1. Pořadatel

 1. Každý oddíl registrovaný v Českém horolezeckém svazu (dále jen "ČHS") nebo právnická či fyzická osoba s příslušným oprávněním má právo požádat ČHS o pořadatelství závodů: Mistrovství České republiky, závodů Českého poháru a rankingových závodů v lezení na obtížnost, boulderu a v lezení na rychlost (disciplíny).

 2. ČHS prostřednictvím sekretariátu uzavře s pořadatelem písemnou smlouvu o pořádání závodu, ve které jsou stanoveny podmínky uspořádání závodu. Uzavření smlouvy není nutné v případě rankingového závodu.

 3. ČHS poskytne pořadateli závodu dotaci, která musí být použita na uspořádání závodů (pronájmy, materiálně technické zabezpečení, odměny stavěčům, občerstvení pro závodníky atd.). Pravidla pro získání dotace budou definována ve smlouvě mezi ČHS a pořadatelem.

 4. ČHS si vyhrazuje právo na umístění banneru s logem ČHS a bannerů s logy partnerů ČHS v prostoru závodu. Umístění bannerů koordinuje technický delegát a upravuje smlouva mezi ČHS a pořadatelem.

 5. Vyhlášení výsledků musí být provedeno důstojným způsobem.

 6. Pořadatel má právo vybírat startovné od všech závodníků v max. výši dle následující tabulky:

  Platba Startovné

  držitel registrace

  předem na účet

  350 Kč

  na místě

  500 Kč

  zahraniční

  předem na účet

  500 Kč

  na místě

  750 Kč

  Předběžná registrace je možná pouze ve vazbě na software pro zpracování výsledků a končí zpravidla v úterý 8.00 před závodem. V případě spojeného závodu mládeže s dospělými platí kategorie A a J pouze jedno startovné a to podle prováděcích předpisů závodů dospělých.

 7. Každý pořadatel musí zabezpečit pro závodníky a rozhodčí základní občerstvení (např. minerální voda, banán, tatranka, jablko apod.).

 8. V izolační zóně musí být k dispozici další minerální voda.

 9. V izolační zóně před finále musí být na závodech možnost rozcvičení, rozlezení a přístup k toaletám.

2. Kategorie závodů

Nejvyšší soutěže

Mezinárodní Mistrovství České republiky

1. liga

závody Českého poháru

2. liga

v kategorii dospělých neprobíhá

3. liga

rankingové závody

Všechny kategorie závodů kromě nominačních budou pořádány v mezinárodním formátu.

Nominační závody musí být pořádány v open formátu.

3. Závodníci

 1. Závodníci jsou povinni lézt v dresu (triko) dodaném pořadatelem, pokud pořadatel takový dres dodá a stanoví povinnost v něm startovat.

 2. Pro všechny závody dospělých nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci.

 3. Závodů dospělých nejvyšších soutěží a 1. ligy se mohou zúčastnit pouze závodníci, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou věku 16 let. Za české závodníky jsou považovány osoby s českou státní příslušností, za zahraniční závodníky jsou považovány osoby s jinou než českou státní příslušností.

 4. Pro účast na závodech dospělých organizovaných ČHS jsou povinné zdravotní prohlídky dle vyhlášky 391/2013 Sb. v platném znění a to pro výkonnostní sport. Pro závodníky je na stránkách ČHS platný vzor. Potvrzení vydává dětský nebo praktický lékař a toto potvrzení má platnost 1 rok. Informace o platné zdravotní prohlídce se zadává v modulu Předseda systému ČHS a dále je použitá v systému pro zpracování výsledků jako součást systému předregistrací.

4. Rozhodčí a stavěč cest

 1. KSL deleguje pro závody nejvyšších soutěží a 1. ligy delegáta ČHS, hlavního rozhodčího soutěže a obsluhu výsledkového servisu a uhradí náklady spojené s jejich účastí. Pořadatel zajistí traťové rozhodčí pro jednotlivé kategorie. Hlavním rozhodčím smí být pouze držitel licence Hlavní rozhodčí ČHS.

