1. Obecně

2. Lezecká stěna

 1. V případě, že stěna nesplňuje výškové požadavky dle soutěžních pravidel, ale umožňuje postavit plnohodnotné cesty v uvedené délce, může KSL udělit výjimku.

3. Obtížnost

3.1. Povolené formáty

U závodů nejvyšší kategorie a 1. ligy v kategoriích do 14 let, lze kromě ustanovení pravidel sportovního lezení využít i tyto možnosti:

 1. Rozšířený klasický formát – tj. 3 – 6 kvalifikačních cest + finále.

 2. Volný formát – tj. 3 - 10 cest bez finále. Při tomto formátu závodů se výsledné pořadí každého závodníka určí geometrickým průměrem pořadí v jednotlivých cestách.

  Geometrický průměr se používá také pro výpočet pořadí pro postup do finále na základě výsledků z kvalifikačních cest. Geometrický průměr je definován jako n-tá odmocnina ze součinu pořadí v jednotlivých cestách:

  \[VP = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} r_{i}}\]

  kde \(VP\) je výsledné pořadí a \(r_{1}, \dots, r_{n}\) je umístění v jednotlivých kvalifikačních cestách, n je počet závodních cest.

 3. Ve finálových cestách závodů formátu klasického a rozšířeného rozhodčí měří a zaznamenávají čas. Čas je měřen od zahájení pokusu závodníka v cestě do jeho ukončení:

  1. zapnutím poslední expresky (dosažením topu),

  2. pádem,

  3. porušením pravidel, znamenajícím ukončení pokusu v cestě (nepovolená pozice, zapnutí expresek v nesprávném pořadí, překročení časového limitu, využití nepovolených částí stěny k lezení atd.).

  Tento čas je v případě bodové shody několika závodníků použit jako konečné kritérium pro stanovení konečného pořadí. V případě bodové shody na závodech formátu volného platí následující pravidlo: pokud na některém z prvních tří míst výsledného pořadí (po dolezení a vyhodnocení poslední cesty) dojde k bodové shodě, musí mezi závodníky proběhnout superfinále, kde se měří čas postupem uvedeným výše. První až třetí místo musí být obsazeno pouze jedním závodníkem.

3.2. Startovní listiny

Startovní pořadí na první kvalifikační cestě bude náhodné. Startovní pořadí na druhé kvalifikační cestě bude stejné jako na té první, ale s posunem 50%. Při více cestách v kvalifikaci se počet závodníků dělí počtem cest (nejvýše však na čtvrtiny).

Příklad 1.

Při dvaceti soutěžících v dané kategorii a dvou kvalifikačních cestách pak ten, který lezl jako 11. na první kvalifikační cestě, poleze na druhé cestě jako první.

Příklad 2.

Při dvaceti závodnících v dané kategorii a třech cestách v kvalifikaci poleze jako první na druhé cestě závodník, který lezl 7. a na třetí cestě 14. (ze startovní listiny na první cestu).

Příklad 3.

Při dvaceti závodnících v dané kategorii a čtyřech cestách v kvalifikaci poleze jako první na druhé cestě závodník, který lezl 11., na třetí cestě 6. a na čtvrté cestě 16. (ze startovní listiny na první cestu).

Odpočinek závodníka mezi dokončením pokusu na první cestě a nástupem pokusu na další cestě musí být minimálně 15 minut.

3.3. Prohlídka cest

 1. Živé předlezení u kvalifikačních cest musí začít nejpozději 15 min před pokusem prvního závodníka.

 2. Na prohlídku cesty, pokud se leze za dodržení podmínek izolace, mohou závodníky doprovázet trenéři pouze u kategorie U10. Tito trenéři v takovém případě musí zachovávat pravidla izolace.

3.4. Bezpečnost a jištění

 1. Kvalifikační cesty:

  Neplatí pro ně podmínky izolace

  Kategorie U10 a U12

  musí lézt s horním jištěním (top-rope)

  Kategorie U14

  může lézt s horním jištěním nebo se spodním jištěním.

  Vždy záleží na posouzení místních podmínek a na rozhodnutí hlavního rozhodčího tak, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků. Pro zvýšení bezpečnosti lze lézt se zapnutou první expreskou v případě lezení se spodním jištěním.

 2. Finálová cesta:

  Musí se lézt za dodržení podmínek izolace. Případnou změnu povoluje hlavní rozhodčí.

  Kategorie U10 a U12

  musí lézt s horním jištěním (top-rope)

  Kategorie U14

  musí lézt se spodním jištěním

 3. Při lezení s horním jištěním (top-rope) je přípustné navázání závodníka dle bodu 6.2.5.c.ii.

 4. Při lezení s horním jištěním je jako TOP uznán poslední označený chyt kontrolovaně držený oběma rukama.

3.5. Ukončení pokusu v cestě

 1. Rozhodčí povolí závodníkovi na jeho žádost jeden další pokus v kvalifikačních cestách v případě pádu pod první expreskou nebo pod určeným označeným chytem, oznámeným v průběhu prohlídky. Aby nebylo pochyb, chyt může být jen kontrolován a nesmí být použit k dalšímu postupu.

4. Boulder

4.1. Povolené formáty

U závodů 1. ligy, kde lze kromě ustanovení pravidel sportovního lezení využít i tyto možnosti:

 1. jednokolový závod bez finále

 2. kvalifikace a finále světovým formátem

4.2. Prohlídka boulderů

 1. Na prohlídku boulderů, pokud se leze světovým formátem, mohou závodníky doprovázet trenéři pouze u kategorie U10. Tito trenéři v takovém případě musí zachovávat pravidla izolace.

4.3. Průběh závodu

 1. Kvalifikace se leze bez dodržení podmínek izolace

 2. Pro závody mládeže v kategoriích do 14 let neplatí ustanovení 5.4.5 a 5.4.7 Pravidel sportovního lezení 2022, která zde mají pouze doporučující charakter.

5. Rychlost

5.1. Předčasný start v závodech na rychlost

Pro závody v klasickém formátu a světovém formátu není závodník při předčasném startu okamžitě vyřazen, ale má možnost jednoho opravného pokusu na cestě.

5.2. Cesty u nominačního formátu

Nominační formát může proběhnout na jedné nebo dvou identických cestách.

6. Protesty

Poplatek je stanoven na 200 Kč.