Facebook

Český horolezecký svaz

Disciplinární komise

Disciplinární komise posuzuje provinění členů ČHS, ve své činnosti se řídí Disciplinárním řádem. Disciplinární komise se skládá z předsedy, dvou členů a náhradníků. Členové komise i náhradníci jsou voleni Valnou hromadou ČHS na 4 roky.

 

Členové disciplinární komise byli zvoleni Valnou hromadou ČHS 25.3. 2017. 

Vladislav Rezek - předseda komise

Miloslav Šramota

Jakub Filip 

Kontakt: disciplinarnikomise@horosvaz.cz

 

Podání k Disciplinární komisi i odvolání proti jejímu rozhodnutí je spojeno se složením poplatku ve výši 1000 Kč na sekretariátu ČHS. Poplatek je učastníkovi řízení vrácen v případě, že disciplinární orgán shledá jeho stížnost oprávněnou. Poplatky i výjimky z jejich placení upravuje Disciplinární řád ČHS, § 19 a § 33. Při platbě uveďte variabilní symbol 997 a do zprávy pro příjemce své jméno.