 2. Hlavního stavěče závodu v lezení na obtížnost a boulderu navrhuje KSL na základě seznamu držitelů příslušných stavěčských licencí. Hlavní stavěč závodu nejvyšších soutěží a 1. ligy musí být držitelem národní stavěčské licence úrovně 1. (Hlavní stavěč ČHS) případně mezinárodní licence IFSC. Pokud chce pořadatel využít jako hlavního stavěče osobu bez licence, musí za ni převzít garanci držitel licence úrovně 1. (Hlavní stavěč ČHS) nebo držitel mezinárodní stavěčské licence IFSC, tuto garanci musí schválit KSL.

 3. Práce a náklady spojené se stavěním závodních cest v lezení na obtížnost a v boulderu jsou upraveny ve smlouvě mezi ČHS a pořadatelem.

5. Poskytování informací o závodech

 1. Každý pořadatel je povinen nejméně 20 dní před závody vydat propozice závodu a zaslat je sekretariátu ČHS (zavody@horosvaz.cz) ke zveřejnění v kalendáři závodů ČHS. Propozice by měly obsahovat minimálně místo konání, časový harmonogram závodu, formát závodu, jméno hlavního rozhodčího, hlavního stavěče a ředitele závodu, kontakt na pořadatele. Pořadatel je povinen informovat lezeckou veřejnost a komisi o časovém programu závodu tak, aby KSL měla dostatečný prostor poskytnout informace o závodech dalším médiím. Je doporučeno využít k propagaci i místní media.

 2. Pořadatel je povinen nahrát výsledky na web ČHS do 24 hodin po skončení závodu a dále je zaslat emailem správci rankingu (lezeni@navrat.name).

 3. Konečná výsledková listina musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, oddílovou příslušnost závodníka, státní příslušnost závodníka (u zahraničních účastníků) a jeho výkony dosažené ve všech kolech (pokud možno v jedné tabulce). Na všech výsledkových listinách musí být uveden čas vydání této výsledkové listiny a podpis hlavního rozhodčího.

 4. Pro všechny závody nejvyšší soutěží a 1. ligy je povinné využít systému elektronické předregistrace v kalendáři závodů na webu ČHS a použít oficiální aplikaci pro výsledkový servis. Pořadateli 3. ligy je doporučeno používat oficiální program pro zpracování výsledků a systém předregistrací.

6. Průběh závodů

Pro všechny typy závodů platí Pravidla sportovního lezení ČHS 2022.

6.1. Obtížnost

 1. Závody nejvyšších soutěží se uskuteční ve dvou dnech: 1. den muži kvalifikace (2 cesty) + ženy kvalifikace (2 cesty), které se lezou bez dodržení podmínek izolace, 2. den muži semifinále + finále, ženy semifinále + finále (vše za dodržení podmínek izolace) /.

 2. Závody na obtížnost 1. ligy se uskuteční na dvou kvalifikačních cestách bez dodržení podmínek izolace a finále za dodržení podmínek izolace v jednom dni.

6.2. Boulder

 1. Boulderové závody nejvyšších soutěží se uskuteční ve dvou dnech. Kvalifikace se mohou lézt bez dodržení podmínek izolace nebo za dodržení podmínek izolace, finále se lezou za dodržení podmínek izolace. Pořadatel si může sám zvolit formát finále – tj. buď závodníci lezou zároveň na všech boulderech nebo všichni lezou postupně stejný boulder – formát SP (mohou lézt ženy i muži zároveň). V případě formátu SP musí být zařazeno semifinále. Doporučený formát je SP.

 2. Závody v boulderu 1. ligy mohou mít kvalifikace bez dodržení podmínek izolace nebo za dodržení podmínek izolace, finále musí být za dodržení podmínek izolace, přičemž ve finále platí stejné možnosti jako u závodů nejvyšších soutěží.

6.3. Rychlost

 1. Závody na rychlost nejvyšších soutěží i 1. ligy se konají v jednom dni.

6.4. 3. liga

 1. Závody 3. ligy ve všech disciplínách se konají v jednom dni.

6.5. Závody se zahraniční účastí

 1. V případě, že se závody v lezení na obtížnost a v boulderu uskuteční se zahraniční účastí a budou nominační, nesmí zahraniční účastníci ovlivnit počty postupujících českých závodníků. Celkový počet postupujících bude pro každé kolo navýšen o postupující zahraniční účastníky. Toto ustanovení neplatí pro soutěže na rychlost, protože vzhledem k systému závodu (vyřazovací kola) jej nelze uplatnit.

