Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Členství spolků

Členem ČHS se může stát spolek zaměřený na horolezectví.

Členové spolku se automaticky stávají evidovanými členy ČHS. Jedná-li se o spolek zastřešující více druhů sportů, stanou se evidovanými členy jen ty osoby, které se věnují horolezectví. Evidovaní členové E neplatí členské příspěvky, nemají průkaz ČHS, jejich práva a povinnosti jsou minimální, nemohou využívat většiny služeb a výhod poskytovaných ČHS.

Evidovaní členové, kteří chtějí mít širší práva a chtějí využívat služeb a výhod ČHS, se mohou stát členy "B". Podmínkou je podání přihlášky do ČHS a uhrazení členského příspěvku.

Podmínky vstupu spolku do ČHS

  • Doručení řádně vyplněné přihlášky s přílohami sekretariátu ČHS (doporučuje se, aby spolky měly uvedeno ve stanovách, že se zaměřují na horolezectví, lezení apod.).
  • Uhrazení registračního poplatku ve výši 800 Kč a členského příspěvku ve výši 400 Kč; spolek, který má při podání přihlášky alespoň jednoho člena, který je již členem ČHS, je od úhrady členského příspěvku osvobozen.

O přijetí spolku do ČHS rozhoduje výkonný výbor. V případě zamítnutí přihlášky se platby vrací v plné výši.

Spolku, který byl přijat do ČHS, je vystavena registrační listina s registračním číslem, spolek je zapsán do členské databáze.

Předseda spolku může editovat údaje o spolku na webu ČHS - Editace oddílů

Členské příspěvkY

  • Členský příspěvek spolku činí 400 Kč. Členský spolek je od hrazení členského příspěvku osvobozen, má-li alespoň jednoho člena "B", který má uhrazený členský příspěvek na daný rok.
  • Členství spolku zaniká pro neplacení členských příspěvků v případě, že spolek neuhradí členské příspěvky za více než dva kalendářní roky. To neplatí, je-li spolek od placení členského příspěvku osvobozen.
  • Placení členských příspěvků za členy "B" je shodné jako v případě členů "A", kteří jsou sdruženi v oddíle. 

Další informace o členství a členských příspěvcích jsou na stránce Členství v ČHS.