Facebook

Český horolezecký svaz

Vyhlášení grantů ČHS na činnost mládeže 2008

02. 11. 2007 | Rubrika: Síť mládežnických klubů | Komentáře (0)

Vyhlášení grantů ČHS pro rok 2008

ČINNOST MLÁDEŽE V HORÁCH A SKALNÍCH OBLASTECH

Cíl grantu: podpora akcí rozvíjejících vztah mládeže k horolezectví

Věková hranice účastníků: do 18 let včetně (ročník 1989 a mladší)
 
Vyhlášení podmínek: 2.11. 2007

Uzávěrka přihlášek: 31.12. 2007

Vyhlášení přidělených grantů: 20.1. 2008

Termín konání přihlášené akce: od 1.1. 2008 do 31.12.2008.

Kdo se může o grant přihlásit: oddíly ČHS nebo sdružení těchto oddílu, které pořádájí v roce 2008 akci pro mládež

Kategorie grantů:

1/ „náborové“ – dny otevřených skal, krátkodobé (víkendové) seznamovací pobyty ve skalních oblastech apod. Hodnotí se zejména:

 • celková finanční náročnost
 • počet zúčastněných dětí


2/ „výcvikové“ – podpora rozjezdu dlouhodobých, nebo střednědobých projektů práce  s mladými lezci v oddíle ( nákup materiálu, příspěvek na tělocvičnu, nebo stěnu…). Hodnotí se zejména:

 • perspektivita daného projektu, jeho koncepčnost a připravenost pro danou skupinu účastníků
 • bezpečnostní a metodické zabezpečení projektu
 • finanční náročnost

3/ „výběrové“ výjezdy vybraných výcvikových skupin do skalních, nebo horských oblastí. Hodnotí se zejména:

 • celková finanční náročnost
 • koncepční propojenost s výcvikem v oddíle, vhodnost vybrané lokality
 • Účastníci akcí kategorie "výběrových grantů" musí být členy ČHS již v době podání přihlášky o grant
 • počet zúčastněných dětí (min. 5 dětí)

 

Další podmínky:

 • Vedoucí nebo hl. instruktor musí být instruktorem ČHS. Platný seznam instruktorů je na stránkách ČHS – metodika.        
 • Prostředky čerpané z grantu mohou činit max. 70% z celkových nákladů akce.
 • Každá změna u přihlášené akce musí být bezprostředně nahlášena sekretariátu ČHS. Toto opatření je z toho důvodu, aby při zrušení či nekonání akce mohly být finanční prostředky přesunuty na další akci. Pokud toto pořadatelé nesplní, nebudou v příštím roce jejich přihlášky přijaty do soutěže.
 • Akce musí být pořádána v souladu s platnou metodikou ČHS a zásadami bezpečného provozování horolezecké činnosti.

Přihláška:

Přihláška musí dodržet formu stanovenou základním formulářem.

Přihláška musí být vyplněna řádně a úplně, včetně všech příloh. Musí být doručena na sekretariát ČHS v elektronické formě nejpozději do 31.12.2007 včetně.

Formální nedostatky (neuvedení povinných údajů) mohou být důvodem pro vyřazení přihlášky.

Způsob vyhodnocení:

Přihlášky budou hodnoceny týmem hodnotitelů složeným z předsedy komise a zástupců předkladatelů. Tento tým bude zvolen na podzimním semináři a přesný seznam hodnotitelů zde bude následně zveřejněn.

Podmínky čerpání:

 • finanční příspěvek lze čerpat pouze na náklady přímo související s pořádáním akce. V případě dopravy vlastní automobilem, je možné čerpat na úhradu cestovného maximálně 50% z přiděleného příspěvku.
 • těsně před konáním akce musí vedoucí ohlásit sekretariátu ČHS odjezd a potvrdit splnění podmínek pro pořádání akce
 • o proběhlé akci musí vedoucí dodat sekretariátu zprávu přiměřeného rozsahu včetně fotodokumentace pro publikaci na webu ČHS
 • řádné provedení vyúčtovaní přiděleného příspěvku na příslušném formuláři (formulář odbrží žadatelé, kterým bude přiznán příspěvek a bude též ke stažení na webu ČHS v sekci Hory – Mládež v horách.

Josef Uherka
Předseda komise

| Komentáře(0)
Instagram

Instagram Horosvaz