Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

VSCM - vrcholové sportovní centrum mládeže

Vrcholové sportovní centrum mládeže (VSCM) zahájilo provoz 1. dubna 2017. Provoz VSCM je částečně financován z dotace MŠMT zaměřené na podporu talentovatné mládeže (dotační program II.)

MŠMT

Příprava VSCM probíhala v roce 2016, kdy bylo sportovní lezení zařazeno mezi olympijské sporty. 

 

Záměrem ČHS je pokračovat v projektu i v dalších letech. Pokud se to podaří, budou závodníci, splňující kritéria pro zařazení do VSCM v roce následujícím, oslovováni vždy před koncem předcházejícího kalendářního roku. Se všemi členy VSCM jsou uzavírány smlouvy.

Popis projektu

 • Zřizovatelem SCM s rozšířením na VSCM (dále jen VSCM) je Český horolezecký svaz. 
 • VSCM je zaměřeno na soutěžní lezení v disciplínách lezení na obtížnost, bouldering, lezení na rychlost.
 • VSCM je dislokováno v Praze, přičemž jeho působnost je celorepubliková, protože vzhledem k územnímu rozložení domovských destinací sportovních talentů je nelze soustředit do jednoho regionu. Hlavní trenér a smluvní trenéři budou za závodníky jezdit do jejich působišť, závodníci budou naopak využívat tréninkové centrum reprezentace zřízené v Praze (LC SmíchOFF). Součástí činnosti VSCM budou domácí i zahraniční tréninky a soustředění a tuzemské i mezinárodní závody.

Personální zajištění VSCM: hlavní trenér, který je zároveň trenérem reprezentace (licence A), 3 smluvní trenéři specializovaní dle věkových kategorií a disciplín (licence A a B), smluvní stavěč (nejvyšší mezinárodní licence International Chief Route Setter IFSC), na administrativním a účetním zajištění se podílí sekretariát ČHS.


Hlavní trenér
Smluvní trenéři: Alexandra Gendová
Smluvní stavěč: Jan Zbranek

 

 • Pro zařazení sportovců do VSCM jsou stanovena následující kritéria:
  věk: 15 – 23 let, toto vymezení pokrývá mládežnické reprezentační kategorie B (14 – 15 let), A (16 – 17 let) a Junioři (18 – 19 let) + kategorii dospělých do 23 let, v níž má VSCM usnadnit přechod závodníkům z juniorské kategorie mezi dospělé, protože v soutěžním lezení není zavedena samostatná kategorie do 23 let. Spodní hranice věkového rozmezí odpovídá možnosti zařazení závodníka do VSCM až po prvním roce působení v nejmladší reprezentační kategorii B, kdy tak může osvědčit svůj výkonnostní potenciál na mezinárodní úrovni a v další sezóně být zařazen do VSCM.
  zdravotní způsobilost: všichni členové VSCM musí mít platnou zdravotní prohlídku dle Vyhlášky č. 391/2013 Sb.
  pohybové předpoklady: všichni uchazeči o zařazení do VSCM jsou povinni se zúčastnit pravidelných testů reprezentace zajišťovaných Laboratoří sportovní motoriky FTVS. V rámci těchto testů jsou stanoveny minimální požadované hodnoty klíčových parametrů pro reprezentanty v jednotlivých věkových kategoriích.
  dynamika speciální sportovní výkonnosti: pro predikci výkonnosti jako kritéria pro zařazení do VSCM jsou zohledňovány tyto parametry:
  • dosažené výsledky v mezinárodních závodech IFSC a jejich dlouhodobý vývoj v rámci jednotlivých věkových kategorií, v mládežnických kategoriích je zohledňována i konkurence v daném roce, kategorii a disciplíně
  • dosažené výsledky v domácích závodech ČHS a jejich dlouhodobý vývoj v rámci jednotlivých věkových kategorií, zde je zohledňována i konkurence v daném roce, kategorii a disciplíně
  • v disciplíně lezení na rychlost dlouhodobý vývoj dosahovaných časů na certifikované standardní cestě
  • vývoj výsledků speciálních testů v rámci testování reprezentace v Laboratoři sportovní motoriky FTVS
  • zdravotní a sociální situace každého sportovce ve vztahu k výsledkům v jednotlivých sezónách a k dlouhodobému vývoji jejich výkonnosti (zranění, nemoc, změna trenéra, změna tréninkových podmínek atd.)

