Facebook

Český horolezecký svaz

Trenéři ČHS

Základní informace o trenérských kvalifikacích

Trenér ČHS je tělovýchovný pedagog. Je odborně vzdělán tak, aby mohl připravovat lezce ke zvyšování sportovní výkonnosti v rámci etických norem. Osvojil si teorii a didaktiku sportovního tréninku, které jsou předpokladem pro získání příslušné trenérské licence.

 

V oblasti sportovního lezení jsou tři úrovně trenérské kvalifikace:

  • Trenér licence C – oddílový trenér, pracuje především s dětmi a se začínajícími lezci.
  • Trenér licence B – oddílový trenér; trenér sportovních tříd; trenér sportovního centra mládeže, trenér sportovního gymnázia, trenér resortního sportovního centra, asistent reprezentačního trenéra.    
  • Trenér licence A – oddílový trenér, hlavní trenér sportovního centra mládeže, hlavní trenér sportovního gymnázia, hlavní trenér resortního sportovního centra, reprezentační trenér, lektor. 

Dokument Koncepce trenérského zajištění reprezentace a VSCM

nyní probíhá aktualizací. Dosavadní platnost tohoto dokumentu je pozastavena.

 

Kvalifikační řád pro trenéry sportovního lezení ČHS

seznam trenérů ke dni 23.7.2020

školení trenérů - Trenér sportovního lezení - licence C

Probíhá v rámci akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé stěně, nebo samostatně. Školení se skládá z několika bloků teorie i praxe.

 

školení trenérů - Trenér sportovního lezení - licence B

ČHS vypisuje školení ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK. Úspěšné absolvování školení opravňuje držitele k získání živnostenského oprávnění.

 

Cílem školení je seznámit účastníky s principy tréninku dětí i dospělých, naučit se identifikovat silné a slabé stránky lezeckého výkonu, diagnostikovat lezecká zranění. Absolventi budou schopni poskládat lezeckou hodinu a sestavit dlouhodobý lezecký plán. Součástí školení je seznámení se stavěním cest, kompenzačními cvičeními, první pomocí atd. 

 

Školení se koná v Praze na FTVS UK a vybraných lezeckých stěnách.

Minimální počet účastníků je 6, max. je 12.

 

Školení má dvě části – obecnou (základy sportovního tréninku) a specializační, celkový rozsah 150 hodin. Obecnou část je nutno absolvovat před specializační, výjimku může udělit předseda Komise soutěžního lezení.

Pro získání kvalifikace je nutné absolvovat všechny části školení a splnit podmínky Kvalifikačního řádu pro trenéry sportovního lezení ČHS

 

doškolování trenérů, prodloužení licence

Dle Kvalifikačního řádu pro trenéry sportovního lezení ČHS je platnost všech druhů licencí 4 roky.

K prodloužení licence je třeba absolvovat doškolovací kurz a/nebo vzdělávací semináře v celkovém součtu: 16 hodin - trenér C

24 hodin - trenér B. Pro trenéry A je vypisován speciální doškolovací kurz.

 

Doškolovací kurz v rozsahu 16 hodin (2 dny), bude vypisován ke konci kalendářního roku. Vzdělávací semináře jsou vypisovány průběžně.

V praxi je možné kurzy a semináře kombinovat:

Trenér C:

1. doškolovací kurz v rozsahu alespoň 16 hodin nebo

2. vzdělávací semináře v celkovém rozsahu alespoň 16 hodin

Trenér B:

1. doškolovací kurz v rozsahu 16 hodin a vzdělávací seminář(e) v celkovém rozsahu alespoň  8 hodin nebo

2. vzdělávací semináře v celkovém rozsahu alespoň 24 hodin

 

Kalendář doškolovacích kurzů a seminářů pro rok 2020

datum název semináře místo odkaz na propozice, přihlášení
8.11. Klíčové prvky lezeckého pohybu Praha fyziogym.cz/semináře
21.11. Základní principy pohybu-stabilita Praha fyziogym.cz/semináře
.5.-6.12.STORNO .Doškolení kurz, dotace 16h Praha

propozice

přihláška

4.12. Prevence zranění ruky u lezců (hodinová dotace 4h) Praha 

seminar.fyziogym

6.12.STORNO, kurz proběhne v náhradním termínu Síla v lezení Hangar Brno

fyziogym.cz/seminare/brno

(rozkliknout kurz Síla v lezení)

on-line Základní principy pohybu - Stabilita on-line

fyziogym.cz/semináře/on-line

hodinová dotace 8h

11.12. Strečink a uvolňování po lezení Olomouc

fyziogym.cz/seminář/Olomouc

12.12. (původní termín 6.12.) Rozvoj silových schopností - vlastní váha (hodinová dotace 8h) Praha

seminar.fyziogym.12.12.

 

Trenéři mají možnost přihlásit se na vypsané kurzy a semináře kdykoli během 4 let, po které trvá platnost licence, nejpozději však do konce kalendářního roku, v němž platnost licence končí. Po vypršení této lhůty trenér licenci ztrácí a musí znovu splnit veškeré požadavky k získání nové licence (znovu absolvovat celý trenérský kurz). 

Při přihlašování na doškolovací kurzy a vzdělávací semináře bude dána přednost uchazečům, kterým v daném roce licence končí.

 

V případě, že trenér splní podmínky k prodloužení licence dříve než v posledním roce 4 leté lhůty, bude nová lhůta počítána až od roku, ve kterém měla licence vypršet.

 

Žádosti o prodloužení licence

O prodloužení licence je nutné žádat e-mailem před jejím vypršením (před koncem kalendářního roku). Do zprávy uveďte vaše jméno, korespondenční adresu, jakou licenci chcete prodloužit a jaké kurzy a semináře jste absolvovali. Po posouzení splnění podmínek vám bude vystavena nová licence a poslána na uvedenou korespondenční adresu.

Žádosti zasílejte na 4onxRWf778Fy.Z4WHaBB5cl7g5pJ

 


Informace pro zájemce z klubů mládeže o kurz Trenéra sportovního lezení - licence B :

Mládežnický klub, který je zapojen do Sítě mládežnických klubů, může požádat o finanční příspěvek na vzdělání svých členů pracujících s mládeží a to tak, že vyplní žádost o příspěvek, která je uvedena na přihlášce na kurz. Přihlášku pak posílá zájemce na sekretariát.Výše případného příspěvku se odvíjí od počtu dětí, o které se klub stará, a od jejich dosavadních sportovních výsledků.

více informací v dokumentu MLK podpora trenér B

Instagram

Instagram Horosvaz