Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Valné hromady

VH je  nejvyšším orgánem ČHS. Právo zúčastnit se jí, hlasovat a volit mají členové A (osobně, nebo v zastoupení) a zástupci členských spolků. VH se mohou zúčastnit i členové B, ti však nemohou samostatně hlasovat a volit; mandát za ně vykonává zástupce členského spolku.

 

VH svolává výkonný výbor jednou ročně, zpravidla na konci března. Pro řešení zvláštních situací může být svolána mimořádná VH.  

 

VH je usnášeníschopná, je-li na ní přítomno nebo zastoupeno alespoň 20 % členů ČHS s hlasovacím právem. Není-li VH usnášeníschopná, koná se vzápětí náhradní VH, která je usnášeníschopná v počtu přítomných a zastoupených členů.

 

Průběh valné hromady, hlasování i volby upravují Stanovy ČHS a Jednací a volební řád valné hromady (viz Dokumenty ČHS ).

 

Informace a dokumenty z valných hromad ČHS