Nezbytnou podmínkou zařazení sportovců mládežnických kategorií do VSCM je členství v mládežnické nebo seniorské reprezentaci v roce předcházejícím zařazení sportovce do VSCM nebo v roce zařazení sportovce do VSCM, pokud již předtím byl členem reprezentačního družstva (podmínečné zařazení – viz níže).

 

Nezbytnou podmínkou zařazení závodníků dospělých kategorií do VSCM je členství v mládežnické nebo seniorské reprezentaci nejdéle dva roky před zařazením sportovce do VSCM.


psychické předpoklady: základem je schopnost zvládat strach z výšek a vyrovnávat se se závodním stresem dle nároků jednotlivých disciplín, které jsou v z hlediska psychické zátěže v některých parametrech odlišné. Klíčové je osobní nasazení sportovce, zájem se zlepšovat, poctivost v přístupu k sobě i druhým a dodržování pravidel. Pro zařazení do VSCM je jako měřítko těchto kvalit zohledňována účast a vystupování na akcích reprezentace (testy, soustředění, závody), plnění povinností spojených s reprezentací a bezúhonnost. V případě disciplinárního nebo kázeňského postihu (vyloučení z reprezentace, podmínečné vyloučení z reprezentace, zákaz činnosti) v období čtyřletého cyklu před žádostí o zařazení sportovce do VSCM může být sportovec zařazen do VSCM pouze v případě nápravy následků svého jednání, projevení účinné lítosti, vzorného plnění dalších reprezentačních povinností a zároveň při vynikajících sportovních výsledcích v mezinárodních závodech. V případě nesplněných povinností vůči ČHS v předcházející sezóně nebude v dalším roce sportovec do VSCM zařazen. V případě, že se sportovec dopustil úmyslného trestného činu, nemůže být do VSCM zařazen.

 

Hodnotící kritéria pro členy VSCM

členství v reprezentaci:

  • závodníci mládežnických kategorií zařazení do VSCM musejí být členy reprezentace v příslušné kategorii (B, A, junioři) a disciplíně v roce předcházejícím zařazení sportovce do VSCM. V případě, že se závodník v sezóně, kde je zařazen do VSCM nenominuje do reprezentace, zůstává členem VSCM do konce kalendářního roku. Pro další rok může být takový závodník do VSCM podmínečně zařazen s tím, že jeho definitivní členství ve VSCM pro tento kalendářní rok je podmíněno nominací do reprezentace v daném kalendářním roce, v opačném případě bude závodník z VSCM po nominačních závodech vyřazen.
  • závodníci dospělých kategorií v lezení na rychlost (muži, ženy) zařazení do VSCM musejí být členy reprezentace v roce předcházejícím zařazení sportovce do VSCM. V případě, že se závodník v sezóně, kdy je zařazen do VSCM nenominuje do reprezentace, zůstává členem VSCM do konce kalendářního roku. Pro další rok může být takový závodník do VSCM podmínečně zařazen s tím, že jeho definitivní členství ve VSCM pro tento kalendářní rok je podmíněno nominací do reprezentace v daném kalendářním roce, v opačném případě bude závodník z VSCM po nominačních závodech vyřazen.
  • závodníci dospělých kategorií v lezení na obtížnost a v boulderingu (muži, ženy) zařazení do VSCM se musejí nominovat do seniorské reprezentace v příslušné kategorii nejpozději v roce, kdy dosáhnou 22. roku věku, do té doby se na ně vztahuje ochranné období pro přechod do kategorie dospělých.

výsledky v mezinárodních závodech:

