Facebook

Český horolezecký svaz

Vyhlášení grantů ČHS na činnost mládeže 2006

28. 02. 2006 | Rubrika: Síť mládežnických klubů | Komentáře (0)

Vyhlášení grantů ČHS pro období 2006-2007

 HOROLEZECKÁ ČINNOST MLÁDEŽE

Cíl grantu: podpora akcí rozvíjejících vztah mládeže k horolezectví
Vyhlášení podmínek: 28.2. 2006
Uzávěrka přihlášek: 31.3. 2006
Vyhlášení přidělených grantů: 25.4. 2006
Kdo se může o grant přihlásit: oddíly pracující s mládeží nebo jejich sdružení, krajské svazy, komise ČHS.

Přihláška:

Přihláška musí dodržet formu stanovenou základním formulářem. Formulář přihlášky je ke stažení zde (sešit MS Excel)Formulář přihlášky je ke stažení zde a k vyžádání na sekretariátu ČHS. Přihláška včetně všech příloh musí být doručena na sekretariát ČHS v písemné i elektronické formě doporučenou poštou nebo osobně nejpozději do uvedeného data uzávěrky (včetně). Přihláška obdrží evidenční číslo.
Upozorňujeme, že elektronická forma přihlášky je povinná a bez ní nebude přihláška přijata.

Povinný obsah přihlášky:

 • cíl a popis plánované akce
 • počet účastnících se dětí a jejich věk
 • seznam vedoucích a instruktorů
 • popis bezpečnostního zabezpečení akce
 • předpokládané celkové náklady akce
 • požadovaný příspěvek z grantu na akci, resp. na účastníka (příspěvek bude definován částkou na jednoho účastníka a počet účastníků; při nižším počtu účastníků se bude příslušně krátit).

Formální nedostatky (neuvedení povinných údajů) bude důvodem pro vyřazení přihlášky.

Další podmínky:

Přihlašovaná akce musí proběhnout v období od 29.4. 2006 do 31.4.2007.

 • Prostředky čerpané z grantu mohou činit max. 60% z celkových nákladů akce.
 • Účastníci akcí kategorie "výkonnostních grantů" musí být členy ČHS již v době podání přihlášky o grant; jakmile bude znám jmenný seznam, doložit k žádosti, nejpozději však 3 týdny před termínem akce.
 • Každá změna u akce vyhodnocené jako úspěšně přijaté do pořadí (tj. na kterou je možné čerpat grantové prostředky, i pokud se neumístí mezi prvními), musí být pořadateli bezprostředně nahlášena sekretariátu. Toto opatření je z toho důvodu, aby při zrušení či nekonání akce mohly být finanční prostředky přesunuty na další akci. Pokud toto pořadatelé nesplní, nebudou v příštím roce jejich přihlášky přijaty do soutěže.

Hodnotící kritéria:

Přihlášené akce budou hodnoceny ve dvou základních kategoriích:

1/ „náborové“ – dny otevřených skal, oblastní závody, krátkodobé (víkendové) seznamovací pobyty ve skalních oblastech apod.:

 • celková finanční náročnost
 • podíl příspěvku v poměru k celkovým nákladům
 • počet zúčastněných dětí


2/ „výkonnostní“ - výjezd užší skupiny (min. 5 dětí) do některé skalní, nebo horolezecké oblasti:

 • vhodnost zvoleného cíle pro danou skupinu účastníků
 • bezpečnostní zabezpečení akce (včetně zkušeností instruktorů s vybranou oblastí)
 • finanční náročnost

Způsob vyhodnocení:

Přihlášky budou hodnoceny týmem hodnotitelů složeným z:

 • Předseda komise + zástupce
 • Jednotliví vedoucí grantů


Podmínky vyplacení grantu:

 • těsně před konáním akce ohlásit sekretariátu ČHS odjezd a potvrdit splnění podmínek pro pořádání akce
 • po skončení akce doložit splnění podmínek podrobnou zprávou
 • o proběhlé akci dodat sekretariátu dokument přiměřeného rozsahu včetně fotodokumentace pro publikaci na webu ČHS
 • příspěvek bude čerpán oproti předložitelným účetním dokladům (účtenky, jízdenky aj.)
 • v případě dohody se sekretariátem ČHS lze čerpat příspěvek i formou zálohy, ne v plné výši.

Předseda komise J. Uherka

Komentáře

osmmínustři=
Doposud nebyly vloženy žádné komentáře.
Instagram

Instagram Horosvaz