového pořadí Českého poháru mládeže a ČP do 14 let zajistí předseda KSL nebo jeho zástupce pro Český pohár.

9. Lezecká stěna a izolace

 1. Pro závody ČP mládeže v lezení na obtížnost jsou parametry stěny tyto: Min. výška 10 m a možnost stavby lezecké cesty o délce min. 12 m. Pro boulder 4 m minimální výška a možnost stavby min. čtyř boulderů o minimálním počtu 6 kroků, tak aby si závodníci nepřekáželi.

 2. V případě, že stěna nesplňuje výškové požadavky, požádá pořadatel KSL o posouzení stěny. Pokud stěna nesplňuje minimální výšku, ale umožňuje postavit plnohodnotné cesty v uvedené délce, může KSL udělit výjimku.

 3. Rozlézací stěna v izolaci musí mít velikost min. 9 m2. Do izolace by měl být oddělený vstup. Izolace musí být hlídaná pořadatelem!

 4. Závodníci musí mít k dispozici toalety.

10. Personální zabezpečení závodů ČHS

 1. Jury

  • Delegát ČHS (TD) - náklady na jeho činnost placeny ČHS

  • Hlavní rozhodčí (HR) - náklady na jeho činnost placeny ČHS, u závodů 3. ligy je možno sloučit funkci TD+HR

  • Pomocní rozhodčí - pro každou kategorii (obtížnost – dva traťoví rozhodčí na každou závodní cestu, boulder – minimálně jeden na každý boulder, doporučeni 2 rozhodčí, z nichž jeden může působit zároveň jako čistič chytů, rychlost - startér) – z řad pořadatelů, zkušení, se znalostí pravidel, nezávislí

 2. Stavěči

  • Hlavní stavěč - držitel národní licence 1. nebo 2. úrovně nebo mezinárodní licence IFSC, náklady, způsob hrazení a výše odměny bude určena ve smlouvě mezi ČHS a pořadatelem.

  • Pomocní stavěči

 3. Výsledkový servis

 4. Organizátoři

  • Ředitel závodu

  • Asistenti - izolace atd., bezpečnost a zdravotnický personál, výsledkový servis

  • Jističi

  • Čističi lezeckých cest (pomocníci stavěče)

  • Obsluha videa a časomíry

 5. Média

11. Ostatní

 1. Výši finanční a případně jiné podpory závodů všech typů podporovaných ČHS schvaluje KSL. V případě nedodržení Pravidel sportovního lezení ČHS platných pro rok 2022 či ustanovení prováděcích předpisů na závodech ČPM bude dotace krácena.

 2. Nedílnou součástí těchto předpisů jsou Pravidla sportovního lezení ČHS 2022 a Výjimky ze soutěžních pravidel ČHS pro Nejvyšší soutěže a 1. ligu mladeže do 14 let ve sportovním lezení pro rok 2022.