 2. Závod nejvyšší soutěže (MČR) musí být vyhlášen jako Mezinárodní mistrovství ČR (MMČR). Nepřihlíží se tak u počtu postupujících v jednotlivých kolech ani při vyhlášení výsledků k národnosti soutěžících a vítěz získává titul Mezinárodního mistra ČR.

7. Vyhlášení výsledků

 1. Vyhlášení výsledků musí být provedeno důstojným způsobem. Vyhlášení výsledků musí být nejdéle do 30 minut po ukončení posledního kola závodu poslední kategorie. Jednotlivé kategorie mohou být vyhlašovány i v průběhu závodu.

 2. Při vyhlášení výsledků musí být dodrženy podmínky stanovené ČHS ve smlouvě s pořadatelem podle smluv s partnery ČHS.

 3. Musí být vyhlášeni nejméně první tři závodníci a oceněni alespoň diplomem a cenami dodanými eventuálním partnerem závodu. Další ocenění je na pořadatelích. Nepřihlíží se k národnosti závodníků.

 4. U mezinárodního mistrovství ČR (MMČR) se vyhlašuje pouze jedno pořadí závodu a uděluje titul Mezinárodního mistra ČR.

8. Hodnocení seriálu závodů ČP

 1. Z každého závodu získává český účastník body do průběžného rankingu ve sportovním lezení na obtížnost, v boulderu a lezení na rychlost. Body jsou přidělovány na základě automaticky generovaného vzorce zohledňujícího počet závodníků a kvalitu startovního pole, který je k dispozici u správce rankingu. Do průběžného rankingu se započítávají všechny závody plovoucího roku (za posledních 730 dní) v dané soutěžní disciplíně. Zahraniční účastníci se do rankingu nezapočítávají.

 2. Celkové hodnocení v poháru

  1. Český pohár v lezení na obtížnost se skládá minimálně ze dvou závodů ČP a Mezinárodního Mistrovství ČR (MMČR). Do pořadí se započítávají minimálně dva pohárové závody a MMČR. Pořadí se hodnotí stejným bodovým systémem (s konstantní bodovou hodnotou za dané umístění ve všech závodech) započítávají se do něj pouze čeští účastníci. Konečné pořadí se počítá ze dvou nejúspěšnějších závodů ČP a MMČR (popř. tří závodů ČP – viz dále). V případě shody rozhoduje MMČR. Pokud se uskuteční 4 a více pohárových závodů včetně MMČR, body za závod, v němž závodníci získali nejméně bodů, se jim do celkové klasifikace nezapočítávají. Maximální počet závodů ČP v jedné sezóně je 6.

  2. Český pohár v boulderu se skládá minimálně ze dvou závodů ČP a Mezinárodního Mistrovství ČR (MMČR). Do pořadí se započítávají minimálně dva pohárové závody a MMČR. Pořadí se hodnotí stejným bodovým systémem (s konstantní bodovou hodnotou za dané umístění ve všech závodech) a započítávají se do něj pouze čeští účastníci. Konečné pořadí se počítá ze dvou nejúspěšnějších závodů ČP a MMČR (popř. tří závodů ČP – viz dále). V případě shody rozhoduje MMČR. Pokud se uskuteční 4 a více pohárových závodů včetně MMČR, body za závod, v němž závodníci získali nejméně bodů, se jim do celkové klasifikace nezapočítávají. Maximální počet závodů ČP v jedné sezóně je 6.

  3. Český pohár v lezení na rychlost se skládá z minimálně dvou závodu ČP a Mezinárodního Mistrovství ČR (MMČR). Do pořadí se započítávají minimálně dva pohárové závody a MMČR. Pořadí se hodnotí stejným bodovým systémem (s konstantní bodovou hodnotou za dané umístění ve všech závodech) a započítávají se do něj pouze čeští účastníci. Konečné pořadí se počítá ze dvou nejúspěšnějších závodů ČP a MMČR (popř. tří závodů ČP – viz dále). V případě shody rozhoduje MMČR. Pokud se uskuteční 4 a více pohárových závodů včetně MMČR, body za závod, v němž závodníci získali nejméně bodů, se jim do celkové klasifikace nezapočítávají. Maximální počet závodů ČP v jedné sezóně je 6.

