Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

klasifikace hendikepu

Pro zajištění rovných podmínek sportovců s různými hendikepy byla vytvořena sportovní klasifikace, která na základě předem stanovených parametrů řadí sportovce do sportovních tříd (klasifikačních tříd) dle jejich hendikepu a funkčnosti svalů, vážnosti tělesného, zrakového či intelektového handicapu. Různé hendikepy mají u každého sportu odlišný dopad a všechny sporty tedy mají vlastní sportovní klasifikaci. Paralympijské hnutí uvádí 10 klasifikačních tříd, tedy způsobilého hendikepu, ovšem pro sportovní lezení na závodní úrovni, je na základě pravidel IFSC uznáváno pouze 9 - bez Intelektového hendikepu.

 

 

Postižení svalové síly

Snížená síla, kterou vytváří svaly nebo svalová skupiná – například svaly jedné končetiny nebo spodní části těla, způsobené například následkem poškození míchy, spina bifida (rozštěp páteře) nebo dětské obrny.

 

Postižení pasivního rozsahu pohybu

Rozsah pohybu v jednom nebo ve více kloubech je trvale snížen, například následkem artrogrypózy (syndrom mnohopočetných kontraktur). Hypermobilita kloubů, nestabilita kloubů a akutní stavy, jako například artritida, nejsou považovány za uznatelné (způsobilé) postižení.

 

Chybějící končetina

Úplná či částečná absence kostí nebo kloubů, které jsou následkem traumatu (například automobilové nehody), nemoci (například rakovina kosti) nebo vrozená chybějící končetina (například dysmelie).

 

Rozdíl délky dolní končetiny

Kratší kost v jedné končetině, buď vrozená, nebo způsobená následkem traumatu.

 

Krátký vzrůst

Krátký vzrůst následkem abnormálních rozměrů kostí horních a dolních končetin nebo trupu, například díky achondroplázii (disproporcionální trpaslictví) nebo špatné funkci růstového hormonu.

 

Hypertonie

Abnormální zvýšení svalového napětí a snížená funkce protažení svalů následkem neurologického onemocnění, jako je například mozková obrna, poranění mozku nebo roztroušená skleróza.

 

Ataxie

porucha koordinace svalových pohybů následkem neurologického onemocnění, například mozková obrna, poranění mozku nebo roztroušená skleróza.

 

Atetóza 

obecně charakterizována jako nervová porucha hybnosti, projevující se mimovolnými pohyby a obtížemi s udržením souměrného držení těla následkem neurologického onemocnění, jako je mozková obrna, poranění mozku nebo roztroušená skleróza.

 

Zrakový handicap 

Postižení zraku buď následkem postižení stavby oka, zrakového nervu, zrakového systému anebo zrakového korového centra.

 


Intelektový handicap: Omezení intelektových funkcí a adaptivního chování, které se projevuje neschopností adaptivní kompetence (schopnost a dovednost orientovat se ve společenských změnách a přiměřeně se jim přizpůsobovat), které vznikly před dovršením 18 let.