Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Skály

Vzdělávání

Mládež

Proplácení nákladů - dospělí 2018

 

Pravidla poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací pro rok 2018
 

Každý nominovaný reprezentant startující na ME a SP bez rozdílu kategorií bude mít v případě dodržení reprezentační smlouvy v roce 2018 hrazeno:

 • startovné
 • mezinárodní závodní licenci
 • pojistné
 • cestovné na evropské závody
  • 4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod. na každé auto                  obsazené dvěma a více ČHS oficiálně nominovanými účastníky          závodů
  • 1,50 Kč/km bez dálničních poplatků, tunelů apod., bude-li závodník cestovat individuálně; hrazení cestovného, dálničních poplatků apod.  je pak odstupňováno dle výkonnosti (viz níže)
 • ubytování na evropských závodech do výše 40 eur (os./noc) po dobu nezbytně nutnou, při společné cestě více účastníků může být při dvoudenních závodech proplacen pobyt po celou dobu konání závodů (max. 3 noci). Vzhledem k cenovým podmínkám v níže uvedených destinacích byl zvýšen příspěvek na ubytování pro závod SP ve Villars na 70 eur (os./noc) a závody SP v Chamonix a MS Innsbruck na 45 eur (os./noc.).
 • při pobytu v zahraničí mezi dvěma mezinárodními závody bude nominovaným účastníkům proplaceno ubytování proti dokladu do výše cestovného, na něž by měli závodníci nárok při návratu do ČR a cestě zpět na další závody a cestovné za jízdy nezbytně nutné pro dopravu mezi závodními destinacemi a zdůvodněném místě pobytu mezi nimi
 • v případě společné cesty alespoň 2 nominovaných účastníků do destinací vzdálenějších než 800 km je na základě oprávněné žádosti možné uhradit i noc strávenou na cestě do místa i z místa konání

Vyúčtování všech akcí ČHS (včetně proplacení nákladů na závody) musí být podle směrnice ČHS předloženo sekretariátu do jednoho měsíce od ukončení akce, pokud není uvedeno jinak. Při nedodržení termínu nebude akce proplacena.

 

Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník status reprezentanta, právo startu v mezinárodních závodech a nárok na proplácení nákladů, závodník (případně jeho zákonný zástupce) je zároveň v takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu.

 

Cestovné na mimoevropské závody ani ubytování na mimoevropských závodech na základní výkonnostní úrovni (bez bodovaného umístění) nebude hrazeno.

 

Další úpravy vztahující se ke konkrétním závodům, reprezentantům a účtování cestovních nákladů viz níže.


Vzhledem k tomu, že snahou ČHS je uhradit závodníkům co největší část přímých nákladů spojených s reprezentačními starty a zároveň hospodárně nakládat s finančními prostředky, apelujeme na závodníky, aby co nejvíce využívali možnosti společných cest na evropské mezinárodní závody, kde je jim garantována maximální úhrada nákladů na jedno auto dle vnitřní směrnice ČHS (4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod.).
 
Zároveň si vedení komise uvědomuje, že společná cesta není vždy možná, proto další hrazení nákladů na MS a SP bude v případě individuální cesty závodníků odstupňováno dle výkonnosti takto:

 

 • OBTÍŽNOST A BOULDERING - evropské závody
  • Umístění do 30. místa (při 40 a více startujících) - 2 Kč/km
  • Semifinále – 3 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod.
  • Finále – 4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod.
 • OBTÍŽNOST A BOULDERING - mimoevropské závody SP
  • Umístění do 30. místa (při 40 a více startujících)-příspěvek 5 000 Kč
  • Semifinále - příspěvek 10 000 Kč + ubytování do 40 eur max. 3 noci
  • Finále - příspěvek 20 000 Kč + ubytování do 40 eur + osobní kouč max. 2 noci (popř. závodník 4 noci)

V případě, že počet startujících klesne pod počet účastníků v dané úrovni (pod 40 startujících celkově, 26 a méně semifinalistů v obtížnosti, popř. 20 a méně semifinalistů v boulderingu), bude tato úroveň zaplacena základní sazbou 1,50 Kč/km a úhrada dálničních poplatků apod. se posouvá o úroveň výš (u mimoevropských závodů nebude vyplacen žádný příspěvek). Další úroveň je proplacena sazbou předcházející úrovně, od následující úrovně platí stanovený způsob financování (např. 30 startujících – 28. místo – 1,50 Kč/km, semifinále – 2 Kč/km, další úrovně už dle tabulky).

