Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Nominační pravidla mládež 2019

Nominační pravidla pro ustavení reprezentace mládeže v soutěžním lezení pro rok 2019

 

A. Pravidla pro ustavení reprezentace

Nominace bude stanovena na základě níže uvedených výsledků v nominačních závodech. V lezení na obtížnost, boulderingu a kombinaci je s výjimkou závodníků startujících prvním rokem v kategorii B pro rok 2019 podmínkou zařazení do reprezentačního družstva účast na testech reprezentace v Laboratoři sportovní motoriky FTVS a splnění minimálních limitů v klíčových parametrech pro jednotlivé disciplíny – viz Tabulka. Pokud některý ze závodníků splňujících podmínky nominace na základě výsledků v nominačních závodech nedosáhne minimálních limitů v klíčových parametrech pro jednotlivé disciplíny ani při opakovaném testování, počet členů reprezentačního družstva v dané kategorii a disciplíně se sníží. Omluva z testování je možná pouze ze závažných důvodů a při opakovaně potvrzené vysoké výkonnosti v minulých letech, o uznání omluvy rozhoduje vedení reprezentace. V lezení na rychlost je nominace podmíněna splněním časových limitů na standardní cestě a účast na testech reprezentace je proto pouze doporučená, přičemž testová baterie je upravena pro specifika této disciplíny.

 

I. OBTÍŽNOST

Do reprezentačního družstva ve všech mládežnických kategoriích pro závody EYC v lezení na obtížnost v roce 2019 budou nominováni při splnění všech podmínek v každé kategorii (B, A, Junioři) první čtyři závodníci a závodnice podle aktuálního pořadí Českého poháru mládeže v dané kategorii po závodech Českého poháru mládeže v Praze (23. 3. 2019), Ostravě (27. 4. 2019) a Svitavách (1. 6. 2019). Tyto závody jsou dále označovány jako nominační závody.

 

II. RYCHLOST

Do reprezentačního družstva ve všech reprezentačních mládežnických kategoriích pro závody EYC v lezení na rychlost v roce 2019 budou nominováni při splnění všech podmínek v každé kategorii první čtyři závodníci a závodnice na základě výsledků v nominačním závodě, který se uskuteční – 9. 3. 2019 v Brně - Duro. Kromě pořadí v uvedeném závodě musí reprezentanti splnit tyto rychlostní limity:

 • dívky B - 13,5 s, chlapci B - 11,0 s
 • dívky A - 12,5 s, chlapci A - 9,5 s
 • juniorky - 12,0 s, junioři - 9,0 s
   

III. BOULDERING

Do reprezentačního družstva v boulderingu ve všech mládežnických kategoriích pro závody EYC a MEJ v boulderingu v roce 2019 budou nominováni při splnění všech podmínek v každé kategorii (B, A, Junioři) první čtyři závodníci a závodnice podle aktuáního pořadí Českého poháru mládeže v dané kategorii po závodech Českého poháru mládeže, které se uskuteční 2. 3. 2019 v Jeseníku a 16. 3. 2019 v Žilině (nominační závody).

 

Pokud po dvou nominačních závodech nastane shoda na posledním místě zajišťujícím nominaci do reprezentace, budou v případě zájmu do reprezentace nominováni všichni závodníci se shodným umístěním na posledním nominovaném místě. Při naplnění kvóty pro tuto kategorii na mezinárodních závodech (4 závodníci v kategorii) bude uplatněn střídavý start těchto závodníků v závodech EYC ve všech disciplínách a MEJ v boulderingu tak, že nedojde-li k dohodě mezi závodníky, na prvním mezinárodním závodě v sezóně bude startovat reprezentant s nejlepším výsledkem v posledním nominačním závodě, na druhém mezinárodním závodě pak reprezentant s nejlepším výsledkem v předcházejícím nominačním závodě atd. Pro závod MSJ a MEJ v lezení na obtížnost a rychlost jsou stanovena samostatná nominační kritéria (viz níže).

Licence bude hrazena všem nominovaným závodníkům, pokud se zúčastní alespoň dvou vypsaných mezinárodních závodů pořádaných IFSC v disciplíně, v níž se do reprezentace nominovali (EYC, MEJ, MSJ).