 • u mládežnických závodníků umístění v mezinárodních závodech mládeže IFSC vyjádřené procentem poměru umístění k celkovému počtu účastníků závodu (v dané kategorii a disciplíně) a vývoj tohoto procentuálního vyjádření mezi prvním a druhým rokem v dané kategorii a při přechodu do vyšší kategorie.
 • u dospělých závodníků, kteří se v daném roce nominovali do reprezentace, je podmínkou start minimálně ve 3 mezinárodních závodech IFSC v dané sezóně (SP, MS, ME, AME, AMS), hodnotícím kritériem je umístění v mezinárodních závodech IFSC vyjádřené procentem poměru umístění k celkovému počtu účastníků závodu (v dané kategorii a disciplíně) a vývoj tohoto procentuálního vyjádření v jednotlivých letech.
 • dosažená semifinále a finále (v lezení na rychlost osmifinále) v mezinárodních závodech IFSC (EYC, MEJ, MSJ, AME, AMS, SP MS) – postup do těchto kol (při vyšším počtu účastníků, než je počet postupujících) je považováno za splnění podmínek setrvání ve VSCM.
 • získané medaile v mezinárodních závodech IFSC (EYC, MEJ, MSJ, AME, AMS, SP MS) – dosažení takového výsledku je považováno za splnění podmínek setrvání ve VSCM.
 • umístění v žebříčcích celkového hodnocení dlouhodobých soutěží IFSC (EYC, SP) – umístění v první dvacítce EYC a na bodovaných místech SP je považováno za splnění podmínek setrvání ve VSCM.
 • v lezení na rychlost časy na certifikované standardní cestě a jejich vývoj v jednotlivých letech - dosažení času v oficiálním závodě na standardní cestě, který v dané sezóně odpovídá postupu do osmifinále SP, MS nebo ME u dospělých závodníků nebo osmifinále MSJ popř. čtvrtfinále EYC a MEJ (při vyšším počtu účastníků, než je počet postupujících)u závodníků mládežnických kategorií je považováno za splnění podmínek setrvání ve VSCM.

výsledky v tuzemských závodech:

 • závodníci v mládežnických kategoriích musejí dosáhnout v nominačních závodech výsledků, které jim dle platných nominačních pravidel zajistí členství v reprezentaci v dané kategorii a disciplíně, závodníci, kteří byli do VSCM zařazeni na základě členství v reprezentaci v předcházejícím roce, ale v daném roce nesplnili nominační kritéria, musejí v dané sezóně postoupit minimálně 3x do finále závodu ČP nebo ČPM v lezení na obtížnost nebo v boulderingu nebo 2x do semifinále závodu ČP nebo ČPM v lezení na rychlost.
 • závodníci dospělých kategorií, kteří se v rámci ochranného období pro přechod do kategorie dospělých v daném roce nenominují do reprezentace, musejí v každé sezóně postoupit minimálně 3x do finále závodu ČP v lezení na obtížnost nebo v boulderingu nebo 2x do semifinále závodu ČP v lezení na rychlost.
 • hodnotícími kritérii u závodníků ve všech disciplínách je počet vítězství, počet umístění na stupních vítězů, počet postupových umístění, v lezení na rychlost kromě těchto kritérií i úroveň a vývoj dosahovaných časů na standardní cestě.

výsledky motorických testů:

U všech závodníků bude dlouhodobě vyhodnocován vývoj klíčových parametrů v testech zajišťovaných Laboratoří sportovní motoriky FTVS. V případě nedosažení stanovených hodnot pro jednotlivé kategorie a disciplíny bude po aplikaci tréninkových doporučení popř. úpravy tréninkových plánů nařízeno nové testování. V případě, že závodník ani při opakovaném testování nedosáhne stanovených parametrů, vytvářejících nezbytný základ požadované úrovně sportovní výkonnosti, bude z VSCM vyřazen.

Veškerá měřitelná hodnotící kritéria (výsledky závodů, časy na standardní cestě, výsledky motorických testů) budou vyhodnocována zvlášť pro kategorie dívek a kategorie chlapců resp. pro kategorie žen a mužů v jednotlivých disciplínách.


bezúhonnost:

V případě disciplinárního nebo kázeňského postihu (vyloučení z reprezentace, podmínečné vyloučení z reprezentace, zákaz činnosti), neplnění vnitřních směrnic a předpisů ČHS nebo v případě, že se sportovec dopustí úmyslného trestného činu, bude z VSCM vyřazen.

 

U všech měřitelných hodnotících kritérií (výsledky v mezinárodních i tuzemských závodech, časy v lezení na rychlost, výsledky motorických testů atd.) bude kromě absolutních hodnot zohledňována i konkurence v jednotlivých kategoriích a disciplínách v dané sezóně a zdravotní a sociální situace každého sportovce ve vztahu k výsledkům v jednotlivých sezónách a k dlouhodobému vývoji jejich výkonnosti (zranění, nemoc, změna trenéra, změna tréninkových podmínek atd.)

 

Počet zařazených členů v roce 2019: 22 (seznam v dokumentu níže) 

 

VSCM_2019_seznam_sportovců

VSCM_2018_seznam sportovců

VSCM_2017_seznam sportovců