 •  RYCHLOST - evropské závody
  • Umístění do 30. místa (při 40 a více startujících) – 2 Kč/km
  • Osmifinále – 3 Kč/km
  • Čtvrtfinále, semifinále a finále – 4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod.
 • RYCHLOST - mimoevropské závody SP
  • Umístění do 30. místa (při 40 a více startujících) - příspěvek 5 000 Kč
  • Osmifinále - příspěvek 10 000 Kč + ubytování do 40 eur max. 3 noci
  • Čtvrtfinále - příspěvek 15 000 Kč + ubytování do 40 eur max. 3 noci
  • Semifinále a finále - příspěvek 20 000 Kč + ubytování do 40 eur + osobní kouč max. 2 noci (popř. závodník 4 noci)

V případě, že počet startujících klesne pod počet účastníků v dané úrovni (pod 40 startujících celkově, 16 a méně startujících – tedy všichni postupují do osmifinále atd.) bude tato úroveň zaplacena základní sazbou 1,50 Kč/km (u mimoevropských závodů nebude vyplacen žádný příspěvek). Další úroveň je proplacena sazbou předcházející úrovně, od následující úrovně platí stanovený způsob financování (např. evropský závod, 30 startujících – 28. místo – 1,50 Kč/km, osmifinále – 2 Kč/km, další úrovně už dle tabulky).

 

 • KOMBINACE

Na závodníky nominované v kombinaci se vztahují sazby platné pro jednotlivé disciplíny. V případě, že se závodník umístí v celkovém pořadí SP v kombinaci do 8. místa, bude mu zpětně vyplacen příspěvek na náklady v případě individuální dopravy na úrovni finále v samostatných disciplínách (viz výše sazby pro evropské a mimoevropské závody) na jednotlivých závodech SP, kam cestoval individuálně. Pokud se závodník umístí na MS v kombinaci do 8. místa, bude mu v případě individuální dopravy na MS proplacen příspěvek na náklady na úrovni finále v samostatných disciplínách (4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod.).

 

V případě individuální letecké dopravy na evropské závody SP a ME platí sazby za kilometr pro jednotlivé disciplíny jako v případě individuální dopravy autem dle pravidel proplácení pro evropské závody, kde jsou výše náhrad odstupňovány dle výsledků, minimální sazba bez ohledu na výsledek je tedy 1,50 Kč/km a počet kilometrů bude vypočten z údajů Google Maps pro nejkratší cestu autem tam a zpět; příslušná částka v rozsahu odpovídající sazby za kilometr dle výsledku bude proplacena proti dokladům maximálně do výše ceny letenky a veřejné dopravy v místě.  

 

Pokud u některého ze závodníků startujících v rámci jednoho závodu ve více disciplínách vznikne nárok na proplacení ubytování v obou disciplínách, bude těmto závodníkům vyplacen i příspěvek na pobyt v místě konání závodu mezi starty v těchto disciplínách.

 

V případě, že se členové reprezentace, kteří v předchozí sezóně dosáhli finálového resp. čtvrtfinálového výsledku v závodech SP nebo ME (Adam Ondra, Libor Hroza ml., Martin Stráník), zúčastní mezinárodních závodů, na něž se vztahuje dotace MŠMT, mohou získat garantovaný příspěvek na náklady spojené se starty ve vybraných závodech bez ohledu na výsledek.

 

Vzhledem k tomu, že Adam Ondra oznámil záměr startovat v roce 2018 pouze na MS, případně na vybraných evropských závodech SP, Komise pro rok 2018 stanovila garantovaný příspěvek pro Adama Ondru  na MS v lezení na obtížnost i boulderingu bez ohledu na výsledek ve výši 4kč/km + dálniční poplatky, tunely apod. i v případě, že bude cestovat na MS individuálně a úhradu nákladů na pobyt do výše 40 eur na osobu a noc po celou dobu konání MS.

