Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Valné hromady

Základní informace o valné hromadě ČHS

  • VH je  nejvyšším orgánem ČHS. Právo zúčastnit se jí, hlasovat a volit mají členové A (osobně, nebo v zastoupení) a zástupci členských spolků. VH se mohou zúčastnit i členové B, ti však nemohou samostatně hlasovat a volit; mandát za ně vykonává zástupce členského spolku.
  • VH svolává výkonný výbor jednou ročně, zpravidla na konci března.
  • VH je usnášeníschopná, je-li na ní přítomno nebo zastoupeno alespoň 20 % členů ČHS s hlasovacím právem (kromě členů A a členských spolků se pro tento účel započítávají i členové B; členský spolek, který nemá členy B, se započítává jako jeden člen). Není-li VH usnášeníschopná, koná se vzápětí náhradní VH, která je usnášeníschopná v počtu přítomných a zastoupených členů.
  • Pro řešení zvláštních situací může být svolána mimořádná VH.  
  • VH rozhoduje prostou většinou přítomných nebo zastoupených členů. Ke změně stanov a dalším zásadním rozhodnutím je zapotřebí tří pětinové většiny hlasů.
  • Průběh valné hromady, hlasování i volby upravuje Jednací a volební řád valné hromady, který schvalují delegáti valné hromady na začátku jednání.  
  • Podklady k jednání VH jsou zveřejňovány v bulletinech, které najdete v rubrice Bulletiny ČHS.
  • Pozvánka na VH a bulletin je nejpozději měsíc před konáním VH zveřejněn na webu ČHS a rozeslán předsedům všech členských spolků a oddílů.

Informace a dokumenty z valných hromad ČHS