 

IV. KOMBINACE

Do reprezentačního družstva v kombinaci ve všech mládežnických kategoriích pro závody EYC budou nominováni při splnění všech podmínek v každé kategorii první dva závodníci a závodnice podle následujících kritérií:

 • Nominace bude stanovena na základě součinu nejlepších umístění v nominačních závodech v jednotlivých disciplínách (jedno nejlepší umístění z nominačních závodů v boulderingu x jedno nejlepší umístění z nominačních závodů v lezení na obtížnost x umístění v nominačním závodě v lezení na rychlost), přičemž nižší součin znamená lepší výsledek, nominováni tedy budou v každé kategorii dva závodníci s nejnižším součinem. Závodník se nemusí zúčastnit všech nominačních závodů v jednotlivých disciplínách, stačí pouze jeden započitatelný výsledek v každé disciplíně.
 • V případě shody rozhoduje absolutně nejlepší výsledek bez ohledu na disciplínu, pokud by nastala shoda i v tomto parametru, rozhoduje druhý nejlepší započítaný výsledek (druhá nejlepší disciplína). V případě shody ve všech předchozích parametrech budou rozhodovat nejlepší nezapočitatelné výsledky ve stejném pořadí.
 • Závodníci nominovaní v kombinaci mohou startovat v závodech EYC v jednotlivých disciplínách v rámci volné kvóty. Pokud nebude pro některý závod volná kvóta, pak má závodník nominovaný v kombinaci, který se v některém z předchozích závodů EYC v jednotlivých disciplínách umístil v první polovině startovního pole (v kterékoli disciplíně), nárok nahradit nejhoršího nominovaného závodníka v dané disciplíně, pokud se tento v předchozích závodech EYC neumístil v první polovině startovního pole.
 • Podmínky nominace závodníků v kombinaci pro MEJ jsou dány nominačními kritérii pro jednotlivé disciplíny (viz níže) a mohou být doplněny nebo upraveny po zveřejnění pravidel a kvót IFSC pro tyto závody.

V. Mistrovství světa mládeže

Mistrovství světa mládeže 2019 se koná 22. - 31. 8. 2019 v Arcu (ITA). 

Deadline registrace stanovený IFSC je 23.7. 2019.

Termíny uzavření nominace pro tento závod jsou:

- pro bouldering je 27.5. 2019 (tj. po EPM bouldering v Sofii)

- pro lezení na obtížnost je 1.7. 2019

  (tj. po EPM obtížnost v St. Pierre Faucigny)

- pro lezení na rychlost je 21.7. 2019 (tj. po EPM rychlost v Tarnow)

Do těchto termínů se musí přihlásit i všichni, kdo se chtějí MSJ účastnit na vlastní náklady.

Vzhledem k tomu, že IFSC stanovila národní kvótu pro MSJ na 3 závodníky v kategorii a disciplíně, byla pro tento závod definována následující nominační kritéria:

 • v lezení na obtížnost a v boulderingu budou nominováni nejlepší tři lezci dle nejlepšího umístění ze závodů EYC 2019 k datu uzavření nominace, v případě shody rozhoduje průběžné umístění v žebříčku EYC 2019 k datu uzavření nominace. V případě shody v obou těchto parametrech rozhoduje druhé popř. další nejlepší umístění v závodech EYC 2019 k datu uzavření nominace.
 • v lezení na rychlost budou nominováni nejlepší tři závodníci dle časů dosažených v oficiálních mezinárodních závodech (EYC popř. SP) k datu uzavření nominace, v případě shody rozhoduje druhý popř. další nejlepší čas dosažený v těchto závodech.
 • Kombinace - dle aktuálních informací z IFSC nebude na MSJ v Arcu závod v kombinaci a není tedy vytvořena ani extrakvóta pro kombinaci.

VI. Mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost a rychlost

Mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost a rychlost 2019 se koná 18. – 20. října ve Voroněži (RUS). 

Termín uzavření nominace je 5. 9. 2019. Do tohoto termínu se musí přihlásit i všichni, kdo se chtějí MEJ účastnit na vlastní náklady.

 

Pro tento závod jsou stanovena následující nominační kritéria:

 • Lezení na obtížnost – nominováni budou všichni závodníci, kteří v kterémkoli závodě EYC 2019 před uzavřením nominace na MEJ dosáhnou umístění do 20. místa nebo v době uzavření nominace budou figurovat do 15. místa rankingu EYC. Tato ustanovení platí při účasti 30 a více závodníků v kategorii (v závodě i v rankingu EYC), pokud počet účastníků klesne pod 30, pak budou v dané kategorii nominováni všichni závodníci, kteří postoupí do finále EYC nebo se umístí v první polovině startovního pole, popř. budou figurovat v první polovině rankingu EYC v době uzavření nominace. Nominováni budou rovněž všichni účastníci, kteří v závodě MSJ postoupí do semifinále za podmínky, že počet účastníků v dané kategorii bude 30 a více, pokud počet účastníků klesne pod 30, pak všichni závodníci, kteří se umístí v první polovině celkového pořadí.
 • Lezení na rychlost – nominováni budou všichni závodníci, kteří v kterémkoli závodě EYC nebo MSJ 2019 před uzavřením nominace na MEJ dosáhnou časů, které by v kvalifikaci MEJ 2018 zajišťovaly postup do čtvrtfinále nebo postoupí na MSJ 2019 do osmifinále.