Komise pro rok 2018 stanovila garantovaný příspěvek pro Libora Hrozu ml. na mimoevropské závody bez ohledu na výsledek na celkovou částku

60 000 Kč /Chongqing (CHN) + Taian (CHN) – 30 000 Kč, Wujiang (CHN) + Xiamen (CHN) - 30 000 Kč/.

 

Komise pro rok 2018 stanovila garantovaný příspěvek pro Martina Stráníka na mimoevropské závody v boulderingu bez ohledu na výsledek na celkovou částku 30 000 Kč /Vail (USA) – 30 000 Kč/.

 

Kromě výše uvedených garantovaných příspěvků je možné čerpat podporu na mimoevropské závody SP následujícím způsobem: každý reprezentant, který se v předcházející sezóně umístil ve finále závodu SP nebo ME v lezení na obtížnost nebo v boulderingu popř. v semifinále závodu SP nebo ME na rychlost a zároveň se v aktuální sezóně umístí ve finále závodu SP nebo MS na obtížnost nebo v boulderingu popř. v semifinále v závodu SP nebo MS na rychlost, má nárok na příspěvek na náklady bez ohledu na výsledek v mimoevropských závodech SP, pokud o něj požádá, v maximální výši 15 000 Kč na jeden mimoevropský závod. Pokud reprezentant v závodu, na který na základě této žádosti příspěvek čerpá, získá prize money, je povinen příspěvek vrátit (nebo jej nečerpat) maximálně do výše hodnoty získaných prize money v daném závodu.


V případě, že reprezentant splňující uvedená výkonnostní kritéria o tento příspěvek na náklady bez ohledu na výsledek v mimoevropských závodech SP nepožádá, vztahují se na něj pravidla proplácení dle umístění v mimoevropských závodech a veškeré prostředky z výher zůstávají reprezentantovi.


Pokud se některý z reprezentantů, kteří již mají pro rok 2018 stanoven garantovaný příspěvek na některé mimoevropské závody (Libor Hroza ml., Martin Stráník - viz výše) rozhodne požádat o podporu na kterýkoli z těchto závodů způsobem uvedeným v rámci této úpravy, bude mu poskytnuta za výše definovaných podmínek s tím, že ztrácí nárok na původně garantovaný příspěvek pro daný závod.

 

Pokud závodník nenastoupí k závodu, k němuž byl přihlášen, bez omluvy uznané předsedou Komise před deadline registrace k závodu, uhradí tento závodník ČHS vynaložené startovné. Omluva bude uznána pouze ze závažných důvodů. Pokud situace neumožní omluvit se před registrací (úraz po registraci, autonehoda cestou na závody apod.), závodník musí co nejdříve vyrozumět předsedu Komise. Pokud Komise uzná oprávněnost důvodů, nemusí závodník hradit ČHS vynaložené startovné.

 

Upozorňujeme všechny reprezentanty, kteří uzavřeli reprezentační smlouvu, že každý z nich osobně ručí za správnost předkládaných údajů a v případě nekorektního vyúčtování či jakéhokoli podvodného jednání ztrácejí okamžitě nárok na veškeré proplácení nákladů po zbytek sezóny 2018 a bude s nimi zahájeno disciplinární řízení, toto rozhodnutí se týká i nezletilých závodníků v kategorii dospělých (kteří jsou právně odpovědní), bez ohledu na to, kdo za ně vyúčtování předkládá.

 

Komise si vyhrazuje právo upravit výši náhrad podle aktuální finanční situace v roce 2018. Případně nevyčerpané přidělené finanční prostředky budou vráceny do celkového rozpočtu Komise.

 

Komise soutěžního lezení 1. 1. 2018

 


Proplácení nákladů - dospělí 2017

Proplácení nákladů - dospělí 2016

Proplácení nákladů - dospělí 2015

Proplácení nákladů - dospělí 2014