Facebook

Český horolezecký svaz

Programové prohlášení komise mládeže v horách

06. 02. 2007 | Rubrika: Síť mládežnických klubů | Komentáře (0)

Jak pokračovat v práci s mládeží v horolezeckých oddílech a jak jim může ČHS pomoci

Po zvážení názorů, připomínek a požadavků, které vyplynuly jednak ze semináře vedoucích a instruktorů mládežnických oddílů na Blatinách a jednak ze schůzky k vyhodnocení grantů na rok 2006 v Praze sestavila komise mládeže při ČHS toto „programové prohlášení“.

Komise chce do budoucna zajišťovat:

  • koordinaci činnosti horolezeckých oddílů mládeže působících pod  ČHS
  • koordinaci činnosti komise mládeže ČHS s jinými národními komisemi podobného zaměření, jakož i komisí v rámci UIAA
  • přípravu metodického materiálu, sledujícího specifika při výchově a výcviku horolezecké mládeže, plošný servis při zajišťování distribuce do oddílů pracujících s mládeži
  • odbornou přípravu instruktorů a vedoucích oddílů pracujících s mládeží
  • organizaci celorepublikových akcí pro mládež
  • podporu individuální přípravy zvlášť talentovaných jedinců
  • přerozdělování finančních prostředků, které vyčleňuje ČHS na podporu lezení mládeže a to; financováním vzdělávání instruktorů a vedoucích oddílů, podporou konkrétních aktivit jednotlivých oddílů prostřednictvím grantů, nákupem nezbytného materiálu na úrovni svazu.

      Činnost metodické komise by měla směřovat k vybudování dlouhodobé koncepce práce s mládeží.  Tohoto by mělo být dosaženo; přípravou a spuštěním vzdělávacího procesu pro instruktory oddílů mládeže, prostřednictvím kterého by se sjednotila metodika práce v rámci ČHS. Vytvořením komunikační platformy pro předávání zkušeností a poznatků mezi oddíly a dále pak rozvíjet vazbu na zkušenosti z jiných národních a mezinárodních asociací.

Organizací společných akcí pro vytváření vazeb přesahujících rámec oddílů a směřujících k neformální funkčnosti a zpětné vazby výše zmíněné komunikační platformy. Proto bude každoročně organizován seminář vedoucích oddílů mládeže spojen s vyhodnocením grantů v tom roce a přípravou činnosti pro rok následující. Další takovou společnou akcí by měl být výběrový horolezecký zájezd pod patronací ČHS pro cca 20 až 25 nejlepších dětí z oddílů. Předpokládá se také spolupráce, či slučování úspěšných akcích mezi jednotlivými oddíly.

Důležitým nástrojem pro řízení těchto procesů by mělo být zadání a realizace grantů, které by do budoucna jednoznačně měli být zaměřené na středně a dlouhodobé aktivity oddílů. Podporu by tedy měli získat projekty směřující k plánovité přípravě, výchově a výcviku lezoucí mládeže. Nezbytnou předehrou, těchto činností, by měli být akce náborového charakteru, ovšem vždy pevně navázané na další pokračování. Granty by také měli zajišťovat podporu talentovaných jedinců. Ovšem je nutné také tyto jedince a jejich trenéry zapojit plošně do práce s mládeží. Nezbytnou součástí každého grantu bude také jeho veřejná prezentace a vyhodnocení.

Komise bude zajišťovat pravidelné doškolování instruktorů mládeže. Metodika pro práci v oddílech by měla vycházet z metodiky doporučené ČHS a proto by instruktoři lezení mládeže měli být v první řadě instruktory ČHS. Metodická komise následně zajistí  doplnění jejich vzděláni s ohledem na specifika práce s mládeží. Doškolení by mělo sledovat pedagogické, trenérsko-medicinské a materiálové odlišnosti při práci s mládeží. Mělo by poskytnout dostatečnou přípravu pro konkrétní věkové skupiny, se kterými instruktor bude pracovat. V tom směru je jasné, že práce s nižší věkovou skupinou bude mít více obecnější charakter se zaměřením na hry rozvíjející pohybové schopnosti, aktivity v přírodě s širším zaměřením( lezení, VHT, táboření, lyžování atd.), práce s materiálem. Se zvyšujícím se věkem bude pak práce s dětmi směřována více do sportovní přípravy a tréningu. Přidávat by se také mělo prohlubování vědomostí o historii horolezectví, lanové techniky, geologie, geografie, meteorologie atd., jakož i další horolezecké aktivity – horské lezení, lezení v ledu, atd. Pochopitelně příprava výkonnostního lezení talentovaných jedinců si nutně půjde svou cestou.

      Komise stanoví pro každý rok plán činností, které koordinuje. Tento plán bude zveřejněn před valnou hromadou, která mimo jiné schvaluje rozpočet. Na výši přidělené částky bude tento plán závislý.

Za komisi:  Andrej Škrabák a Josef Uherka                                                             dne 5.2. 2007

| Komentáře(0)
Instagram

Instagram Horosvaz