Tabulkové časy jednotlivých kategorií pro standardní 15m cestu (zdroj – výsledková listina kvalifikačních cest z MEJ 2018):

 

čas do 8. místa                                 čas do 8. místa

B dívky

11.450s

B chlapci

9.330s

A dívky

9.920s

A chlapci

7.650s

juniorky

9.820s

junioři

7.220s

 

Všichni řádně nominovaní reprezentanti budou mít hrazeny náklady dle pravidel proplácení nákladů mládežnické reprezentace. Pokud se některý z reprezentantů, který nesplnil nominační kritéria pro start na MEJ, rozhodne pro start na vlastní náklady, bude mu umožněn pouze v případě společné cesty a ubytování s výpravou organizovanou ČHS. 

 

B. Vlastní ustavení reprezentace

Podmínky zařazení do reprezentace:

Zájemce o reprezentaci, který splnil nominační kritéria, je povinen do 10 dnů po posledním nominačním závodě zaslat na sekretariát ČHS:

 • podepsanou papírovou verzi licence ze stránek IFSC
 • podepsanou a vyplněnou Kartu závodníka – závaznou přihlášku na závody
 • doklad o sportovní zdravotní prohlídce (tj. včetně zátěžového EKG)
 • podepsanou reprezentační smlouvu (u nezletilých s podpisem zákonného zástupce)
 • zaslat kopii všech dokladů mailem vedoucímu komise a sekretariátu ČHS ivana.palasova@horosvaz.cz

  

Vzhledem k tomu, že v uplynulých dvou sezónách již nenastala situace z předchozích let, kdy několik nominovaných závodníků zažádalo o licenci, ta byla ČHS uhrazena, tito závodníci pak nenastoupili k žádnému mezinárodnímu závodu a prostředky na licence tak byly vynaloženy zbytečně, nebude pro sezónu 2019 vybírána záloha na licenci.

 

Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník statut reprezentanta, právo startu v mezinárodních závodech a nárok na proplácení nákladů, závodník (případně jeho zákonný zástupce) je zároveň v takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu. 

Pokud nominovaný závodník či závodnice neprojeví zájem reprezentovat, může být jako náhradník do reprezentace na vlastní žádost zařazen nejbližší další závodník podle nominačních kritérií dané disciplíny, který se zúčastnil testů reprezentace v Laboratoři sportovní motoriky FTVS a splnil minimální limity v klíčových parametrech pro jednotlivé disciplíny (obtížnost a bouldering) nebo dosáhl stanoveného časového limitu v lezení na rychlost. Takový závodník je pak považován za řádného člena reprezentace se všemi právy a povinnostmi.  Závodník, který nesplní výše uvedená kritéria, může na základě žádosti v rámci volné kvóty startovat tzv. „na vlastní náklady“, v takovém případě si sám uhradí poplatek za mezinárodní závodní licenci a bude si hradit startovné pro dané závody. Pokud dosáhne výsledku, na který se v dané disciplíně vztahují kritéria pro uhrazení části nákladů, bude mu zpětně uhrazena licence, startovné a náklady podle stejných podmínek jako nominovaným závodníkům.


Licence

V případě neúčasti na výše uvedeném počtu závodů v dané disciplíně, při nedodržení podmínek o včasném potvrzení nebo odhlášení ze závodu nebo při neúčasti na předem určeném závodě bude ČHS požadovat úhradu licence od závodníka popř. jeho zákonného zástupce. Starty na závodech v různých disciplínách se nesčítají. Závodník, který se nominuje ve více disciplínách, musí alespoň v jedné startovat na předepsaném počtu závodů. Úhrada licence bude rovněž požadována v případech uvedených v dokumentu „Pravidla chování mládežnických reprezentantů“.

 

Karta závodníka a potvrzení účasti na závodech EYC:

Karta závodníka je seznam závodů pro danou disciplínu, který slouží jako závazná přihláška na závody. Pro každý závod EYC, MEJ a MSJ bude definován termín, do kdy nejpozději musí reprezentant eventuálně zrušit svou účast na závodech zasláním mailu s odůvodněním neúčasti jak vedoucímu komise tak sekretariátu ČHS.

Seznam závodníků pro jednotlivé závody bude zveřejněn a průběžně aktualizován na webových stránkách ČHS.

Pokud se závodník opakovaně nezúčastní závodů, na které se přihlásil (bez závažného a KSL uznaného zejm. zdravotního důvodu), bude s ním projednáno další setrvání v reprezentaci a bude požadována úhrada licence.

 

C. Závěrečná ustanovení

Komise si v případě nutnosti vyhrazuje právo na změny v nominačních pravidlech. V případě takové změny bude úprava nominačních pravidel zveřejněna nejpozději 20 dnů před prvním nominačním závodem nebo mezinárodním závodem, kde došlo ke změnám podmínek ze strany IFSC, na webových stránkách ČHS.

Organizační pokyny k jednotlivým mezinárodním závodům budou účastníkům oznámeny na webových stránkách ČHS.

 

Komise soutěžního lezení 1. 1. 2019