 3. Systém bodování závodů ČP ve všech disciplínách:

  Umístění Body Umístění Body Umístění Body Umístění Body

  1.

  100

  11.

  31

  21.

  10

  31.

  0.95

  2.

  80

  12.

  28

  22.

  9

  32.

  0.90

  3.

  65

  13.

  26

  23.

  8

  33.

  0.85

  4.

  55

  14.

  24

  24.

  7

  34.

  0.80

  5.

  51

  15.

  22

  25.

  6

  35.

  0.75

  6.

  47

  16.

  20

  26.

  5

  36.

  0.70

  7.

  43

  17.

  18

  27.

  4

  37.

  .65

  8.

  40

  18.

  16

  28.

  3

  38.

  0.60

  9.

  37

  19.

  14

  29.

  2

  39.

  0.55

  10.

  34

  20.

  12

  30.

  1

  40.

  0.50

 4. Závodníci na prvních třech místech celkového pořadí Českého poháru v každé kategorii obdrží po ukončení posledního pohárového závodu diplomy a poháry. Prize money za celkové pořadí seriálu jsou doporučeny. Vyhlášení celkového pořadí Českého poháru zabezpečí předseda KSL nebo jeho zástupce pro Český pohár. V případě, že je na základě smlouvy s ČHS pořadatelem seriálu samostatný subjekt, odpovídá tento subjekt i za vyhlášení celkového pořadí ČP.

9. Lezecká stěna a izolace

 1. Pro závody ČP v lezení na obtížnost jsou parametry stěny tyto: Min. výška 10 m a možnost stavby lezecké cesty o délce min. 12 m. Pro boulder 4 m minimální výška a možnost stavby min. čtyř boulderů o minimálním počtu 6 kroků, tak aby si závodníci nepřekáželi.

 2. V případě, že stěna nesplňuje výškové požadavky, požádá pořadatel KSL o posouzení stěny. Pokud stěna nesplňuje minimální výšku, ale umožňuje postavit plnohodnotné cesty v uvedené délce, může KSL udělit výjimku.

 3. Rozlézací stěna v izolaci musí mít velikost min. 9 m2. Do izolace by měl být oddělený vstup. Izolace musí být hlídaná pořadatelem!

 4. Závodníci musí mít k dispozici toalety.

10. Personální zabezpečení závodů ČHS

 1. Jury

  • Delegát ČHS (TD) - náklady na jeho činnost placeny ČHS

  • Hlavní rozhodčí (HR) - náklady na jeho činnost placeny ČHS, u závodů 3. ligy je možno sloučit funkci TD+HR

  • Pomocní rozhodčí - pro každou kategorii (obtížnost – dva traťoví rozhodčí na každou závodní cestu, boulder – minimálně jeden na každý boulder, doporučeni 2 rozhodčí, z nichž jeden může působit zároveň jako čistič chytů, rychlost - startér) – z řad pořadatelů, zkušení, se znalostí pravidel, nezávislí

 2. Stavěči

  • Hlavní stavěč - držitel národní licence 1. nebo 2. úrovně nebo mezinárodní licence IFSC, náklady, způsob hrazení a výše odměny bude určena ve smlouvě mezi ČHS a pořadatelem.

  • Pomocní stavěči

 3. Výsledkový servis

 4. Organizátoři

  • Ředitel závodu

  • Asistenti - izolace atd., bezpečnost a zdravotnický personál, výsledkový servis

  • Jističi

  • Čističi lezeckých cest (pomocníci stavěče)

  • Obsluha videa a časomíry

 5. Média

11. Ostatní

 1. Výši finanční a případně jiné podpory závodů nejvyšších soutěží a 1. ligy schvaluje KSL. V případě nedodržení Pravidel sportovního lezení ČHS platných pro rok 2022 či ustanovení prováděcích předpisů včetně personálního zajištění bude dotace krácena.

 2. Pro závody 3. ligy mají výše uvedené předpisy doporučující charakter. Pořadatelé mohou pravidla přizpůsobit svým možnostem a místním zvyklostem. Zcela závazné jsou pro pořadatele pouze body [pioz-1], [pioz-2] a [pioz-3].

 3. Nedílnou součástí těchto předpisů jsou Pravidla sportovního lezení ČHS 2022